بایگانی برچسب: کراش یا عشق

کراش داشتن چیست نشانه های کراش و تفاوت آن با عشق

کـراش داشتن چیسـت نشانه هـای کـراش و تفاوت آن بـا عشق این روزهـا در فضای مجازی و در ادبیـات نوجوانان واژه هـای جدیدی به وجود آمده اند که برای بعضی از آنهـا تعریف درسـتی ارائه نشده اسـت. شاید بعضی کلمـات را برای اولین بـار اسـت که می شنوید شاید هم شنیده اید امـا معنی آن را نمی دانید یـا اگر …

توضیحات بیشتر »