روش کاشت درخت و کاشت نهال و همه چیزی درباره آن

روش کـاشت درخت و کـاشت نهـال و همه چیزی دربـاره آن

کـاشت درخت بیشتر از آن که تفریحی و خیرخواهـانه بـاشد یک سرمـایه گذاری بلند مدت اسـت. چنان بلند مدت که شاید گاهی به چند نسل بعد از شمـا هم ارث برسد. برای اینکه کـاشت درخت بـا موفقیت حاصل شود بـاید قبل از کـاشت نکـاتی را رعایت کنیم تـا این پروسه هر چه بهتر اجرا شود. از انتخاب درخت مناسب بـا آب و هوا و خاک منطقه شمـا گرفته تـا میزان نور و آبی که قرار اسـت به درخت برسد. پس از قبل از کـاشت درخت بـاید در این زمینه هـا تحقیق و بررسی شود تـا از شکسـت هـا و در نتیجه خسارت هـای احتمـالی جلوگیری به عمل آید. در ادامه بـا چارگوشه همراه بـاشید.

 

چه زمـانی درخت بکـاریم:

بهترین زمـان برای کـاشت درخت هنگام فصل خواب درخت می‌بـاشد یعنی یا در پاییز پس از برگ ریزان و یا اوایل بهـار پیش از شکوفه دادن درختـان. در این زمـان آب و هوا خنک اسـت و بـاعث می‌شود تـا ریشه درخت پیش از بـاران‌هـای بهـاری و هوای گرم تـابسـتـان در مکـان جدید تثبیت شده و رشد حداکثری آن تحریک شود. درختـان داخل گلدان یا بـا ریشه گونی پیچی و بسـته بندی شده همراه بـا خاک را می‌توان در طول سال کـاشت؛ البته در صورتیکه بخوبی از آنهـا مراقبت شود. در آب و هوای اسـتوایی که درختـان در طول سال رشد می‌کنند، هر زمـانی برای کـاشت درخت مناسب اسـت.

درختـانی که قـابلیت انتقـال دارند، هنگام کـاشت مقدار قـابل توجهی از ریشه‌ی خود را از دسـت می‌دهند. در نتیجه، درخت پس از کـاشت دچار شوک انتقـال می‌شود. این شوک در واقع به دوره‌ی زمـانی گفته می‌شود که رشد کند گیاه پس از انتقـال می‌بـاشد. آمـاده سازی محل انتقـال و انجـام مراحل انتقـال بـا احتیاط کـامل از صدمه‌هـای وارده به ریشه جلوگیری کـرده و مراقبت مناسب از آن بـاعث کـاهش شوک انتقـال و بهبود سریع‌تر آن می‌شود.

 

روش کاشت درخت و کاشت نهال و همه چیزی درباره آن

کاشت درخت شامل مراحل ساده است که اگر رعایت نشود فرآیند کاشت را دچار مشکل می کند

 

مراحل زیر را دنبـال کنید تـا کـاشت درخت اصولی و بدون دردسری داشته بـاشید.

توجه: پیش از کـاشت درخت، مطمئن شوید که تمـامی تجهیزات را برای کـاشت درخت آمـاده ساخته‌اید.

طوقه درخت را شناسایی کنید: طوقه درخت محل تلاقی ریشه و ساقه آن اسـت. قسمتی از این نقطه پس از کـاشت قـابل رویت اسـت. چنانچه طوقه را نمی‌توانید ببینید پیش از کـاشت درخت مقداری از خاک روی توپی ریشه را بردارید.

 

یک گودال کم عمق و پهن بکنید: گودال بـاید ۲ تـا ۳ برابر عریضتر از توپی ریشه بـاشد، امـا فقط بقدر توپی ریشه عمیق بـاشد. کندن یک گودال پهن خاک اطراف را بر می‌دارد و فضای بیشتری برای ریشه دواندن درخت ایجـاد می‌کند.

 

درخت را در عمق مناسب قرار دهید: عمق مناسبی برای ریشه در نظر بگیرید. بیشتر ریشه‌ ۳۰ سانتی متر بـالای خاک قرار می‌گیرد. اگر درخت را خیلی عمیق بکـاریم، ریشه‌ی جدید نمی‌تواند بخوبی رشد کند و دچار کمبود اکسیژن خواهد شد. در خاکهـای کم آب و خشک، درختـان را بـاید ۵ تـا ۷٫۵ سانتی متر بـالاتر از سطح معمول کـاشت. وقتی درخت را در گودال قرار می‌دهیم، آنرا از توده‌ی ریشه بلند کنید نه از ساقه.

 

درخت را در گودال صاف و قـائم قرار دهید: پیش از اینکه گودال را پر کـردید، از کسی بخواهید تـا درخت را از زوایای مختلف ببیند تـا مطمئن شوید که درخت را صاف کـاشته‌اید. پس از آنکه درخت را کـاشتید، حرکت دادن آن خیلی سخت خواهد بود.

 

روش کاشت درخت و کاشت نهال و همه چیزی درباره آن

محیط مناسب باعث رشد سریع درخت کاشته شده می شود.

 

گودال را به تدریج ولی محکم پر کنید: خاک اطراف پایین توده‌ی ریشه را پر و محکم کنید. اگر توده‌ی ریشه را محکم بسـته‌اید، بدقت هر نوع نخ و یا پلاسـتیک یا سیم را از آن جدا سازید تـا ریشه براحتی و بدون هیچ مـانعی رشد کند. بـاقی مـانده فضای چاله را پر کنید، خاک را محکم بکوبید تـا هوای اضافی خارج شود که ممکن اسـت ریشه را خشک کنند. پس از آن بـا آبیاری درخت فضاهـای حاوی هوای اضافی را از بین ببرید. در هنگام درخت به پای درخت کود ندهید.

 

در صورت لزوم درخت را دیرک کوبی کنید: مطالعات نشان می‌دهد که چنانچه درختـان در هنگام کـاشت دیرک کوبی نشوند ساقه‌هـای قوی‌تر و ریشه‌‌ی قوی‌تری خواهند داشت و درختـان سریعتر تثبیت می‌شوند امـا در مکـان‌هـای بـادخیز، دیرک کوبی هنگام کـاشت درخت می‌کـاریم ضروری اسـت. دیرک‌کوبی از درخت در برابر چمن‌زن‌هـا محافظت می‌کند. یک یا دو دیرک به همراه بندهـای مقـاوم و پهن در قسمت پایینی درخت آنرا صاف نگهداشته و میزان صدمه به آن را به حداقل می‌رساند، ولی همچنان اجـازه‌ی حرکت را به آن می‌دهد. یکسال پس از کـاشت می‌توانید دیرک‌هـای محافظ و گره‌هـای آن را بـاز کنید.

 

پای درخت را مـالچ پاشی کنید: اسـتفاده از مـالچ در زمـان کـاشت درخت بـاعث می‌شود رطوبت پای درخت حفظ شود. همچنین از نوسانات دمـایی خاک جلوگیری کـرده و جلوی رشد علف‌هـای هرز را می‌گیرد. مـالچ پاشی بـا ارتفاع بیش از ۱۰ سانتی‌متر توصیه نمی‌شود. چرا که این کـار بـاعث می‌شود تهویه مناسب صورت نگیرد. از ریختن مـالچ در کنار ساقه خودداری کنید. این کـار بـاعث می‌شود ساقه درخت دچار پوسیدگی شود. توجه شود که ۵ سانتی‌متر از اطراف ساقه را مـالچ پاشی نکنید تـا از تجمع رطوبت در این قسمت جلوگیری شود.

 

مراقبت‌هـای اضافی برای درخت انجـام دهید: خاک را مرطوب نگهدارید امـا خیلی به آن آب ندهید. درخت را حداقل هفته‌ای یکبـار آب دهید و در روزهـای گرم و بـادی آنرا بیشتر آب دهید. وقتی خاک زیر مـالچ خشک اسـت وقت آبیاری اسـت. این کـار را تـا اواسط پاییز ادامه دهید و سپس کمتر آب دهید چون در دمـای پایین به آبیاری کمتری نیاز اسـت.

 

روش کاشت درخت و کاشت نهال و همه چیزی درباره آن

انتخاب نهال سالم و قوی یکی از نکته های مهم در کاشت درخت است

 

نکـات تکمیلی در کـاشت درخت و نهـال

گونی یا نایلون اطراف ریشه را جدا سازید.

گونی یا نایلون اطراف ریشه رشد ریشه را مختل و یا حتی متوقف می کند. در نتیجه درخت شمـا رشدی را که بـاید داشته بـاشد نخواهد داشت. پس حتمـا حواسـتـان به این نکته ساده امـا مهم بـاشید.

 

نهـال خود را در عمق مناسبی کشت کنید.

کـاشت نهـال در عمق زیاد بـاعث می‌شود ریشه‌هـای جدید به خوبی رشد نکنند. به علت تهویه کم دچار کمبود اکسیژن شوند. در جـاهـایی که بـا کمبود آب مواجه هسـتید درختـان را کمی بـالاتر از سطح معمول بکـارید.

 

درخت را بصورت قـائم و صاف بکـارید.

هنگام کـاشت از زوایای مختلف نگاه کنید که درخت در گودال بصورت کج قرار نگیرد.

 

طوقه درخت را نبـاید داخل خاک دفن کنید.

طوقه جـایی اسـت که ریشه و ساقه به هم تلاقی پیدا می‌کنند. به هیچ عنوان نبـاید درخت را در گودال کشت کـرد. ( درخت بـاید بـالاتر از سطح خاک کـاشته شود). درختـان میوه‌ای که بصورت پیوندی هسـتند بـاید دقت کنید که موقع کـاشت محل پیوند درختـان میوه‌ای که بصورت پیوندی هسـتند، حتمـا بـالاتر از سطح خاک قرار گیرد. دفن شدن پیوند زیر خاک و تمـاس آن بـا خاک، بـاعث بروز بیمـاری‌هـای بـاکتریایی و قـارچی می‌شود. این کـار گیاه را در برابر عوامل غیر زنده محیطی دیگر مـانند بـاد نیز حساس می‌کند و ممکن اسـت بـا وزش بـادهـای تند گیاه بشکند.

 

روش کاشت درخت و کاشت نهال و همه چیزی درباره آن

کاشت درخت باید تبدیل به یک فرهنگ شود

 

آبیاری را به صورت صحیح و منظم انجـام دهید.

از آبیاری‌هـای بیش از حد پرهیز کنید. هر هفته یک بـار درخت را آبیاری کنید. در روزهـای گرم این کـار را بـا فواصل کم انجـام دهید. حدالامکـان سعی شود آبیاری را اطراف و یا نزدیک طوقه درخت انجـام ندهید. اینکـار بـاعث حساسیت گیاه در برابر انواع بیمـاری‌هـای زنده قـارچی و بـاکتریایی و همچنین تنش‌هـای غیر زنده خواهد شد.

 

اسـتفاده از قیم در کـاشت نهـال، موفقیت در این کـار را چند برابر می‌کند.

اسـتفاده از قیم بـاعث می‌شود که درخت اسـتقرار مناسبی داشته و ساقه و ریشه‌هـای قوی‌تری داشته بـاشد. این کـار در مکـان‌هـایی که بـاد خیز هسـتند بسیار کـارآمد و مفید خواهد بود.

 

از کودهـای مناسب موقع کـاشت درخت اسـتفاده کنید.

از کودهـای شیمیایی جـامد بـا حلالیت و کیفیت پایین برای غنی سازی خاک پای درختـان در زمـان کـاشت اسـتفاده نشود. همچنین از کودهـای دامی فراوری نشده و یا بـا عمر زیر ۵ سال به هیچ عنوان اسـتفاده نگردد. اسـتفاده از کودهـای دامی فراوری نشده بـاعث بروز بیمـاری‌هـای مختلف قـارچی و بـاکتریایی در درخت می‌شود. قبل از اقدام به کـاشت، کودهـای زیسـتی حاوی میکـروارگانیسم‌هـای هوازی را بـا خاک گودال ترکیب کـرده و اقدام به کـاشت نمـایید.

 

روش کاشت درخت و کاشت نهال و همه چیزی درباره آن

در هنگام کاشت درخت سعی کنید که تجهیزات خود را ضدعفونی کنید

 

فاصله مناسب کاشت درخت:

در مورد فاصله مناسب برای کاشت درختان به دو موضوع بر میخوریم: ۱- استاندارد و ۲- سلیقه ای.

 

فاصله استاندارد کاشت درخت:

این فاصله بسته به نوع درخت (میوه و غیر میوه) ،نوع کاربری و هدف تایین شده متفاوت است.

برای مثال درخت گردو به حداقل فاصله ۶-۷ متر نیازمند است ولی در درختانی مثل هلو و آلبالو که درخت خیلی بزرگ نمی شود فاصله ۳-۴ متر هم کفایت می کند. اما در درختانی مانند صنوبر که آن را با هدف تهیه چوب پرورش می دهند این فاصله می تواند تا یک متر و حتی کمتر هم کاهش یابد. پس در این قسمت نوع درخت و هدف تایین شده بسیار مهم است.

اما در قسمت نوع کاربری اگر بخواهیم باغ سنتی ایجاد کنیم می توانیم فاصله ها را به صورت حداقل و یا کمتر از حداقل در نظر بگیریم. اما اگر بخواهیم باغ مکانیزه داشته باشیم در هنگام کاشت نهال باید فضای مناسبی را برای عبور و مرور ادوات و دستگاه ها در نظر بگیریم که خود این موضوع هم باز بستگی به نوع ادوات شما دارد (برای مثال نوع تراکتور شما که کوچک است یا بزرگ)

 

فاصله سلیقه ای کاشت درخت:

این فاصله تنها بستگی به سلیقه شما دارد.

برای مثال می توانید درخت سنجد را با فاصله استاندارد با هدف تهیه میوه بکارید یا می توانید آنها را با فاصله بسیار کمتر و با هدف تهیه بادشکن یا پرچین سبز بکارید. این موضوع کاملا بستگی به هدف شما دارد. اما نکته اینجاست که اگر هدف شما بهره برداری از درختان کاشته شده است قطعا باید فاصله استاندارد را رعایت کنید.

 

روش کاشت درخت و کاشت نهال و همه چیزی درباره آن

نمونه ای از فاصله مناسب کاشت درخت در روش مکانیزه

 

مطلب پیشنهادی

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart)

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart) این روزها شاهد گسترش روز افزون استفاده از شبکه …