بایگانی برچسب: قهر در آقایان

چرا مرد ها قهر می کنند؟

  چرا مــرد ها قـهــر میکنـنــد؟ قـهــر کردن یک نوع رفتار تنبیهی اســت برای ابراز ناراحتی و نارضایتی از کار یا رفتاری که صورت گرفته اســت. این نوع رفتار نوعی سوء اســتفاده از احساسات یک فرد دیگر برای رسیدن به مقصدی که دنبال میکنــد اســت. این رفتار ممکن اســت برای جلب توجه باشد و یا درخواســت انجام کاری که به …

توضیحات بیشتر »