بایگانی برچسب: فست فود

پرده برداری از اسرارمربوط به غذاهای فست فود

فست فود ها در آمریکا بیش از ۳۰۰ نوع رسـتوران زنجیره ای فست فود وجود دارد. این رستوران ها بیش از ۴۰ درصد فروش کل رستوران های آمریکـا را دارنـد. مثـل اینکه بایـدعلاقه ی این ملت به برگرها وسـرخکردنی ها راکاهش داد. ازطرف دیگر، دولت برای مبارزه با چـاقی و بیماری هـای مربـوط به آن دست به عملیات هـای مختلف …

توضیحات بیشتر »