اخبار اقتصادی

عوامل ایجاد وضعیت کنونی اقتصاد ایران

وضعیت اقتصادی ایران

  وضعیت اقـتـصاد ایران و بازارهای کسب و کار آن در حال حاضر، نتیجه تصمیمات، برنامه‌ریزی‌ها و اعمال مدیریتی اسـت که در یک روند چند دهه‌ای از یکسو و آثار اعمال تحریـم‌های بین‌المللی طی دو سال اخیر از سوی دیگر اسـت. از این رو تخمین و برآورد شاخص‌ها و روندهای آینده مستلزم لحاظ کردن عواملی اسـت که در بلندمدت از …

توضیحات بیشتر »