بایگانی برچسب: تعبیر خواب

تعبیر خواب آسایش و رفاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آسایش و رفاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در آسایش و نعمت به سر می برید، نشانه ان است که به کارهای مخاطره آمیز ولی دوست داشتنی دست خواهید زد و با مردی شاد و مرفه همنشین خواهید شد. دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان، نشانه آن است که به لذتهای …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آراستن

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آراستن به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید، نشانه تغییرات و فراز و نشیب های مطلوب و خوشایند در زندگی است. اگر فردی جوان چنین خوابی ببیند ، دلالت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعه پر ثمر دارد. اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آرایش

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آرایش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید، کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می‌مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آرایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آرایشگاه به روایت آنلی بیتون دیدن آرایشگاه در خواب، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت. اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد. دیدن آرایشگر در خواب، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آزار و اذیت

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزار و اذیت به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید مورد آزار کسی قرار گرفته اید ، نشانه آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند. اگر در خواب تجربه آزار دهنده ای را تحمل کنید ، نشانه آن است که می خواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید، نشانه آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید، در صورتی که می توانید از انرژی خود به نحو مفیدتری استفاده کنید. اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل کنید، نشانه آن است که …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آژیر

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آژیر به روایت آنلی بیتون شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهد شد.   تعبیر خواب آژیر به روایت لیلا …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آسانسور

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آسانسور به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید. اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد. اگر خواب …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آرایشگر

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آرایشگر به روایت آنلی بیتون اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت. اگر زنی خواب ببیند آرایشگری موهایش را رنگ می کند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آدم دزدی

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آدم ربایی به روایت کتاب سرزمین رویاها خود شما را دزدیده اند: یک تغییر ناگهانی در اطراف شما روی خواهد داد. یک دختر را دزدیده اند: عشق شما فقط به ناکامی برمیخورد. یک پسر را دزیده اند: یک مصیبت در پیش است. آدم رباها را دستگیر کرده اند: پول به دست شما خواهد رسید. …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آدم خواری

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آدم خواری به روایت تام چت ویندرا اگر در خواب آدمی را خورد، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش، استعداد و ثروت او را تصاحب کند. آدمخواری در خواب رویای ترسناکی نیست، می توان احتمال داد دلیل چنین بر خوردی با موضوع آدمخواری به وحشیانی که فقط مغز دیگران را می خورند که …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آدم حقه باز

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آدم حقه باز به روایت محمد ابن سیرین حقه درخواب زن است یا کنیزکی خرد. اگر کسی بیند حقه او بشکست یا ضایع شد، دلیل که او را از زن جدا به مرگ یا به زندگانی.   تعبیر خواب آدم حقه باز به روایت آنلی بیتون اگر در خواب ببینید که با آدم حقه …

توضیحات بیشتر »