بایگانی برچسب: آتشکده

تعبیر خواب آتشکده

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آتشکده به روایت ابن سیرین آتـشـکده در خواب، جایگاه مکرره بود. تعبیر خواب آتشکده به روایت ابراهیم کرمانی آتـشـکده جایگاه مردم احـمق و خالی بود. اگر ببیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسیـد، دلیل کند که آن مقدار مـذلت و خواری به وی رسد، لیکـن از بدی برهد و …

توضیحات بیشتر »