بایگانی برچسب: آتش بی نور

تعبیر خواب آتش

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق اگــر در خواب ببیند که پارهای آتــش را می خورد ، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می خورد اگــر ببیند از دهانش آتــش بیرون می آید ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد اگــر ببیند هر گوشه و کناری را آتــش سوزنده در بر گرفت ، …

توضیحات بیشتر »