گفتار درونی منفی چیست؟

همه ما گفتاردرونی مـنـفـی را به شکل های مختلف تجربه می کنیم. و اگر مراقب نباشیم اســترسی قابل توجه ایجاد می کند نه تنها خودمان بلکه دیگران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

همه ما منتقدی درونمان داریم. بعضی وقت ها این صدای درونی سودمند اســت و ما را برای رسیدن به هدف هایمان تشویق می کند. مثلا وقت هایی که این صدا ما را از خوردن غذایی مضر منع می کند و یا به ما این هشدار را می دهد که کاری که می خواهیم انجام دهیم عاقلانه نیست. البته اغلب این صدا ضرر و زیان بیشتری نسبت به فوایدش دارد به ویژه زمانی که به مرحله مـنـفـی نگری بیش ازحد می رسد. این همان گفتار درونی مـنـفـی اســت که ما را ضعیف می کند.

تمام آن چیزی که باید درمورد گفتار درونی مـنـفـی و تاثیرات آن بر بدن، ذهن، زندگی، و افراد موردعلاقه تان بدانید دراین متن آورده شده اســت.

انواع گفتار درونی مـنـفـی:

گفتار درونی مـنـفـی شکل های مختلفی دارد:

منع کننده :

من این کار را بلد نیستم، پس برای حفظ  امنیت شخصی خودم این کار را انجام نمی دهم.

رک و روراســت :

من هرگز توانایی انجام این کار را ندارم.

ارزیابی واقع بینانه از یک وضعیت :

من نمره خوبی در این امتحان نگرفتم، پس ریاضیم خوب نیست.

یا تصویری ذهنی مبتنی بر ترس : 

من احتمالا این در س را  می افتم و هرگز به دانشگاهی خوب نخواهم رفت.

گفتار درونی منفی چیست؟

گفتار درونی مـنـفـی چیست؟

آوای این گفتار درونی مـنـفـی، همان منتقد درونی، شبیه به پدر و مادی منتقد یا دوستی از گذشته اســت. این صدا می تواند مسیر معمول مقلوب شناختی را دنبال کند: فاجعه پنداری، عیب جویی و عوامل مشابه دیگر. اساسا، گفتار درونی مـنـفـی هرگونه دیالوگ درونی مـنـفـی با خود اســت که توانایی شما را برای باور کردن توانایی های خود و رسیدن به سرحد کمال محدود می کندگفتار درونی مـنـفـی، هراندیشه ای اســت که شما و توانایی تان برای ایجاد تغییری مثبت در زندگی واعتماد بنفس برای انجام آن را تضعیف کند.
به همین دلیل، گفتار درونی مـنـفـی نه تنها به اضطراب شما می افزاید بلکه جلوی رشد و پیشرفت شما را نیز می گیرد.

معایب گفتار درونی مـنـفـی

گفتار درونی مـنـفـی ازراه های زیان باربسیاری به شما ضربه می زند. مطالعات انجام شده گفتاردرونی مـنـفـی را با سطح بالایی ازاضطراب وسطح ضعیفی ازعزت نفس مرتبط دانسته اند که می تواند منجربه کاهش انگیزه و افزایش احساس درماندگی شود. این نوع گفتارانتقادی درونی به افسردگی نیز منجر خواهد شد، پس مسلما نیاز به درمان دارد.

کسانی که بیشتردرگیر گفتاردرونی مـنـفـی هستند اضطراب بیشتری دارند. این امرتا حد زیادی به این دلیل اســت که آن ها تصورمی کنند که درواقعیت امر آن ها توانایی رسیدن به اهدافی که برای خود تعیین کرده اند را ندارند. که هردوی این ها به دلیل توانایی کاهش یافته برای دیدن فرصت های اطرافشان و کاهش تمایل به سرمایه گذاری در این فرصت هاســت. این به این معنی اســت که ادراک شدید از اضطراب به دلیل ادراکی واحد و تغییرات دررفتارآن هاســت که از آن ها به دست می آید.

گفتار درونی منفی چیست؟

نمونه هایی از معایب گفتار درونی مـنـفـی

تفکر محدود:

 به خودتان میگویید “ نمی توانم”، هرچه  بیشتر این جمله را بشنوید بیشتر آن را باور می کنید.

ایده آل گرایی: 

شما به این باور دارید که “عالی” به خوبی “ ایده آل” نیست و آن “ایده آل” قابل دسترس اســت. ( درحالی که افراد موفق تمایل دارند که بهتراز همتایان کمالگرای خود باشند چرا که آن ها اضطراب کمتری دارند و ازانجام موفقیت آمیز کاری خوشحال ترمی شوند تا این که جداگانه تمرکزشان را بر روی چیزی بگذارند که می توانست بهتر باشد.)

افسردگی:

 تحقیقات نشان داده اســت که گفتاردرونی مـنـفـی باعث تشدید افسردگی می شود. اگر به این احساسات توجهی نشود نتایج زیان باری خواهد داشت.

چالش های ارتباطی:

گفتار انتقادی درونی باعث می شود  شما نیازمند و ناامید به نظر برسید و این گفتارمـنـفـی را به عادتی مـنـفـی تبدیل کنید که باعث آزار دیگران نیزمی شود. فقدان ارتباط و میزان قابل توجه ای از انتقاد می تواند عواقب وخیمی را متحمل شود.

یکی از معایب واضح گفتار درونی مـنـفـی این اســت که مثبت نیست. ساده به نظر می رسد اما تحقیقات نشان داده اســت که گفتار درونی مثبت نشانه ای مهم برای موفقیت اســت.

گفتار درونی منفی چیست؟

چگونه گفتاردرونی مـنـفـی را به حداقل برسانیم؟

راه های مختلفی برای کاهش گفتاردرونی مـنـفـی در زندگی روزمره وجود دارد.

“منتقد درون تان را گیر بیاندازید”

حواســتان به منتقد درونتان باشد و هروقت شروع به انتقاد ازخود کردید جلوی خود را بگیرید. برای مثال به حرف هایی که به خود می زنید توجه کنید، آیا این حرف ها را به یک دوست خوب یا بچه نیز می گویید؟

اندیشه ها و احساسات همیشه واقعی نیستند.
فکرهای مـنـفـی درباره خود به نظرمشاهداتی دقیق هستند اما حتما اطلاعات دقیقی درباره شما نمی توانند باشند. افکارشما ممکن اســت که مورد طعن و کنایه و تعصب قرار بگیرد و یا تحت تاثیر حال و احوال شما باشد.

گفتار درونی منفی چیست؟

“برای منتقد درونتان لقبی انتخاب کنید”

به منتقد درونتان به چشم نیرویی از بیرون نگاه کنید و اسمی مضحک روی آن بگذارید. و این تنها به این معنی نیست که شما مجبوربه موافقت نیستید بلکه شدت انتقاد را کم تر می کند و خیلی ساده متوجه می شوید که بسیاری از این افکار چقدرمسخره و خنده دار هستند.

“مـنـفـی نگری را محدود کنید”

اگرازمـنـفـی نگری خود مطلع باشید به شما کمک می کند تا خسارت های این صدای انتقادی درونی را فقط به مشخصه هایی اززندگی تان، یا فقط یک ساعت از روز محدود کنید. این امر برای مـنـفـی نگری در شرایط مختلف محدودیت ایجاد می کند.

“تغییر نگرش مـنـفـی به بی طرفی”

وقتی درگیر گفتارمـنـفـی هستید، ممکن اســت بتوانید خود را متوقف کنید اما مجبورکردن خود برای متوقف کردن قطار تفکر کاری دشواراســت. این که نوع کلام خود را تغییر دهید آسان تر اســت: “ حالم از این کار بهم می خورد” می شود “ این کار چالش برانگیز اســت” یا “ از این کار متنفرم” می شود “ این کار را دوست ندارم” یا حتی “ ترجیح می دهم …”

گفتار درونی منفی چیست؟

“منتقد درونی تان را به دقت مورد پرسش قرار دهید”

یکی از ویژگی های مخرب گفتارمـنـفـی این اســت که اغلب با چالشی رو به رو نمی شود. در واقع تجربه ای گذرا در ذهن شماســت که دیگران از آن اطلاعی ندارند و به همین دلیل نمی توانند به شما بفهمانند که اشتباه می کنید. بهتراســت که هنگام مـنـفـی بافی خود را متوقف کنید و به خودتان نشان دهید که چقدر این افکار درست هستند. بخش زیادی از این مـنـفـی بافی اغراق اســت. و این که خودتان را ازاین امرمطلع کنید به شما کمک می کند تا تاثیرات مخرب این گفتارمـنـفـی را ازبین ببرید.

گفتار درونی منفی چیست؟

“مثل یک دوست فکر کنید”

این منتقد درونی دربدترین حالت نقش بدترین دشمن ما را دارد. ما حرف هایی را در ذهن به خودمان می زنیم که هرگز به دوستمان نخواهیم گفت. چرا بالعکس عمل نکنیم؟ وقتی شروع به مـنـفـی بافی کردید به این فکر کنید که این حرف ها را به دوستی با ارزش می زنید. اگر این طور با دوستتان حرف نمی زنید به این فکر کند که چگونه این فکرها را با دوست خوبتان به اشتراک می گذارید یا دوست دارید که دوستتان چگونه با شما حرف بزند. این راهی مطمئن برای تغییر نگرش شما به طور کلی اســت.

“دیدگاه خود را تغییر دهید”

بعضی وقت ها اگربه مسائل در بلند مدت نگاه کنید به شما کمک می کند تا تشخیص دهید که چقدرزیاد برمسئله ای تاکید دارید. برای مثال، از خودتان بپرسید که آیا مسائلی که باعث ناراحتی تان می شود در پنج سال یا ده سال آینده اهمیت دارد؟

گفتار درونی منفی چیست؟

“به مسائل ازفاصله ای دورو قابل توجه نگاه کنید.”

جهان را دایره ای بسیاربزرگ تصورکنید وخودتان را نقطه ای بسیارکوچک در دل این دایره، آن وقت اســت که متوجه می شوید که بسیاری از مسائلی که نگران آن ها هستید به بزرگی آن چه می پندارید نیستند.

این نگرش غالبا مـنـفـی نگری، ترس، و ضرورت گفتار درونی مـنـفـی را به حداقل می رساند.

“فکرتان را بلند بگویید”

فکرهای مـنـفـی درونتان را بلند تکرار کنید. با دوستی مورد اعتماد در مورد آن چه در ذهن تان می گذرد صحبت کنید آن وقت اســت که با یکدیگر می خندید و متوجه می شوید که بعض ازاین فکرهای مـنـفـی چقدر بیهوده و خنده دار هستند. درمواقع دیگر، حداقل حمایت کسب می کنید. حتی اگراین جملات مـنـفـی را زیرلب تکرار کنید متوجه می شوید که چقدرغیرمنطقی و غیرواقعی هستند و به شما یادآوری می کند که به ذهن خود اســتراحت دهید.

گفتار درونی منفی چیست؟

“فکرمـنـفـی را متوقف کنید”

برای بعضی از افراد متوقف کردن افکارمـنـفـی سودمند اســت. این همان فرایند “توقف فکر” اســت که به شکل های مختلف ازجمله انداختن کش پول دورمچ، تصورعلامت توقف، یا جایگزین کردن فکری دیگرهنگامی که قطاری ازافکارمـنـفـی به سمت شما می آیند، انجام می شود. این روند به توقف افکارتکراری یا به شدت انتقادی مانند: “من خوب نیستم” یا “من هرگز نمی توانم این کار را انجام دهم” کمک خواهد کرد.

“افکار بد را با چیزهای بهتر جایگزین کنید”

این یکی از بهترین روش ها برای مقابله با گفتارمـنـفـی اســت.

” جایگزین کردن آن با چیزی بهتر”

فکری مـنـفـی را با فکری دلگرم کننده جایگزین کنید. انقدراین کار را تکرار کنید تا دیگربه آن نیازی نباشد. این درمورد خیلی ازعادت های بد نیزصحیح اســت

” غدای سالم به جای غذای ناسالم”

این روشی عالی برای تقویت تفکری مثبت درمورد خود و زندگی تان اســت.

مطلب پیشنهادی

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟   ما ادم ها  ها بر اساس سرشتمان  طوری افریده …