بایگانی برچسب: خانه دوست

اشعار زیبای سهراب سپهری

اشعار زیبای سهراب سپهری: خـانه دوســت کجاســت؟ در فلق بود که پرسید سوار آسمان مکثی کرد رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی اســت که از خواب خدا سبز تر اســت و در آن عشق به انــدازه پرهای صداقت آبی اســت میروی …

توضیحات بیشتر »