بایگانی برچسب: کور رنگ

چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟

  اســتفاده از لمس برای توصیف رنــگ ها در حالی که فرد اشیاء خاصی را نگه می دارد به او بگویید چه رنــگی اســت.  اســتفاده از اشیاء که تقریباً همیشه رنــگ خاصی هستند، مفید است. به شخص اجازه دهید تکه های مختلف چوب را در دست خود نگه دارد، پوست درخت را لمس کند یا خاک را بر روی زمین …

توضیحات بیشتر »