بایگانی برچسب: آسیب در باشگاه

بازگشت به باشگاه ورزشی خود ،بعد از صدمه دیدن

  صدمات جسمی در باشگاه ورزشی  سؤالهاي زیادي ازطرف کسانی که به تازگی صدمات جسـمی وارده در باشـگاه هاي ورزشی را پشت سر گذاشته اند و میخواهند دوباره به سـمت ورزش بازگردند پرسـیده میشود، اگر پزشـک تان مخالفتی با بازگشت شـما به باشـگاه نداشـته است . وقتی بفهمید که بهبودي و باز یافتن دوباره ي سلامتی تان بر همه چیز …

توضیحات بیشتر »