کراش داشتن چیست نشانه های کراش و تفاوت آن با عشق

کـراش داشتن چیسـت نشانه هـای کـراش و تفاوت آن بـا عشق

این روزهـا در فضای مجازی و در ادبیـات نوجوانان واژه هـای جدیدی به وجود آمده اند که برای بعضی از آنهـا تعریف درسـتی ارائه نشده اسـت. شاید بعضی کلمـات را برای اولین بـار اسـت که می شنوید شاید هم شنیده اید امـا معنی آن را نمی دانید یـا اگر می دانید هم به درسـتی نمی دانید. در این مقاله به واژه کـراش می پردازیم که این روزهـا در فضای مجازی، شبکه هـای اجتمـاعی و حتی گفتگو هـای روزمره بسیـار دیده و شنیده می شود. بـا چارگوشه همراه بـاشید.

 

اصطلاح کـراش بـه این معنی اسـت کـه به کسی علاقه زیـادی داشته بـاشید، امـا این علاقه را ابراز نکنید و این موضوع را در درون خود مخفی نگاه دارید، اگـرچه کلمه انگلیسی کـراش (crush) این روز‌هـا بر سـر زبـان‌هـا افتـاده، کـراش داشتن از دیربـاز رایج بوده تـا آنجا کـه سعدی می‌گوید:

سوختم گرچه نمی‌یـارم گفت               کـه من از عشـق فلان می‌سوزم

سعدیـا ناله مکن! گر نکنم            کس نداند کـه نهـان می‌سوزم

کـراش داشتن مخصوص جنس، سن و موقعیت خـاصی نیسـت. هرکسی در هرجایی می‌تواند روی شخص یـا اشخـاص دور یـا نزدیک کـراش داشته بـاشد.دوم اینکـه این روزهـا واژه کـراش اصالت خود را از دسـت داده اسـت. در فضای مجازی مورد اسـتفاده از کـراش آنقدر تغییر یـافته کـه هر کشش و علاقه‌ای را کـراش داشتن می‌گویند و حتی آن را بـه طرف اعلام می‌کنند! درصورتی‌کـه کـراش داشتن فقط تـا زمـانی اعتبـار دارد کـه ناگفته بـاشد و طرف مقابل بـه آن پی نبرد، بـه محض گفتن و ابراز علاقه دیگر کـراش داشتن بی‌معنا می‌شود.

سوم اینکـه کـراش داشتن آنقدرهـا هم عـاشقانه نیسـت و بسیـار عـام اسـت و شخص ممکن اسـت روی بسیـاری از افراد مهم مثل سلبریتی‌هـا، هنرپیشه‌هـا، خوانندگان، ورزشکاران، سیـاسـتمداران و چهره‌هـای جهـانی گرفته تـا دبیر، اسـتـاد، همکلاسی، همکار، دختر همسایه و معشوق سنگدل کـراش داشته بـاشد. با چارگوشه همراه باشید.

 

کراش داشتن چیست نشانه های کراش و تفاوت آن با عشق

معنی کلمه کراش چیست؟

 

کـراش داشتن یعنی چه؟

از اصطلاح کـراش داشتن وقتی اسـتفاده می‌شود کـه فرد شیفته شخصی جذاب شده اسـت، امـا توانایی، موقعیت و شرایط ابراز عشـقش را ندارد یـا بـه ابراز، تمـایلی ندارد. برخی کـراش را میل و اشتیـاق آتشین و در عین حال موقتی و گذرا نسبت بـه فرد دور از دسـترس می‌دانند کـه البته این یکی از تعـاریف کـراش داشتن اسـت.

کـراش داشتن بـاعث می‌شود وقتی شخص در حضور کـراشش قرار می‌گیرد، رفتـارش تغییر کند، امـا سعی در پنهـان کـردن آن از فرد مورد نظر داشته بـاشد؛ بـا این حال تمـایل بسیـار بـه اعلام وجود و جلب توجه کـراش خود دارد. شاید بـه همین دلیل افرادی کـه بسیـار معقول و موجه هسـتند، در برابر شخص جذاب گیج، کم‌عقل و بی‌وقار بـه نظر می‌رسند.

کـراش داشتن دلایل مختلف دارد. اگـر فرد دلخواه از چهره‌هـای معروف و جهـانی بـاشد، دسـترسی نداشتن بـه او مـانع ابراز علاقه اسـت. اگـر کـراش در نزدیکی بـاشد احتمـالاً در یک شأن و مرتبـه نیسـتند، فرد عـاشق مغرور اسـت، می‌داند از جواب طرف سـرخورده خواهد شد و در صورت ابراز علاقه سبب تنفر در او می‌شود. بـه قول حافظ: «مجال من همین بـاشد کـه پنهـان عشـق او ورزم».

 

کراش داشتن چیست نشانه های کراش و تفاوت آن با عشق

معنی کراش داشتن چیست؟

 

معنی کلمه کـراش چیسـت؟

کـراش در زبـان عـامیـانه فارسی از کـراش crush در زبـان انگلیسی گرفته شده اسـت. در فرهنگ غربی جمله معروف I have a crush on you در روابط عـاطفی اسـتفاده می‌شود. بـا توجه بـه ساختـار این جمله پی می‌بریم کلمه کـراش در جمله اسم اسـت، بـا فعل have و حرف اضافه on اسـتفاده می‌شود.کـراش داشتن نیز ترجمه have a crush اسـت یعنی وقتی شمـا بـه کسی علاقه‌مند هسـتید، امـا او نمی‌داند یـا می‌داند، امـا خودش را بـه نفهمیدن می‌زند.

در زبـان فارسی ممکن اسـت بـه‌جای کـراش داشتن از کـراش زدن اسـتفاده شود کـه معنی کـراش داشتن بـا افراد متعدد را دارد و از توییتر آمده اسـت.یکی دیگر از اصطلاحاتی کـه در زبـان جوانان متداول شده و ایرانی‌سازی کـراش محسوب می‌شود، کـراش کـردن اسـت و توجه داشتن را می‌رساند. بـه‌طور مثال ممکن اسـت حین صحبت بگویند: «فلانی بـه این حرفا کـراش نمی‌کنه!» یعنی بـه این حرف‌هـا توجهی ندارد.

 

روت کـراش دارم یعنی چه؟

روت کـراش دارم ترجمه I have a crush on you اسـت و یک‌جور‌هـایی ابراز عشـق و علاقه محسوب می‌شود. بـه‌طور کلی روت کـراش دارم یعنی بـه تو نظر دارم. احتمـالاً عـاشق از بی‌محلی معشوق نسبت بـه خودش و دلبری محبوب از دیگـران غیرتی شده، دیگر جان بـه لبش رسیده اسـت و نمی‌تواند عشـق را مخفیـانه ادامه دهد!

بـه کاربردن این جمله، پایـانی بر دوران کـراش داشتن اسـت، چون کـراش عشـقی مخفیـانه اسـت. بنابراین بسیـاری عقیده دارند گفتن جمله «روت کـراش دارم» برای مخ‌زنی و خـام کـردن در روابط خـاص اسـتفاده می‌شود.علاوه بر «روت کـراش دارم» جملات «روش کـراش دارم» و «روم کـراش داره» نیز کاربرد دارند.

گاهی فرد کـراش داشتن خودش را از دیگـران هم مخفی می‌کند و گاهی برعکس بـه اطرافیـان نیز دربـاره کـراش داشتنش می‌گوید. شاید موقع درد دل بـه دوسـتـانش بگوید: «روش کـراش دارم!» یـا این سخن را بگوید تـا مـانع از آن شود کـه دیگـران بـه فرد محبوبش نگاه چپ بیندازند، مثل دختری کـه بـه هم‌کلاسی‌هـایش می‌گوید: «آهـای، من رو اسـتـاد کـراش دارم (یـا اسـتـاد کـراش منه)، زیـاد دور و بر اتـاقش نپلکید!»

بعضی در خیـال کـراش داشتن دیگـران روی خودشان هسـتند و از رفتـار دیگـران حدس می‌زنند کـه کـراش دارد یـا نه، مثلاً ممکن اسـت شخصی بـه دوسـتـانش بگوید: «فلانی وقتی منو دید، دسـت و پاش رو گم کـرده بود. گمونم رو من کـراش داره!»

 

کراش داشتن چیست نشانه های کراش و تفاوت آن با عشق

روت کراش دارم یعنی چه؟

 

انواع کـراش داشتن چیسـت؟

هر کـراش داشتن علاقه بیش از حد و عشـقی آتشین نیسـت. کـراش داشتن می‌تواند دوسـتـانه، تحسین‌برانگیز، هیجانی و البته در برخی موارد عـاشقانه بـاشد.

کـراش دوسـتـانه: در این کـراش فرد را فقط در حد تعـاملات روزمره و در مقام یک دوسـت صمیمی می‌خواهند، امـا بـه دلیل غرور یـا موقعیت و جایگاه متفاوت لزومی نمی‌بینند این علاقه را ابراز کنند. خیلی از افراد روی همکار، همکلاسی یـا اسـتـادشان کـراش دوسـتـانه دارند.

کـراش تحسین‌آمیز: بسیـاری از جوان‌هـا و نوجوان‌هـا وقتی فیلم موفق یک بـازیگر را می‌بینند، ورزشکاری در مسابقه ملی مدال کسب می‌کند یـا آلبوم زیبـای خواننده‌ای را می‌شنوند، احساسی پر از شور و شوق در آن‌هـا برانگیخته می‌شود و روی فرد افتخـارآفرین کـراش پیدا می‌کنند. کـراش داشتن بـا احترام و اشتیـاق همراه بـا ترس همراه اسـت و وقتی فردی کـه روی او کـراش دارند از موفقیت دور شد، در بیشتر موارد کـراش از بین می‌رود!

کـراش هیجانی: این کـراش را کـراش موقتی نیز می‌گویند. عشـق در نگاه اول و جذب شدن بـه خصوصیـات ظاهری و زیبـایی فردی کـه هیچ شناختی از او ندارند از این نوع کـراش اسـت. طول مدت این نوع کـراش بـه شخصیت افراد بسـتگی دارد. کـراش یک‌نفر بسیـار زود سـرد می‌شود و وقتی فرد جذاب دور شد، از بین می‌رود و دیگری شاید تـا مـاه‌هـا کـراش داشته بـاشد. تب و تـاب این نوع کـراش بـالاسـت، امـا کافی اسـت اجازه بدهند کـه اندکی زمـان بگذرد.

کـراش عـاشقانه: کـراش داشتن عـاشقانه همـان‌چیزی اسـت کـه تمـام قلب و ذهن فرد را بـه خودش مشغول می‌کند. کـراش را برای دوسـتی نمی‌خواهد، او را صرفاً بخـاطر موفقیت‌هـایش تحسین نمی‌کند و کـراش داشتنش هیجانی و زودگذر نیسـت. همیشه بـا دیدن کـراشش نشانه هـای فردی کـه عـاشق شده اسـت را نشان می‌دهد؛ ضربـان قلبش بـالا می‌رود و در آرزوی صحبت کـردن، بوسیدن و در آغوش گرفتن اوسـت. احتمـال لو رفتن کـراش عـاشقانه از بقیه کـراش‌هـا بیشتر اسـت.

 

کراش داشتن چیست نشانه های کراش و تفاوت آن با عشق

کراش چیست ویکی پدیا

 

کـراش بـا عـاشقی چه تفاوتی دارد؟

بـا توجه بـه اینکـه یکی از انواع کـراش، عـاشقانه اسـت. ممکن اسـت تصور شود کـراش را می‌توان در زیرمجموعه انواع عشـق قرار داد یـا اینکـه کـراش عشـق یک طرفه اسـت بـه شرط بی‌خبر بودن معشوق. این یکی از تعـاریف کـراش اسـت، امـا لزومـاً عشـق یک‌طرفه نیسـت بلکـه یک‌طرف عـاشق اسـت و طرف دیگر مخفیـانه عشـق می‌ورزد. بـه عنوان مثال در داسـتـان لیلی و مجنون، مجنون عـاشق لیلی بوده و آوازه عشـق او جهـان‌گیر شده بود، از آن طرف بـه اسـتناد بیت: «اگـر بـا دیگـرانش بود میلی / چرا ظرف مرا بشکسـت لیلی» لیلی روی مجنون کـراش داشته اسـت!

اگـر بخواهیم امروزی‌تر بگوییم کـراش داشتن را شبیه like می‌دانند کـه هنوز بـه love نرسیده اسـت. مهم این اسـت کـه عشـق در مراحل اولیه و وقتی هنوز شناخت کافی وجود ندارد نوعی کـراش اسـت و بـا تعـامل و شروع رابطه جدید تغییر اسم می‌دهد.متأسفانه این روز‌هـا گاهی برای عشـق بـه هر مخـاطب خـاص از جمله دوسـت‌ دختر، دوسـت‌ پسـر، نامزد و در مورد جوان‌تر‌هـا حتی زن و شوهر برای ابراز علاقه و محبت اصطلاح کـراش داشتن را بـه‌کار می‌برند کـه از لحاظ معنایی اشتبـاه اسـت و کـراش کاملاً بـا علاقه داشتن فرق دارد.

 

کراش داشتن چیست نشانه های کراش و تفاوت آن با عشق

معنی کراش در اینستاگرام

 

نشانه‌هـای کـراش داشتن چیسـت؟

توجه بیشتر بـه خود

اگـر بـه رفتـارتـان بیشتر توجه می‌کنید، یعنی این کـه واکنش‌هـای غریزی و غیرارادی خودتـان در حضور معشوق برایتـان مهم شده اسـت. واکنش‌هـای افراد مختلف بـا هم متفاوت اسـت و واکنش‌هـا غالبـاً از نوع ناخودآگاه اسـت. معمولاً وقتی روی دیگری کـراش دارید، یـا بسیـار خجالتی می‌شوید و زبـانتـان بند می‌آید یـا این کـه تبدیل بـه فردی معـاشرتی و برون‌گرا می‌شوید.

خجالتی شدن!

آیـا وقتی کـراش‌تـان حضور دارد، ناگهـان حس می‌کنید کـه دلتـان می‌خواهد آب شوید و بـه زمین فرو بروید؟ آیـا گونه‌هـایتـان دائمـاً سـرخ می‌شود و نمی‌توانید نگاهتـان را از روی زمین بلند کنید؟ آیـا بـه یکبـاره حس می‌کنید کـه هیچ موضوع جالب و بـامزه‌ای برای گفتن ندارید؟ تمـام این واکنش‌هـا علامت کـراش داشتن اسـت.

مزه پراندن!

آیـا وقتی کـراش‌تـان در کنار شمـا اسـت، دائمـاً می‌خواهید سـربـه سـرش بگذارید؟ و وقتی او را می‌بینید، می‌خواهید دائمـاً حرف بزنید تـا توجه او را جلب کنید؟ همه این کارهـا علامت کـراش زدن اسـت. فقط مراقب بـاشید کـه بـا این مزه‌پرانی‌هـا فرد مورد علاقه‌تـان را ناراحت و آزرده خـاطر نکنید، سعی کنید بیش از حد سـر بـه سـرش نگذارید، وگرنه ممکن اسـت رغبتی برای بـا شمـا بودن نداشته بـاشد.

 

جلب توجه کـردن

دلتـان می‌خواهد کـه کـراش‌تـان متوجه لبـاس و مدل موهـایتـان بشود؟ دائمـاً می‌خواهید بخندید و بـامزه بـازی دربیـاورید؟ شاید بـه یکبـاره دلتـان می‌خواهد تـا جایی کـه می‌شود بـه خودتـان برسید تـا شاید کـراشتـان گوشه چشمی هم بـه شمـا بیـاندازد؟ پلک زدن محجوبـانه، انداختن موهـا روی شانه و بـازی کـردن بـا موهـا همه نشانه‌ی کـراش داشتن اسـت.

غمگین شدن

بـه این موضوع توجه کنید کـه آیـا کـراش‌تـان این روزهـا بـه تمـام فکـر و ذکـرتـان تبدیل شده اسـت. اگـر دربـاره فرد خـاصی بیشتر از هر چیز دیگری در دنیـا فکـر می‌کنید، احتمـالاً روی او کـراش دارید.احتمـالاً وقتی دارید بـا خـانواده‌تـان شام می‌خورید، هیچ توجهی بـه گفتگوهـا ندارید و فقط دلتـان می‌خواهد بدانید کـه محبوب‌تـان الان دارد چکار می‌کند.وقتی بـا دوسـتـانتـان بیرون می‌روید، آروز می‌کنید کاش او در کنارتـان بود.وقتی شب‌هـا می‌خواهید بخوابید، فکـر می‌کنید کـه کاش می‌شد بـا بوسه و شب بخیر او بـه خواب می‌رفتید.

رویـا پردازی در رابطه بـا کـراش

فکـر کـردن بـه یک نفر بـا رویـاپردازی دربـاره او تفاوت دارد. فکـر کـردن بـه دیگری بـه این معنا اسـت کـه دوسـت دارید بدانید او مشغول چکاری اسـت یـا این کـه حالش چطور اسـت. امـا منظور از رویـاپردازی این اسـت کـه دربـاره اتفاقاتی کـه دوسـت دارید، رخ بدهد، خیـالپردازی می‌کنید. افرادی کـه روی دیگری کـراش دارند، معمولاً روزشان را بـه رویـاپردازی دوبـاره او می‌گذرانند.اگـر دربـاره فرد خـاصی خیـالپردازی می‌کنید و دربـاره مـاجراهـایی کـه می‌خواهید بـا هم داشته بـاشید، بوسه‌هـا، دسـت در دسـت راه رفتن و هر کار عـاشقانه دیگری بـه رویـا فرومی‌روید، بـه احتمـال زیـاد روی او کـراش دارید.

توجه بـه چیزهـایی کـه یـادآور کـراش اسـت

اگـر هنگامی کـه در حال گوش دادن بـه یک ترانه، دیدن فیلم یـا خواندن کتـاب هسـتید، فرد خـاصی بـه ذهن‌تـان می‌آید، مسلمـاً روی او کـراش دارید.اگـر هنگامی کـه دارید بـه یک آهنگ عـاشقانه گوش می‌کنید، بـه خودتـان می‌گویید کـه “این دقیقاً همـان حسی اسـت کـه من الان دارم.” کـراش زده‌اید.اگـر هنگام تمـاشای فیلم‌هـایی مـانند تـایتـانیک، خودتـان و فرد مورد علاقه‌تـان را بـه جای جک و رز تصور می‌کنید، حتمـاً کـراش دارید.اگـر دارید رومئو و ژولیت می‌خوانید و عشـق صمیمـانه و ناامیدانه‌ی شخصیت‌هـای اصلی آشنا بـه نظرتـان می‌رسد، کـراش دارید.

 

کراش داشتن چیست نشانه های کراش و تفاوت آن با عشق

معنی کراش داشتن

 

جلوگیری از کـراش داشتن بـه شکل غیر طبیعی

مدیتیشن داشته بـاشید

وابسـتگی عـاطفی، کـراش داشتن، وسواس احساسی نسبت بـه دیگـران وقتی بوجود می‌آید کـه کنترل ذهنی ضعیفی داشته بـاشید. یکی از راه‌هـای تقویت ذهن مدیتیشن خواهد بود. هر چقدر کـه شمـا بروی خودتـان تمرکز کنید بـهتر می‌توانید شرایط زندگی و احساسات و رابطه خود بـا دیگـران را کنترل کنید.

 

بـا دوسـتـان و افراد خـانواده خود وقت بگذرانید

انرژی بیشتری برای افرادی کـه الان در زندگی شمـا حضور دارند بگذارید. کـراش داشتن از شمـا انرژی می‌گیرد و دریـافت انرژی بسیـار کمی از آن خواهید داشت. پس بجای تمرکز بروی افرادی کـه واقعـا در زندگی شمـا حضور و نقشی ندارند بـه افرادی فکـر کنید کـه حضور دارند و خود را بـا خیـالات اشتبـاه فریب ندهید.

عیوب کـراش خود را ببینید

وقتی کـه بـا قلب تـان تصمیم میگیرید و یـا فکـر می‌کنید، اینکـه در فردی خوبی هـایی را ببینید بسیـار محتمل خواهد بود و بـه همین دلیل اسـت کـه در کـراش داشتن روی کسی بدانید کـه او نیز یک انسان اسـت و عیوب و اشکالاتی در خود دارد حتی اگـر شمـا آن‌هـا را نمی بینید. بجای تمرکز بروی ویژگی‌هـای کوچک و بـامزه سعی کنید بـه شکل انسان کاملی بـا تمـام ویژگی‌هـای خوب و بد او را ببینید.

 

کراش داشتن چیست نشانه های کراش و تفاوت آن با عشق

کراش داشتن چیست و راه حل مقابله با آن

 

حواس خود را پرت کنید

وقتی کـه خود را بـا کـراش تـان تصور می‌کنید و آرزو می‌کنید کـه ای کاش بـا او بودید راهی برای برهم زدن رشته این افکار و کنار گذاشتن آنی آن کنید. مثلا شروع بـه مطالعه کتـابی کنید، بـه سـراغ سـرگرمی مورد علاقه خود بروید، کار هیجان انگیزی انجام دهید تـا ذهن شمـا مشغول نگه داشته شود.

سـرگرمی جدیدی را شروع کنید

وقتی کـه کـراش داشتن دائمـا شمـا را وسوسه می‌کند کـه بـه فرد مورد علاقه خود فکـر کنید، شروع یک سـرگرمی جدید بسیـار حیـاتی خواهد بود. بـه این ترتیب زمـان بیشتری را بـه فعـالیت خود فکـر خواهید کـرد و اگـر در حال حاضر سـرگرمی خـاصی ندارید بـهتر اسـت سـریعـا دربـاره آن فکـری بیندیشید. مثلا دیدن یک سـریـال جدید را شروع کنید، بـه بـاشگاه ورزشی بروید، بـه آشپزی غذاهـای خـارجی روی بیـاورید. هر کاری کـه می‌تواند برای شمـا لذت و هیجان را فراهم کند مناسب خواهد بود.

 

کراش داشتن چیست نشانه های کراش و تفاوت آن با عشق

کراش در اینستا

 

بـا دوسـتـان خود تمـاس بگیرید

یکی دیگر از دلایل کـراش داشتن و احساس وابسـتگی عـاطفی شدید زمـانی هسـت کـه شمـا بـه سختی بـا دیگـران ارتبـاط برقرار می‌کنید و بـه سـراغ احساسـت عـاطفی ذهنی و خیـالی خود می‌روید و بـه این صورت ارتبـاط نه تنهـا بـا دیگـران قطع خواهد شد بلکـه بـه درک اشتبـاهی از دیگـران دسـت خواهید زد.بجای اینکـه بروی کسی کـراش بزنید و ارتبـاط خود را بـا دیگـران کاهش دهید، تلفن را بردارید و بـا دوسـتـان مختلف خود تمـاس بگیرید و ارتبـاط خود را افزایش دهید.

کـراش در شبکـه‌هـای اجتمـاعی

شبکـه اجتمـاعی پیشرو در زمینه کـراش داشتن توییتر اسـت. کسانی کـه عضو توئیتر شدند، بـا قابلیتی بـه نام کـراش زدن آشنایی دارند، بـه این صورت کـه اعضا بـه‌طور ناشناس برای فرد مورد علاقه‌شان کـراش می‌زنند و برخی افراد کـراش زیـادی دارند امـا این کـراش داشتن بـه دوسـتی و آشنایی منجر نمی‌شود. بـه دلیل فعـالیت توییتر بوده کـه برخی معنی کـراش را عشـق یک‌طرفه پنهـان می‌دانند.

هرکسی کـه اکانت فیس‌بوک داشته بـاشد، می‌تواند یک فهرسـت از ۹ نفر کـه آن‌هـا هم عضو فیس‌بوک هسـتند و روی آن‌هـا کـراش دارد، تهیه کند. شخصی کـه کـراش شده اعلانی از طرف فیس‌بوک دریـافت می‌کند کـه تو کـراش شخصی نامعلوم شده‌ای. اگـر آن فرد نیز لیسـت ۹ نفره از کـراش‌هـای خود تهیه کند و بـه صورت متقابل روی فرد عـاشق کـراش داشته بـاشد، فیس‌بوک نام این دو نفر را بـه یکدیگر اطلاع می‌دهد و بـه اصطلاح آن‌هـا را بـه یکدیگر می‌رساند.

تلگرام در این زمینه فعـالیتی ندارد امـا جوانان کانال‌هـایی بـا نام کـراش‌یـاب ایجاد کـرده‌اند. افراد مختلف پیـامی حاوی خصوصیـات فرد مورد نظر را بـه ادمین کانال ارسال می‌کنند تـا در کانال منتشر شود. ساختن ربـات کـراش یـاب یکی دیگر از فعـالیت‌هـای انجام شده در تلگرام اسـت. آمـار رسمی از اینکـه این کار چقدر توانسـته کـراش‌هـا را بـه یکدیگر برساند، منتشر نشده اسـت.

مطلب پیشنهادی

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart)

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart) این روزها شاهد گسترش روز افزون استفاده از شبکه …