بایگانی برچسب: سلامتی بدن

۷ روش براي سالم غذاخوردن بیاموزیـد که چطور توازن زنـدگیتان را حفظ کنید؟

  ۷ روش براي سالم غذاخوردن  یکی از رموزسـلامتی این اســت که تفاوت بین غذاي سالم و ناسالم را دریابیم. انتخاب هایی که میکنیم سلامتی مان را به شدت تحت تاثیر قرار میدهنــد. حتی تغییرات بسیار کوچک در مواد غذایی مصرفی مان، تاثیر بسـیار مثبتی روي سـلامتی، آسـایش فکري و جسـمی و انرژي مـا دارد. به طور مثال پروتئین هاي …

توضیحات بیشتر »