بایگانی برچسب: کودک آزاری جسمی

کودک آزاری چیست؟ و عوامل موٍثر بر کودک آزاری

کــودک آزاری چیســت؟ امروزه در فضاهای مجازی شاهد عکس ها و فیلم هایی از کــودکانی هســتیم که توسط والدین یا مراقبان خود به طرز وحشتناک و دلخراشی مورد آسیب جسمی قرار گرفته انــد. اکثر ما با دیدن این وقایع به شــدت انــدوهگین و متاثر و یا ممکن اســت متعحب شویم. این موارد جزئی از کــودک ازاری اســت که ما بطور …

توضیحات بیشتر »