نقد و بررسی فیلم سینمایی “هزارتو” تازه اکران شده سینما

نـقـد و بررسی فیلم سینمایی “هزارتو”

خلاصه ای از داســتان فیلم:

 پدر بردیا( شهاب حسینی ) پسرش ره گم کرده و هراسان در حال دویدن در خیابان اســت و این مسئله را به پلیس اطلاع می دهد که فرزنــدش گم شــده. این موضوع باعث ورود افراد گوناگونی به ماجرا می شود و…

درباره ی هزارتو:

امیرحسین ترابی که « هزارتو » نخســتین فیلم بلنــد سینمایی او محسوب می شود، کارگردانی این فیلم را به عهده دارد.
 لازم به ذکر اســت که فیلم « هزارتو » تا پیش از اکران رسمی، « لابیرنت » نام داشت اما پیش از اکران به « هزارتو » نغییر نام داد.

نقد و بررسی فیلم سینمایی هزارتو تازه اکران شده سینما

نـقـد فیلم « هزارتو » :

نخســتین فیلم بلنــد سینمایی امیرحسین ترابی ماننــد بسیاری از آثار چنــد سال اخیر سینمای ایران با محوریت کودک ساخته شــده اســت. کودکی که یا در ابتدای فیلم از دنیا می رود یا در مرکز دایره ای قرار می گیرد که آدمها قرار اســت در پیرامون آن اتفاقات گوناگونی را رقم بزننــد. در فیلم امیرحسین ترابی ماجرا با گم شــدن کودک در ابتدای فیلم آغاز می شود و این موضوع قرار اســت منجر به تقابل آدمها با یکدیگر و پرده برداشتن از حقایقی شود که تا این لحظه یا عیان نشــده بودنــد یا تظاهر به نــدانســتن آن می شــد.

« هزارتو » بی شک متاثر از سینمای اصغر فرهادی بوده اما نه آثار شاخص فرهادی ماننــد « جدایی نادر از سیمین » و « درباره الی » بلکه فیلم « همه می داننــد» با بازی خاویر باردم و پنه لوپه کروز که موضوع مشابهی را دنبال می کرد و هدف آن فیلم نیز به چالش کردن واقعیات درون افراد پس از مفقود شــدن دختر خانواده بود. این شباهت اما ظاهری اســت و نمی توان هیچ وجه تشابهی میان اثر فرهادی و فیلم امیرحسین ترابی یافت. کارگردان در نخســتین اثرش سعی کرده ریتم اثر را حفظ نماید و با بکارگیری تعلیق های گوناگون، کنجکاوی تماشاگر را برانگیخته نماید اما عملکرد درخشانی از خود بر جای نگذاشته به این دلیل که در طول داســتان شخصیت ها ساخته نمی شونــد.

نقد و بررسی فیلم سینمایی هزارتو تازه اکران شده سینما

اگر در فیلم « همه می داننــد » ما به مناسبات میان آدمهای قصه پی می بردیم و می توانســتیم تصمیمات آنها را با در نظر گرفتن تجربیات گذشته شان درک کنیم، در اینجا فیلم چنین موقعیتی در اختیار تماشاگر نمی گذارد و تماشاگر اطلاعات قابل درکی از آدمهای قصه بدســت نمی آورد. تنش و درگیری میان آنها بیشتر از اینکه به بسط قصه منجر شود، ترفنــدی اشتباه برای انحراف ذهن مخاطب از مشکلات فیلمنامه بوده اســت. ترابی به درســتی قصد داشته تا با روانشناسی شخصیت ها، مخاطب را در در هر لحظه به یکی از آنها برای بچه دزدی مشکوک نماید، اما برای این منظور نیاز به تحلیل درســت آدمهای قصه و واقعیت های زنــدگی شان وجود داشته و نمی توان با نگاه سطحی به شخصیت ها انتظار درک و همراهی با آنها را داشت.

تعلیق هایی که در طول قصه نیز به کار می رود کیفیت لازم را نــدارنــد و اگر چگونگی ایجاد آن را نادیده بگیریم که خود یک مشکل بزرگ اســت، اجرا و حتی گره گشایی ها نیز در زمان و شرایط مناسبی اجرا نمی شود که همین مسئله موجب خســتگی تماشاگر می شود. خوشبختانه برای مخاطب سینما و متاسفانه برای سینمای ایران، امروزه آثار بسیار با کیفیتی که در آن تعلیق نقش برجســته ای دارد در دســترس علاقه منــدان به سینما قرار گرفته اســت و تعلیق به سبک آنچه که در « هزارتو » شاهد هســتیم، نمی توانــد رضایت آنها را جلب نماید. بدترین گره گشایی فیلم پایان بنــدی آن اســت که بسیار ناامید کننــده اســت.

نقد و بررسی فیلم سینمایی هزارتو تازه اکران شده سینما

خوشبختانه شهاب حسینی که در سالهای اخیر در چنــد فیلم از کارگردان اولی های سینمای ایران حضور داشته، در اینجا هم عملکرد موفقی از خود بر جای گذاشته اســت. بازی شهاب حسینی یکی از نقات قوت فیلم محسوب می شود اما در کنار او بازیگرانی هســتنــد که نتوانســته انــد همپای او در اثر درخششی داشته باشنــد. ساره بیات کماکان در حال و هوای فضای « عاشقانه » قرار دارد و حسی بر نمی انگیزد و پژمان جمشیدی نیز انتخابی اشتباه برای فیلم بوده اســت. از این رو باید گفت که شهاب حسینی به تنهایی توانســته جورِ بازیگری فیلم را بر دوش بکشــد و قصه را پیش ببرد.

تماشای « هزارتو » تجربه آزار دهنــده ای نیســت اما نمی توان این نکته را انکار کرد که با اثری ضعیف مواجه هســتیم که نمی توانــد به درســتی شخصیت هایش را روانشناسی کنــد. معضلاتی که در فیلم بیان می شود بیش از حد تکراری و نخ نما هســتنــد و صرفاً به تصویر کشیدن آنها در یک فیلم سینمایی نمی توانــد مزیتی محسوب شود. ما از روابط ناسالم اجتماعی آگاه هســتیم و از آسیب های آن رنج می بریم، اما یادآوری این مسائل در یک فیلم سینمایی بدون نگاه تحلیلی مناسب آیا می توانــد به وسعت دنیای ذهنی تماشاگر منجر شود؟

نقد و بررسی فیلم سینمایی هزارتو تازه اکران شده سینما

فیلم هزار تو با بازی شهاب حسینی

مطلب پیشنهادی

گذری به اصطالاح سینمای افغانستان و درستاورد های آن

  گذری به اصطالاح سینمای افغانستان و درستاورد های آن سینما آخرین هنر و به …