بایگانی برچسب: دهه ی شصت

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آبـاد خدا کتـاب دبسـتـان   در این مطلب یکی از شعرهـای کتـاب دبسـتـان دهه ۶۰ و قبل از آن را برای شمـا عزیزان قرار داده ایم. اینگونه شعرهـا فارغ از بـار معنایی که می توانند داشته بـاشند بیشتر یادآور دوران کودکی قشر از جـامعه هسـتند که دیگر از آن دوران فاصله گرفته اند. شعر و یادآوری …

توضیحات بیشتر »

شعر درختکاری کتاب دبستان از عباس یمینی شریف

شعر درختکاری کتاب دبستان از عباس یمینی شریف شعری که همه دهه ی ۶۰ ی ها با آن خاطره دارند. شعر دوران خوش کودکی آن ایام که با خواندن آن خنکی سایه یک درخت تنومند در گرمای سوزان تابستان در ذهن تداعی می شد. نقاشی های ساده اطراف کتاب در آن زمانی که خبر از اینترنت و کانال های مختلف …

توضیحات بیشتر »

شعر انار (صد دانه یاقوت دسته به دسته)  از مصطفی رحمان دوست

شعر انار (صد دانه یـاقوت دســته به دســته)  از مصطفی رحمان دوســت     صد دانه یـاقوت دســته به دســته بــا نظم و ترتیب یک جا نشســته   هر دانه ای هســت خوش رنگ و رخشان قلب سفیدی در سینه آن   یـاقوتها را پیچیده بــا هم در پوششی نرم پروردگارم هم ترش و شیرین هم آب دار اســت سرخ …

توضیحات بیشتر »