بایگانی برچسب: تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب آبشار

بازگشت به لیست —> تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني آبـشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آ ن است. حوادثي که واقع مي شوند و بيننده خواب نمي تواند جلوي وقوع آن را بگيرد. هر قدر عظمت و ارتفاع آبـشار بيشتر باشد عظمت آن حادثه بيشتر است و نزديکي و دوري ما …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آبگینه

  تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند نامش بر بـلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنيا در دين پيدا خواهد کرد و به نيازهايش خواهد رسيداگر ببيند بر بـلوري نام پادشاه يا شخص صاحب مقامي نوشته است ، اگر خواب بيننده خود پادشاه باشد اجلش نزديک است و اگر کسي که اين خواب را ديده …

توضیحات بیشتر »