بایگانی برچسب: تیپ های بدنی ترکیبی

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی بر اساس نظریه ویلیام هربرت شلدون (William Herbert Sheldon) تیپ های بدنی اصلی به سه دسته اکتومورف، مزومورف و اندومورف تقسیم بندی می شوند. اما این سه دسته بندی برای تمام انسان ها مناسب نبود چون بسیاری از افراد چه زن و چه مرد خصوصیاتی حد واسط این سه دسته را …

توضیحات بیشتر »

تیپ بدنی اندومزومورف (Endo-Mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ بدنی اندومزومورف (Endo-Mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی تیپ های بدنی فرمول های قراردادی هستند که متخصصان برای تعیین رژیم غذایی بهتر و برنامه تمرینی موثرتر ایجاد کرده اند. در این بین سه تیپ اصلی بدنی داریم که به ترتیب اکتومورف (ectomorph)، مزومورف (mesomorph) و اندومورف (endomoroh) هستند. اما این سه تیپ بدنی نمی تواند تمام ویژگی های بعضی …

توضیحات بیشتر »