مشاور خانواده

رابطه ی جایگاه سنی کودکان با شخصیت آنان

رابطه ی جایگاه سنی کودکان با شخصیت آنان واقعیت این اســت کـه عوامل زیادی روی شخصیت افراد تاثیر میگذارد؛ مثل عوامل محـیطی، تربیتی، ژنتیک، خانواده،…و حتی ترتیب جایگاه فرزندان در خانواده! اگر یک خانواده را مانند زنجیره بـه هم پیوسته در نظر بگیریم، هر یک از این زنجیره ها، متناسب با جایی کـه قرار گرفته اســت مسائل و مشکلات خاص …

توضیحات بیشتر »