۷ روش براي سالم غذاخوردن بیاموزیـد که چطور توازن زنـدگیتان را حفظ کنید؟

 

۷ روش براي سالم غذاخوردن 

یکی از رموزسـلامتی این اســت که تفاوت بین غذاي سالم و ناسالم را دریابیم. انتخاب هایی که میکنیم سلامتی مان را به شدت تحت تاثیر قرار میدهنــد. حتی تغییرات بسیار کوچک در مواد غذایی مصرفی مان، تاثیر بسـیار مثبتی روي سـلامتی، آسـایش فکري و جسـمی و انرژي مـا دارد. به طور مثال پروتئین هاي سالم آمینواسـیدهاي مورد نیاز بدن را براي ساخت و ترمیم ماهیچه ها، پوست، مو و ناخن ها تامین میکنــد و همچنین درصد کلسترول،چربی ها و مواد شـیمیایی در آن پـایین تر اســت.

مـاهی آزاد،سویـا،حبوبـات و غلات،خشـکبار و خمیر بـادام زمینی جزء پروتئین هـاي سالم به حساب می آینـد. پروتئین هـاي ناسـالم مثل گوشت گاو،گوشت گوسـفنــد و سوسـیس حاوي مقـدار بالایی کلسترول،چربی، هورمون و آنتی بیوتیک اســت. با اینکه نیاز بـدن شـما را به آمینو اسـیدها تامین میکننـد، موجب کنـد شـدن جریان خون در رگ ها میشونــد.چربی هاي سالم همان چربیهاي اشـباع نشـده هسـتنــد. روغن زیتون، روغن کانولا، روغنهاي گیاهی و روغن گردو جزء این دسـته چربیها هسـتنــد.

این چربیها باعث میشونـد که بـدن آنتی اکسـیدان هاي حلال چربی مثل ویتامین D، E، A و K و لیکوپن جـذب کنــد.چربی هاي ناسالم همان چربیهاي اشـباع شـده مثل کره و مارگارین هسـتنــد. اسـتفاده از این چربی ها به انواع بیماريهاي قلبی،کلسترول و تري گلیسـیرید بالا و چاقی می انجامـد.کربوهیـدرات هاي سالم شامل جو دوسـر، برنـج قهوه اي،گنــدم،گل کلم،کدو تنبل،سبزیجات، سیب زمینی شـیرین،حبوبـات وکلیه میوه هـا میشود. اینهـا کلسترول را پایین آورده، به هضم غـذا کمک میکننـد و انسولین و قنــد خون را تنظیم میکنـد.

کربوهیـدرات هاي ناسالم درصد قنــد بالایی دارنــد وشامل آب نبات، نان سـفید، انواع سودا، بسـتنی،کیک و شیرینی اســت. این مواد انسولین و قنـد خون را برهم میزنـد. یـک راه خوب براي انتخـاب مواد غـذایی سالم این اســت که آنهایی را انتخاب کنیم که رنگ شـفاف تري دارنــد،چون این موادحاوي مقدار بیشتري ویتامین، مواد معدنی و موادشـیمیایی گیاهی هسـتنــد. به طـور مثـال،گریپ فروت قرمز وصـورتی حـاوي آنـتی اکسـیدانهایی به نـام لیپوکن اســت که براي قلب بسـیار مفیـد بوده وضـد سرطان هسـتنــد درصورتی که گریپ فروت سفید این خاصیت را نــدارد. در اینجا میخواهیم ۷ راه براي خوردن غذاهایی سالم تر به شمـا معرفی کنیم.

 

۷ روش براي سالم غذاخوردن بیاموزیـد که چطور توازن زنـدگیتان را حفظ کنید؟

 

 

۱ – به جـاي کـاهوي آیس برگ از این به بعـد ازکاهوي رومایین اسـتفاده کنیـد.کاهوي رومایین حاوي مقـدار بیشتري ویتـامین و مواد معـدنی مثـل ویتامین A و C ،تیـامین، ریبوفلاوین،کلسـیم و پتاسـیم اســت.

 

۷ روش براي سالم غذاخوردن بیاموزیـد که چطور توازن زنـدگیتان را حفظ کنید؟

 

۲ – به جـاي برنـج سـفید از برنج قهوه اي اسـتفاده کنیـد. برنـج قهوه اي در مقایسه با برنج سـفید به طور طبیعی حاوي مقدار بیشتري فیبر و ریبوفلاوینو مقدارکمتري قنـد اســت. آرامـ تر هم هضم میشود.

 

۷ روش براي سالم غذاخوردن بیاموزیـد که چطور توازن زنـدگیتان را حفظ کنید؟

 

۳ – به جاي نان سـفید از نان گنـدم کامل اسـتفاده کنیـد. نان گنـدم کامل فیبر، آهن و پتاسـیم بیشتري دارد و بسـیارخوش خوراك تر از نان سفید میباشد.

 

۷ روش براي سالم غذاخوردن بیاموزیـد که چطور توازن زنـدگیتان را حفظ کنید؟

 

۴ –به جاي سودا سـعی کنید از انواع چاي سبز،سیاه و گیاهی اســتفاده کنید. این نوع چاي ها حاوي آنتی اکسـیدان و موادشـیمیایی گیاهی اســت که سلامتی شما را بالاتر میبرد. برخلاف سودا، میتوانید درصد شـیرینی آن راخودتان تنظیم کنید.

 

۷ روش براي سالم غذاخوردن بیاموزیـد که چطور توازن زنـدگیتان را حفظ کنید؟

 

۵ – به جاي حبوبات شـیرین ازحبوباتی اسـتفاده کنید که کامل دانه و سـبوس دار باشد. این نوع حبوبات معموًلا پروتئین، فیبر،کلسیم، آهن، ویتامین A ،تیامین، ریبوفلاوینو نیاسین بیشتري دارنــد. علاوه بر داشتن شیرینی کمتر، آرام تر هم هضم میشونــد. به همین دلیل شـما در طول روز انرژي بیشتري دارید و سـریعًا گرسنه نمیشوید.

 

۷ روش براي سالم غذاخوردن بیاموزیـد که چطور توازن زنـدگیتان را حفظ کنید؟

 

۶ – به جاي شیر گاو از شـیرسویا اسـتفاده کنیـد.شـیرسویا به هیـچ وجه حاوي کلسترول و هورمون نمیباشد و میزان بسـیارکمی چربی اشـباع شده دارد. همچنین حـاوي ایزوفلاـونوسـایر موادشـیمیایی گیـاهی مفیـد اســت که سـلامتی را بالا میبرد. این نوع شـیر همچنین جـذب کلسیم و ویتامینهاي D و B6 را راحت تر میکنــد.

 

۷ روش براي سالم غذاخوردن بیاموزیـد که چطور توازن زنـدگیتان را حفظ کنید؟

 

۷ – براي دسـر به جاي بستنی ازشربت یا آبمیوه هاي نیمه منجمد اســتفاده کنید. آبمیوه هاي نیمه منجمد مقدار بیشتري فیبر دارنــد و فاقد کلسترول هسـتنــد. همچنین حاوي ویتامینهاي A و C هستنــد.

براي شروع کار در اینجا طرز تهیه یک نوع از آن آب میوه هاي نیمه منجمد را به شـما آموزش میدهیم. فاقد کلسترول اســت و فیبر و آنتی اکسـیدان بالایی دارد. شـربت توت فرنگی و پرتقال ۱ تا ۱ .۵ فنجان توت فرنگی منجمد ۱ .۳ فنجان آب پرتقال ۱ .۳ فنجان شیر سویا ۲ قاشق غذاخوري کدو تنبل کنسـروي ۱ قاشق غـذاخوري عسل به مدت ۱ تا ۲ دقیقه کلیه مـواد را در آبمیوه گیري خوب بـا هم مخلوط کنید تا کامًلا نرم شود. بعد تا زمان مصرف آن را در فریزر نگاه دارید. این مقدار مواد براي دو نفرکافی اســت.

مطلب پیشنهادی

برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟

۱۰ماده غذایی ازبین برنده اســترس با نامزدتان دعوا کرده اید؟ روزخسـته کننده ای را سـرکار …