بایگانی برچسب: وزنه های سنگین

۱۰ قانون برای عضله سازی و حجیم کردن عضلات

  ۱۰ قانون برای عضله سازی   چیزي که همه بـدنسازان بـدنبال آن هسـتند، عضـله سازي است. بدست آوردن آن اصـًلا کار دشواري نیست. تا زمانی که استروئید مصـرف میکنیـد (بـا وجـود همـه عـوارض جـانبی آن) ، در تمرینات تـان نیـاز به نظم و تلاش داریـد، بایـد تنبلی را کنـارگذاشـته و ساعت هاي متمادي در باشگاه ورزش کنید. در این …

توضیحات بیشتر »