گفت در چشمان من غرق تماشایی چقدر از سجاد سامانی, مجله اینترنتی چارگوشه

گفت در چشمان من غرق تماشایی چقدر از سجاد سامانی

گفت در چشمان من غرق تماشایی چقدر از سجاد سامانی

گفت در چشمان من غرق تماشایی چقدر
گفتم آری، خود نمی‌دانی که زیبایی چقدر!

در میان دوستداران تا غریبم دید گفت:
دوره‌گرد آشنا! دور و بر مایی چقدر!

ای دل عاشق که پای انتظارش سوختی
هیچکس در انتظارت نیست، تنهایی چقدر

عاشقی از داغ غیرت مرد و با خونش نوشت
دل نمی‌بندی ولی محبوب دلهایی چقدر

آتش دوری مرا سوزاند، ای روز وصال
بیش از این طاقت ندارم، دیر می‌آیی چقدر

سجاد سامانی
گفت در چشمان من غرق تماشایی چقدر از سجاد سامانی, مجله اینترنتی چارگوشه

گفت در چشمان من غرق تماشایی چقدر گفتم آری، خود نمی‌دانی که زیبایی چقدر!

گفت در چشمان من غرق تماشایی چقدر از سجاد سامانی, مجله اینترنتی چارگوشه

گفت در چشمان من غرق تماشایی چقدر

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی, مجله اینترنتی چارگوشه

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …