بایگانی برچسب: زندگی

راه های افزایش امید در زندگی-حتما بخوانید.

راه های افزایش امید در زنـــدگی بعضی اوقات ممکن اســـت فرد همه‌ی امیدش به زنـــدگی را از دســـت بدهد. این اتفاق ممکن اســـت به دلیل شکســـت‌های متوالی در زنـــدگی باشــد. نتیجه‌ی آن ایجاد دردی وصف‌ناپذیر اســـت. طلاق، شکســـت در فعالیت اقتصادی، اخراج از کار، از دســـت دادن عزیزان و… از جمله اتفاقاتی هســـتنـــد که می‌تواننـــد امید در زنـــدگی را از …

توضیحات بیشتر »

15 اصل مهارت اجتماعی

15 اصل در مهارت اجتماعی که با فرا گرفتن انها می توانید کاریزمای بیشتری داشته باشید 1.کمتر حرف بزنید، بیشتر گوش بدهید آن‌هایی که با آدم‌ها خوب هستند لزوما خوب حرف‌نمی‌زنند، بلکه برعکس در سوال پرسیدن خبره هستند. یکی از مهم‌ترین مهارت‌های اجتماعی که می‌توانید فرابگیرید توانایی سوال پرسیدن است؛ سوال پرسیدن نه به شکل بازجویی، بلکه به‌شکلی که کمک‌تان …

توضیحات بیشتر »