کنترل خشم یا برون ریزی خشم؟

 

خشم چیست؟

خشم احسـاس یا هیجانی اســت که محدوده ای از عصبـانیت خفیف تا خـشم شـدید را در برمی گیرد.بسـیاری از افراد، غالبا خـشم را با پرخاشـگری اشـتباه می گیـرند.پرخاشـگری رفتاری اسـت که به قصـد صدمه یا آسـیب به شخـص دیگـر یا ایجاد زیان مالـی برای وی از روی دشـمنی و عـمدا انجام می شود. از سـوی دیگر خصومت به مجموعه ای از نگرش ها و قضـاوت ها اشـاره دارد که رفتارهای پرخاشـگرانه را برمی انگیزند.

 

خشم چه زمانی مشـکل ساز می‌شود؟

خشم زمانی مشـکل ساز می شود که به طور مکرر احـساس یا به صورت  نامناسـبی ابراز شود. هنـگامی که خـشم به طور مکـرر و پرخاشگرانه ابراز شود ،ممکن اســت به یک عادت ناسازگارانه تبدیل شود. عادت به معنای انجام خـودکار و تکرار شـونده رفتـارها بدون تفـکر اسـت.

شـما می توانـید عادت خشـم خود را با آگاهـی از رویدادها و شرایطی که خشـمتان را بر می انگـیزند بشـکنید و پیـامدهای منـفی ناشـی از آن را از بین ببـرید.

کنترل خشم یا برون ریزی خشم؟

 

چگونه عصبانی می‌شویم؟ نـشانه هایش چیست؟

اولین جنبه ،آگاهـی به رویدادها یا موقعیت‌هایی اسـت که خشم را برمی انگـیزد:مثل ازدحام ترافیک ، تهمت اشـتباه ، شوخی یک دوسـت راجع به موضوع حساس یا حس بی اعتنـایی افراد مهم زندگی و …

دومین جنبه، شناسـایی نشـانه هایی اسـت که در پاسخ به رویداد برانگیـزنده خشم رخ می دهد.این نشـانه ها به عنوان عـلایم خطری هستـند که به شما اعلام می کنند دارید عصبانی می شـوید .این نشـانه ها عبارتند از: نشانه های جـسمانی، نشـانه های رفتـاری ، نشـانه های هیجـانی ، نشانه های شنـاختی یا ذهنـی. این نشـانه ها باید فهرسـت شوند.

نشـانه های جسـمانی مثل: تنگی قفـسه سـینه ،افزایش ضربان قلب ،سرخ شدن صورت و …

نشـانه های رفتـاری مثل: گره کردن مشـت ها، بلند کردن صـدا و …

نشـانه های هیجانی مثل:حس ترس، آسیب، بی احتـرامی ،حسـادت و …

نشـانه های شناخـتی (به چه چیـزهایی فکر می کنید) مثل: تصوراتی از پرخاـشگری و انتقام و …

تشخـیص این جنبه ها وشـناسایی نشانه های خشـم باعث پیشگـیری زود هنگام از جلو رفتـن چرخه پیشـگیری خواهـد شد.

کنترل خشم یا برون ریزی خشم؟

 

طرح های کنترل خشم:

یک مجـموعه موثر از راهبـردها جهت کنـترل خـشم باید هم شـامل راهـبردهای فوری و هم راهـبردهای پیشـگیرانه باشد.نمونه راهـبردهای فوری شامل: فرجه های زمانی ، تمرینـات تنفس عمـیق به جای واکـنش نـشان دادن ، ترک موقعیـت ، متوقف کردن بحث ، تمرینات حواسـپرتی مثل۳ تا ۳ تا  برعـکس شمـردن اعداد از هزار، رسـیدن به آرامـش از طریق آرام سـازی پیش رونده عضلـات و توقف افکار اسـت.مثال راهبردهای پیشـگیرانه شـامل ایجاد یک برنامه تمرینـی و تغیـیر باورهای غـیرمنـطقی اســت.

کنترل خشم یا برون ریزی خشم؟

 

چرخه پرخاشـگری:

از منـظر مدیریت خـشم ،یک دوره خـشم می تواند شـامل سه مرحله باشـد: افزایـش برون ریزی و پس از برون ریزی.مرحله افزایـش با نشـانه های حاکی از خـشم مـشخص می شـود.اگر مرحله افزایش تداوم یابد مرحله برون ریزی را به دنبال خواهد داشـت.یکی از اهداف اصلی ،جلوگیری از رسـیدن به مرحله برون ریزی اسـت.

کنترل خشم یا برون ریزی خشم؟

 

برون ریزی خشم

بیرون ریختـن خشم را گاهی اوقات به عنوان روشـی برای مقابله با عصبـانیت به کار می گیرند.
این باور در میان عموم مردم رواج دارد که 《 انجام این کار باعث می‌شود احساس بهتری پیدا کنی.》 اما بر اساس یافته پژوهش های مختلف، تخلیه هیجانی مورد قبول نیست.
مخالفت با این روش از دهه 1950 آغاز شد‌، یعنی زمانی که روانشناسان تاثیرات تخلیه هیجانی را به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار داده اند و دریافتند که برون ریزی خشم برای کاستن از عصبانیت یا از بین بردن آن، اثر چندانی ندارد(اگرچه، به دلیل ماهیت گمراه کننده خشم ، ممکن اســت فرد احساس رضایت پیدا کند).
ممکن اســت تحت شرایط خاص ، بیرون ریختن شدید خشم موثر واقع شود، یعنی زمانی که خشـم را مستقیما به فردی که هدف آن اســت ابراز کنند، زمانی که این کار موجب احساس کنترل بر خود شود یا یک بی عـدالتی را اصـلاح کند ، یا زمانـی که 《آسیبی سنجیده》به شخص دیگر وارد سازد و او را وادار کند تا بدون انتقام گیری ، برخی حرکات ناراحت کننده خود را تغییر دهد.

یافته ها نشان می‌دهند که برون ریزی خشم، یکی از بدترین راه های خاموش کردن آن اســت. زیرا انفجار خشم عموما برانگیختگی مغز هیجانی را تقویت می‌کند و باعث می‌شود افراد در عوض احساس خشم کمتر، عصبانیت بیـشتری احساس کنند.

کنترل خشم یا برون ریزی خشم؟

 

در آخر:

باید توجه داشت مسائل تربیتی و یادگـیری،مسـائل اضطرابی، آسیـب های کودکی، مشـکلات شخصـیتی، و بسیـاری از مسـائل دیگر از عوامل ایجاد ضعف در کنترل خشم اســت که با دریافت کمکهای تخصصی و رواندرمانی و حل ریشه ای مسایل نیز قابل کنترل خواهد بود . مهارت کنترل خشم با پشـتکار و‌ تمرین مداوم قابل دســتیابی اسـت.
یک جمله معروف اســت که بیان می‌کـند:《خشم را سرکـوب نکنـید، اما بر پایه آن هم دسـت به عمل نزنیـد.》

مطلب پیشنهادی

زنان خیانت کار چه نشانه هایی دارند؟

  زنان خیـانـت کار چه نشانه هایی دارنــد؟ زنان خیلی احساسی هستنــد. وقتی به احساسشان …