6 نکته جالب درباره خواب که باید بدانید

چنــد نكته‌‌ كوچك در مورد خــواب که بهتر اســت بدانید

خــواب براي سلامتي و بهزيســتي انسان‌ها حياتي اســت؛‌ اما ميليون‌ها نفر از مردم كره زمين و درصد زيادي از مردم سرزمين ما به ميزان كافي نمي‌خــوابنــد و با كمبود خــواب مواجهنــد. اما واقعا اگر بدرســتي نخــوابيم چه اتفاقي براي‌مان مي‌افتد؟ چه كار كنيم كه بتوانيم درســت بخــوابيم؟ براي پاسخ به اين دو سوال مطلب زير را بخوانيد.

1 – پيامدهاي کم خــوابي

به گزارش كميسيون ملي تحقيق اختلالات خــواب آمريكا، افرادي كه مبتلا به بي‌خــوابي شــديد هســتنــد، مسبب اصلي اتفاقات و حوادث خطرناك هســتنــد. هر ساله هزينه اختلالات خــواب و بي‌خــوابي در آمريكا، 9‌/‌15 ميليون دلار به صورت هزينه مســتقيم و 50 تا 100 ميليارد دلار به صورت هزينه غيرمســتقيم در سال اســت. همچنين، چرت‌زدن و ناگهان به خــواب‌رفتن در هنگام راننــدگي باعث حداقل 100 هزار تصادف، 71 هزار آسيب‌ديدگي و 1550 مرگ در هر سال در آمريكاســت.

6 نکته جالب درباره خواب که باید بدانید

جوانان كه در برابر اثرات بي‌خــوابي مزمن آسيب‌پذير هســتنــد، در بيش از نيمي از تصادفاتي كه به دليل به خــواب‌رفتن در بزرگراه‌ها اتفاق مي‌افتد دخيل هســتنــد. بي‌خــوابي همچنين در يادگيري جوانان اختلال ايجاد مي‌كنــد. در آمريكا، 600 درصد از دانش‌آموزان مدارس راهنمايي و دبيرســتان گزارش كرده‌انــد كه در طول روز خســته هســتنــد و 15 درصد از آنها اذعان دارنــد كه در سر كلاس چرت مي‌زننــد. به گزارش وزارت حمل‌و‌نقل آمريكا، يك درصد از 4 درصد كل تصادفات بزرگراه‌ها به دليل بي‌خــوابي اســت و 4 درصد از اين تصادفات منجر به فوت مي‌شود.

2 – نوجوانان، مشكلات خــواب و مواد مخدر

برطبق يك مطالعه بلنــدمدت كه در آوريل 2004 منتشر شــد، نوجواناني كه پيش از سن مدرسه‌رفتن، عادات خــواب بدي داشتنــد، بيش از دو‌برابر ديگران احتمال دارد كه از مواد‌مخدر اســتفاده كننــد. اين يافته كه توسط دانشگاه ميشيگان به دســت آمده اســت، بخشي از يك مطالعه اســت كه 2577 پسر و والدين آنها براي مدت ده سال در نظر گرفته شــده‌انــد.

3 – مشكلات خــواب

روان‌شناسان و ديگر دانشمنــداني كه دلايل اختلالات خــواب را مطالعه كرده‌انــد، نشان داده‌انــد كه برخي از مشكلات خــواب، به صورت مســتقيم يا غير‌مســتقيم با ناهنجاري‌هايي در سيســتم‌هاي زير ربط دارد:

سيســتم‌هاي زيســتي بدن، سيســتم مغزي و عصبي، سيســتم قلبي ـ عروقي، كاركردهاي سوخت و سازي بدن، سيســتم ايمني بدن، نشانه‌هاي بي‌خــوابي مفرط.

6 نکته جالب درباره خواب که باید بدانید

به گفته دكتر ديويد. اف.‌دينگز، روان‌شناس و متخصص خــواب ؛تحريك‌پذيري، دمدمي بودن و بازداري‌زدايي برخي از نشانه‌هاي  اوليه‌اي هســتنــد كه شخص داراي مشكل بي‌خــوابي تجربه مي‌كنــد. اگر فردي كه از خــواب محروم شــده اســت بعد از بروز نشانه‌هاي اوليه‌اي كه گفته شــد، نخــوابد، حافظه تضعيف مي‌شود و قادر به حل يك مساله پيچيده و تازه نيســت. ‌هنگامي كه فرد به اوج بي‌خــوابي برسد، دچار خــواب‌هاي خيلي كوتاه ـ به مدت پنج تا ده ثانيه ـ مي‌شود كه موجب خطا‌هايي در توجه فرد به محيط و چرت‌زدن هنگام انجام فعاليت‌هايي ماننــد راننــدگي يا مطالعه مي‌شود.

4 – ميزان خــواب مورد نياز

ميزان خــواب مورد‌نياز براي هر فردي متفاوت از بقيه افراد اســت. در كل، بزرگسالان سالم به‌طور متوسط، نياز به هشت ساعت خــواب در شب دارنــد.  البته، برخي افراد قادرنــد كه كمتر از شش ساعت بخــوابنــد و در‌عين‌حال در هنگام بيداري خــواب‌آلود نباشنــد. برخي نيز اگر كمتر از ده ساعت بخــوابنــد، نمي‌تواننــد كارهاي‌شان را بخوبي انجام دهنــد.

5 – خــواب شبانگاهي خوب

به گفته متخصصان، يك خــواب شبانه به 5 مرحله كه مكررا جابه‌جا مي‌شود، تقسيم مي‌شود كه با نوع موج مغزي‌ كه خــواب ملايم يا عميق را نشان مي‌دهد، تعريف مي‌شونــد. نزديك صبح، در سرعت حركت چشم‌ها افزايش ديده مي‌شود. ماهيچه‌هاي بدن سســت مي‌شونــد و رويا‌ديدن اتفاق مي‌افتد و خاطرات جديد در مغز تحكيم مي‌شود.

ارزش حيات‌بخش خــواب هنگامي كه فرد چرت مي‌زنــد و به كرات بيدار مي‌شود، كاهش مي‌يابد. اين مساله باعث جابه‌جا‌شــدن الگوهاي موج مغزي مي‌شود. براي مثال، معتادان كه بيشتر اوقات چرت مي‌زننــد و به كرات بيدار مي‌شونــد، كاركرد ذهني‌شان در طول روز تضعيف مي‌شود.

6 نکته جالب درباره خواب که باید بدانید

6 – چه كنيم تا خــواب خوشي داشته‌باشيم؟

بر طبق رهنمودهاي متخصصين خــواب، روش‌هايي براي مقابله با مشكلات خــواب وجود دارد كه عبارتنــد از:

۱ـ داشتن يك برنامه منظم براي خــوابيدن و بيدار شــدن.

۲ـ ننوشيدن يا نخوردن كافئين طي شش ساعت قبل از خــواب و به حداقل‌رسانــدن اســتفاده از آن در طول روز.

۳ـ نكشيدن سيگار، به‌خصوص نزديك به زمان خــواب.

۴ـ اجتناب از الكل و غذاي سنگين قبل از خــواب.

۵ـ ورزش منظم.

۶ـ كم‌كردن شلوغي، نور زياد و دماي بسيار گرم يا بسيار سرد جايي كه مي‌خــوابيد.

۷ـ تعيين يك زمان خــواب منظم و به بســتر‌رفتن در همان زمان.

۸ـ بيدار‌شــدن بدون زنگ ساعت.

۹ـ رفتن به بســتر در اوايل شب.

6 نکته جالب درباره خواب که باید بدانید

اين روش‌ها تضمين مي‌كنــد كه شما خــواب كافي‌‌ داشته باشيد. در غير اين‌صورت به اختلالخــواب دچاريد و بايد براي درمان تخصصي اختلال‌تان به يك روان‌شناس و یا روانپزشک مراجعه كنيد.

مطلب پیشنهادی

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟   ما ادم ها  ها بر اساس سرشتمان  طوری افریده …