۱۰ فعالیت موثر در لاغری و کاهش وزن, مجله اینترنتی چارگوشه

۱۰ فعالیت موثر در لاغری و کاهش وزن

 

فعالیت موثربراي لاغرشدن

شمـا میخواهیـد لاغرشویـد، و میدانیـد که بایـد حرکـات ایروبیـک انجام دهیـد. اما بهترین فعالیت هایی که باعث سوختن چربی میگردنـد کدامنـد؟ به جز حرکـات ساده اسـتپ، انواع بسـیار متنوع تري در ورزشـهاي ایروبیک وجود دارنـد ؛ آنقـدر که هر فردي میتوانـد حرکت دلخواه خود را پیـدا نماید.

 

۱۰ فعالیت موثر در لاغری و کاهش وزن, مجله اینترنتی چارگوشه

۱۰ – بالا رفتن از پله یا دور پارك کردن

این نبایـد تنهاحرکت ورزشـی شـما باشـد، اما نتایج آن قطعا مفید خواهد بود. بجاي اسـتفاده از پله برقی یا آسانسور با پاي خود از پله بالا بروید. عادت کنید اتومبیل خود را دورتر از محلی که کار داریـد پارك نمایید تا مجبورشوید بیشتر پیاده روي کنید. سـعی کنید بعدازخوردن غذا حداقل به مدت ۱۵ دقیقه راه برویـد. این عمل هر روز بر مقدار کالري سوخته شده میافزاید.

۱۰ فعالیت موثر در لاغری و کاهش وزن, مجله اینترنتی چارگوشه

۹ –  بلنـد کردن وزنه

زمان تمرینات وزنه برداري اگر به صورت صحیـح انجام گیرد کوتاه خواهد بود، بنابراین مقدارکالري سوخته شده کمتر میباشد. اما احساس رضایت و سـلامتی به دلیل آزاد شـدن اندورفین ناشـی از فعالیت سـنگین، در نوع خود محرکه های بسـیارشـگفت انگیز بشـمار می آیند. به علاوه بلندکردن وزنه پی ریزي خوبی براي انجام فعالیتهاي دیگر میباشد.

۱۰ فعالیت موثر در لاغری و کاهش وزن, مجله اینترنتی چارگوشه

۸ – قدم زدن

شما باید سعی کنید که پیاده روي خود را به پیاده روي قدرتی تبدیل نماییـد. براي سوزانـدن واقعی کالري بایـد میزان فشار را در انجام فعالیت ها به مقدار قابل توجهی افزایش دهید. این عمل را میتوان از طریق پیاده روي درسـربالایی و یا قدم زدن با سـرعت هاي متفاوت در دوره هاي زمانی معین انجام داد. این فعالیتی است که در هر زمـانی ازسـال قابـل انجام است،حتی زمانیکه به مسافرت میرویـد. پس این ورزشـی است که قادریـد در تمام عمر به آن مبادرت ورزیـد. اگر قدمهاي خود راسـریع و تند بردارید میتواند ظرف نیم ساعت تا ۱۸۰ کالري بسوزانید.

۱۰ فعالیت موثر در لاغری و کاهش وزن, مجله اینترنتی چارگوشه

۷ – استفاده از دستگاه ورزشی دوچرخه و دویـدن درجا

دسـتگاه هاي دویـدن درجا هنوز هم بسـیار متـداول بوده و جدیـد تر از آن یعنی دوچرخه درجا فوق العاده است. دوچرخه هاي درجا میتواننـد به عنوان تمرین دهنده تمامی اعضاي بدن مورد اسـتفاده قرارگیرد. این ماشـینها براي دوندگانی که میخواهنـد از آسـیب دیـدن مفاصـل خود جلوگیري کننـد نیز مفیـد میباشـند. بـا آنها میتوانیـد ظرف نیم ساعت تا ۳۰۰ کالري بسوزانید.

۱۰ فعالیت موثر در لاغری و کاهش وزن, مجله اینترنتی چارگوشه

۶ – صـخره نوردي و قـایقرانی

دوست داریـد در حین ورزش از بالاتنه اي تنومنـد نیز برخوردار گردیـد؟صـخره نوردي و قایقرانی راه حل این مسـئله است. هر دوي این فعالیتها به بالاتنه ی قوي نیاز داشته و کالري زیادي را میسوزانند. یکی از آن دو را انتخاب کرده و در هر نیم ساعت بین۳۰۰ تا ۳۸۰ کالري از دست دهید. شما براي اینکار نیاز به تجهیزات مخصوص به هر یک از این دو ورزش خواهید داشت .

۱۰ فعالیت موثر در لاغری و کاهش وزن, مجله اینترنتی چارگوشه

۵ – اسکی

اسکی یکی از ورزشهاي بسیار مفید براي سوزاندن کالري است. این ورزش هم بالاتنه و هم پـایین تنه را تحت تـاثیر قرار داده و ضـربان قلب را بالا میبرد. به طور متوسط نیم ساعت آن تقریبا ۳۳۰ کالري میسوزاند.

 

۱۰ فعالیت موثر در لاغری و کاهش وزن, مجله اینترنتی چارگوشه

۴ – کیک بوکسـینگ (بوکس همراه با ضـربات پا)

وقتی صـحبت از ورزش هاي تقویت نفس میشود،کیک بوکسـینگ به صورت بارز مطرح میگردد. به عنوان یک مزیت مضاعف، بسیاري ازکلاسهاي این ورزش شامل تمرینات قدرتی و انعطاف پذیري نیز میشوند. شما میتواند به ازاي هرجلسه، بسـته به میزان فشـردگی تمرین، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ کالري بسوزانید.

 

۱۰ فعالیت موثر در لاغری و کاهش وزن, مجله اینترنتی چارگوشه

۳ – دوچرخه سـواري

این ورزش چه توسط دسـتگاه هاي ثابت خانگی وچه بوسیله دوچرخه هاي واقعی خارج از منزل، یک فعالیت تنفسی عالی میباشد.کلاسهاي دوچرخه سواري ثابت امروزه بسیار متداول شده است؛ درخیلی از باشگاه ها باید ۲۴ ساعت قبل ازحضور درکلاس ثبت نام نمایید. هماننـد ورزشـهاي دیگر این نیز داراي تنوع زیاد در فشار وارده بر بر بـدن است که میزان سوختن کالري را به شـدت تغییر میدهد؛ اسـتقامت،سـرعت، پرش و از این قبیـل. معمولا میتوانیـد به ازاي هر نیم ساعت ۲۰۰ الی ۴۰۰ کالري بسوزانید.

 

۱۰ فعالیت موثر در لاغری و کاهش وزن, مجله اینترنتی چارگوشه

۲ – دویدن

دویدن تقریبا در هر محلی آسان است . تنها چیزي که نیاز داریـد یک پیاده رو و یک جفت کفش مناسب دو میباشـد. میتوانیـد میزان قابل توجهی کالري را از دست بدهیـد تقریبا ۳۰۰ کالري یا بیشتر در هر نیم ساعت.حتی میتوانیـد این مقدار را با ایجاد وقفه و دویدن در مناطق سـربالایی افزایش دهید. براي این منظور باید پاهایی قوي داشـته باشـید. پرورش قدرتی اندام مهم ترین مسـئله براي پیشـگیري ازصـدمات حاصل از ورزش دو است.

۱ – کار با وزنه

شـماره ۹ نیز همین بود. درسـته؟ خوب، ورزش وزنه برداري فقط میزان محـدودي کالري را میسوزانـد. اما هیچ چیزي بهتر از کار با وزنه باعث تقویت بافتهاي عضـلانی بدن نمیشود؛ و هیچ چیزي بهتر از عضـلات قوي بـاعث سوختن کـالري نمیگردد. در واقع تقریبـا هر نیم کیلو عضـله بین۵۰ تا ۶۰ کالري در روز میسوزانـد. بنـابراین درطول یـک سال ۵ کیلوگرم عضـله جدیـد اگر قبلا فاقـد تمرینـات منظم بوده ایـد، مهم است که پیش از آغـاز هر برنامه ورزشـی جدیـد با پزشک خود مشورت کنیـد.

همچنین بایـد میزان محـدوده ضـربان قلب تان را هنگام ورزش محاسـبه کنیـد و مطمئن گردیـد که در محـدوده ایـده آل خود قرار داریـد. این محـدوده را میتوانیـد با کسـرکردن سن خود از عـدد ۲۲۰ و ضـرب آن در عددهاي۰ .۶۰ و ۰ .۸۵ براي یافتن حـد پایین و حـد بالاي ضـربان قلب محاسـبه نمایید. همچنین ساختار بدنی خود را مورد آزمون قرار دهیـد تا بدانیـد که چقـدرچربی میسوزانیـد نه اینکه صـرفا چقـدر وزن کم میکنید.

این تنها روش واقعی براي آمارگرفتن از پیشرفتتان است. از میان این ۱۰ ورزش مؤثر براي کاهش چربی،حداقل باید یکی از آنها مورد علاقه شـما باشد. سـعی کنید یک یا دو دوست که میتوانند شما را درحفظ انگیزه یاري نمایند پیدا کنید.

مطلب پیشنهادی

اسراری در مورد چربی، که نمیدانستیم, مجله اینترنتی چارگوشه

اسراری در مورد چربی، که نمیدانستیم

اسراری درموردچربی واضافه وزن چربی کلمه ای است که اکثر ما نمیخواهیم حتی اسمش را …