بایگانی برچسب: کلسترول خون

حقایقی درمورد تخم مرغ

   تخم مرغ اسم تخم مرغ در یکی دو دهه اخیر بد در رفته است. کارشـناسان سـلامتی معتقدند که براي سـلامت قلب مضر است،خلاصه این که موضوع بحث و انتقـاد بسـیاري از منتقـدان میباشـند. امـا آیا به راستی دوست سـفید رنگ(و گاهی قهوه اي) ما برایمان اینقـدر مضـر است؟ به تازگی بسـیاري ازسازمان هاي بهـداشتی به دفاع از فوایـد تخم …

توضیحات بیشتر »