کـردم از عقل سـوالی که مـگر ایمان چیـست از سـعدی

 

 

کـردم از عقل سـوالی کـه مـگر ایـمان چیـست از سـعدی

 

 

 

 

 

 

پـیش اربـاب خـرد،مـایـه ی ایـمان ادب اسـت

لاجـرم پـیشه ی مردان سخن دان ادب است

بـی ادب را بـه سمـاوات بـقا مـنزل نیـسـت

در سـمـاوات بـقـا مـنـزل مـردان ادب اســت

دامــن عـقـل و ادب گـیـر کـه در راه یـقــیـن

بـر سـر گـنـج وجـود تـو نـگـهـبـان ادب اسـت

آدم ایـزاده اگـر بـی ادب اسـت انـسان نیست

فـرق مـا بـیـن بـنـی آدم و حـیـوان ادب است

کـردم از عـقل سـوالی کـه بگو ایمان چیست؟

عـقل در گـوش دلـم گـفت که ایمان ادب است

عـاقـبت هـر چـه کـند خـواجـه پـشیمان گـردد

آن کـه از وی نـشـود هـیچ پـشیمـان ادب است

چــشـم بـگـشـا و بـبـیـن جـمـلـه کـلـام الله را

آیـه آیـه هـمـگـی مـعـنی قــرآن ادب اسـت

گـر تـو خـواهی کـه قـدم بـر سـر ابـلیس نهی

بـا ادب بـاش بـبـیـن قـاتـل شـیـطان ادب است

چـنـد روزی کـه در ایـن خـانـه ی تـن مـهـمانی

بـا ادب بـاش کـه خـاصیـت مـهمان ادب اسـت

 

 

 

 

 

 

کـردم از عقل سـوالی که مـگر ایمان چیـست از سـعدی

از سـعدی

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …