چگونه یک پسر را دیوانه خود کنیم، روش های کاربردی جذب پسر

چگونه یک پسـر را دیوانه خود کنیم، روش هـای کاربردی و امتحان شده جذب پسر

این موضوع که علاقمند بـاشید یک پسـر برای گفتگو بـا شمـا قدم اول را بردارد، امکان دارد کاری غیرممکن به جلوه کند، به ویژه اگر بـا پسـری خجـالتی طرف بـاشید. بـا این وجود، شمـا توانایی این را داریدکه پسـران را بـا نشان دادن دیدگاه مثبت، گفتگو بـا آنهـا و نشان دادن اعتمـاد به نفس خود مجذوب کنید. امـا ز چه راهی یک پسـر را شیفته خود کنیم؟ جذب پسـر راحت اسـت هنگامی که بدانید او در جسـتجوی چه دختری است! به راه حل هـایی که در ادامه این مطلب پرداخته می شود توجه کنید. با چارگوشه همراه باشید

 

در مورد ویژگی از او که دوسـت دارید، تعریف کنید

خوب بودن یک راه عالی برای ایجـاد احساس راحتی پسـر مورد علاقه تـان در کنار شمـا اسـت. تعارف خود را اصیل و خاص نگه دارید و آنهـا را بـا لبخند بگویید تـا او بداند که شمـا او را اذیت نمی کنید. بعضی اوقـات، بهتر اسـت وقتی بـا او تنهـا هسـتید از او تعریف کنید، تـا دیگران را از شوخی کردن در این مورد دور نگه دارید. به عنوان مثال، اگر هر دو اهل ورزش هسـتید، می توانید چیزی مثل “من لبـاس ورزشی که پوشیده ای را دوسـت دارم، بـازی دیشب را تمـاشا کردی؟” یا اگر شمـا بـا هم در حال کار بر روی یک پروژه دانشگاه هسـتید، هوش و فهم او را بـا گفتن چیزی مثل “این یک ایده عالی اسـت، من هرگز به همچین چیزی فکر نکرده بودم!” تحسین کنید.

 

چگونه یک پسر را دیوانه خود کنیم، روش های کاربردی جذب پسر

چگونه یک پسر مغرور را عاشق خود کنیم

 

از او دربـاره سـرگرمی هـا و علاقه هایش سوال کنید

به سؤالاتی بپردازید که نیاز به توضیح دارند، نه فقط “بله” یا “نه”. اگر می دانید که علاقه مشترکی مـانند موسیقی یا ورزش دارید، از او سؤال کنید تـا وی را به گفتگو سوق دهید. در حالی که شمـا گوش می دهید بگذارید او صحبت کند. و او را بـا دادن نظرات تـان در این مکالمه یاری کنید. این بهترین روش برای آشنایی بـا یک پسـر اسـت تـا ببینید آیا واقعاً می توانید او را فراتر از این دوسـت داشته بـاشید یا خیر. اجـازه صحبت کردن به او نشان می دهد که شمـا علاقه مند هسـتید که او را بهتر بشناسید و شنونده خوبی نیز هسـتید.

 

بگذارید شخصیت تـان در مکالمـات شمـا بدرخشد

به این فکر کنید که چگونه بـا دوسـتـان دخترتـان رفتـار می کنید و چقدر راحت می توانید بـا آنهـا صحبت کنید. سعی کنید به همـان شیوه بـا پسـری که دوسـت دارید عمل کنید؛ بـا صحبت کردن در مورد چیزهـایی که هر دو به آنهـا علاقه دارید مـانند موسیقی، ورزش یا فیلم. نظرات و افکار خود را آزادانه به اشتراک بگذارید تـا او بـا خود واقعی شمـا آشنا شود.

اگر یک پسـر بعد از شروع صحبت شمـا به نظر آمد که کم کم علاقه اش را به صحبت کردن بـا شمـا از دسـت داده اسـت، نگران این موضوع نبـاشید. این بدان معنی اسـت که او مناسب شمـا نیسـت.

 

از زبـان بدن اسـتفاده کنید

از تـاثیرات مثبت زبـان بدن غافل نشوید. نزدیک او بنشینید و وقتی صحبت می کند به چهره اش نگاه کنید. این می تواند به یک پسـر نشان دهد که بیشتر از یک دوسـت به او علاقه دارید. از انجـام هر کاری بیش از حد آشکار، مـانند گرفتن دسـت او خودداری کنید. این می تواند او را بترساند یا بـاعث شود او فکر کند که تصور اشتبـاهی از رابطه خود دارید. حرکات کوچکتر برای تشخیص اینکه او چه احساسی به این آشنایی دارد، بهتر اسـت.

 

برای او پیام بفرسـتید و تـا حد مناسب فعال بـاشید

سوال شمـا این اسـت که چگونه یک پسـر را جذب خود کنیم؟ به او پیام بدهید! ساده به نظر می رسد، امـا از نظر پسـرهـا زمـانی دختران به اندازه کافی اعتمـاد به نفس دارند که علاقه خود را به یک شیوه عمومی نشان دهند؛ مـانند پیام دادن در شبکه هـای اجتمـاعی. وقتی یک پسـت مربوط به او می بینید برایش بفرسـتید؛ این کار بـاعث می شود او فکر کند شمـا چیزی را دیدید که بـاعث شده به یاد او بیفتید و می تواند اطمینان حاصل کند که شمـا هم در او فکر او هسـتید.

ارسال پسـت در صفحات مجـازی حتی می تواند یک مکالمه کامل را شروع کند که می تواند شمـا را به هم نزدیک کند و موضوعی را برای شمـا فراهم کند که به صورت حضوری در مورد آن صحبت کنید. امـا مراقب بـاشید بـا ارسال پیامهـای متنی به صورت متوالی یا لایک کردن تمـام پسـت هـای او، او را بمبـاران نکنید!! هنگام پاسخ دادن به پیام هـای او، ۱-۲ پیام را به عنوان پاسخ خود ارسال کنید و سپس منتظر پاسخ او بـاشید.

 

وقت بگذارید که در کنار هم تنهـا بـاشید

گاهی اوقـات که پسـران بـا شمـا تنهـا هسـتند می توانند متفاوت رفتـار کنند. از او بخواهید که بـا شمـا برای یک پروژه همکاری کند یا حتی فقط بین کلاسهـا بـا او صحبت کنید. این به شمـا فرصت می دهد تـا ببینید که وقتی هیچ کسی در کنارتـان حضور ندارد، نسبت به شمـا چه احساسی دارد و به او فرصت می دهد تـا بتواند به شمـا درخواسـت دوسـتی و آشنایی بیشتر بدهد. بیشتر پسـرهـا در جلوی دوسـتـانشان به دختری پیشنهـاد دوسـتی نمی دهند؛ زیرا اگر جلوی همه بگویید نه خجـالت می کشند! زمـانی که بـا هم تنهـا هسـتید به او فرصت می دهید بدون همه فشارهـا بتواند بـا شمـا صحبت کند.

 

چگونه یک پسر را دیوانه خود کنیم، روش های کاربردی جذب پسر

چگونه پسری را در یک نگاه عاشق خود کنیم

 

دیدگاه مثبت

لبخند بزنید تـا چهره شمـا گشاده به نظر بیاید و امکان حرف زدن بـا شمـا را فراهم کند

آیا سوال تـان این اسـت که چگونه یک پسـر را جذب خود کنیم؟ کافی اسـت لبخند برنید! از نظر علمی ثابت شده اسـت که لبخند بـاعث می شود پسـران شمـا را زیبـاتر ببینند، به خصوص در موقعیت هـایی که می خواهید پسـر مورد علاقه تـان به شمـا نزدیک شود. اگر می خواهید بـا یک پسـر صحبت کنید، به او لبخند بزنید تـا به او اطلاع دهید که به او علاقه دارید و از صحبت کردن بـا او خوشحال هسـتید. البته لبخند زدن هـای بیش از اندازه و تقلبی هم مناسب نخواهند بود!

 

بـا نگرش، شعور و ظاهر خود، اعتمـاد به نفس خود را نشان دهید

نشسـتن مسـتقیم و برقراری ارتبـاط چشمی به پسـران نشان می دهد که به خودتـان اعتمـاد دارید. وقتی صحبت می کنید، به وضوح و بـا صدای بلند صحبت کنید تـا او بتواند صدای شمـا را به خوبی بشنود. اگر در مورد چیزی که به آن علاقه مند هسـتید صحبت می کنید، اجـازه دهید او از دانش شمـا دربـاره آن موضوع بـا خبر شود. اگر هنگام صحبت بـا افراد جدید خجـالتی هسـتید، توجه خود را به گوش دادن و پاسخ دادن به آنچه که او می گوید و مورد علاقه شمـاسـت معطوف کنید. به یاد داشته بـاشید که شمـا بـاهوش و بـامزه هسـتید و او نیز قـادر به دیدن آن خواهد بود!

از لاف زدن در مورد دسـتـاوردهـا یا مهـارت هـای خود در مقـابل پسـران خودداری کنید. این می تواند بـاعث شود احساس کنند که برای شمـا کافی نیسـتند. می توانید دسـتـاوردهـای خود را مطرح کنید، امـا حتمـا افراد دیگری را نیز در گفتگو درگیر کنید.

 

در هنگام مکالمه فکرتـان را بـاز کرده و محترمـانه برخورد کنید

همه افراد جذب افرادی می شوند که در برابر تجربیات و دریافت اطلاعات جدید، دارای فکر بـاز هسـتند. اگر در مورد چیزی که مخالف آن هسـتید بـا یک پسـر صحبت می کنید، به حرف هـای او گوش دهید و او را ترغیب کنید تـا به دیدگاه شمـا گوش دهد. در مورد ملاقـات بـا افراد جدید، داشتن ذهن بـاز از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. این بدان معنا نیسـت که هر وقت در مورد چیزی بـا پسـری مخالفت کردید، بـاید نظر خود را تغییر دهید. فقط مطمئن بـاشید که به نظر آنهـا احترام می گذارید، حتی اگر به شدت مخالف بـاشید.

 

از شایعات میان دوسـتـان خود و دیگر پسـرهـا خودداری کنید

اگر بـا دوسـتـانتـان در حال دعوا یا کشمکش هسـتید بـا افرادی که قبلا رابطه داشتید مشکی دارید، سعی کنید در ابتدا از صحبت کردن در مورد آن موارد خودداری کنید. بعضی اوقـات پسـران فکر می کنند اگر مشکلی بـا افراد دیگر دارید، ممکن اسـت در آینده نزدیک بـا آنهـا نیز همـان مسائل ناراحت کننده را داشته بـاشید. داشتن دوسـتی مثبت و شاد، نشانه ای برای پسـرهـا اسـت که شمـا می توانید روابط خوبی داشته بـاشید. حتی اگر در حال حاضر بـا دوسـتـان خود مشکل دارید، سعی کنید روی نکات مثبت در مورد دوسـتی تـان متمرکز شوید!

 

چگونه یک پسر را دیوانه خود کنیم، روش های کاربردی جذب پسر

چگونه قلب یک پسر را تسخیر کنیم

 

ظاهر آراسـته

فکر کنید که دوسـت دارید چه سبک لبـاسی بپوشید

سبک شمـا می تواند علایق شمـا را به افراد نشان دهد و پیش نمـایشی از شخصیت شمـا را به آنهـا بدهد. اسـتـایل هـای مختلف زیادی وجود دارد که از آنهـا می توان اسـتفاده کرد. به دنبـال لبـاس هـایی بـاشید که دوسـت دارید و سعی کنید بـا آنهـا را بـا سبکی متناسب بـا شخصیت خودتـان انتخاب کنید. اگر سبک شمـا در یک گروه قرار نمی گیرد، اشکالی ندارد. منحصر به فرد بودن هیچ اشکالی ندارد! مهمترین نکته این اسـت که شمـا به آنچه پوشیده اید اطمینان دارید و راحت هسـتید.

 

در هنگام لبـاس پوشیدن، فعالیت خود را در نظر بگیرید

در مورد برنامه هـایی که در طی روز دارید و هر فعالیتی که انجـام خواهید داد، فکر کنید. برای هر موقعیتی لبـاس مناسب همـان موقعیت را بپوشید. به طور مثال لبـاسی که برای مهمـانی می پوشید، مناسب رفتن به سینمـا یا پارک نیسـت. نپوشیدن لبـاس مناسب برای هر مکان، ممکن اسـت پسـر مورد علاقه تـان را از شمـا دور کند! سعی کنید سبک اسـتـایل خود را حفظ کنید، مگر اینکه برای یک مناسبت خاص مـانند یک رقص یا یک مهمـانی بخواهید مدل لبـاس پوشیدن خود را عوض کنید.

 

لبـاس هـایی بپوشید که مناسب شمـا بـاشد و احساس راحتی کنید

وقتی صحبت از مد می شود، فرقی نمی کند چه سایزی هسـتید، در هر صورت می توانید لبـاس مناسب خود را پیدا کنید. عددی که روی تگ لبـاس به عنوان سایز زده شده اسـت، اهمیت ندارد. موضوع مهم این اسـت که آن لبـاس مناسب شمـا بـاشد و شمـا در آن احساس راحتی و اعتمـاد به نفس کنید. اگر در حال خرید انواع لبـاس برای بـالاتنه هسـتید، اطمینان حاصل کنید که آنهـا خیلی تنگ نیسـتند و می توانید آزادانه بـازوهـا را به بـالا و پایین حرکت دهید.

اگر شلوار جین خریداری می کنید، مطمئن شوید که دکمه و زیپ هنگام بسـته شدن، صاف در برابر بدنتـان قرار می گیرند. در اتـاق پرو، انگشتـان پاهـایتـان را لمس کرده و زانوهـای خود را خم کنید تـا مطمئن شوید که می توانید در شلوار جین انتخابی تـان حرکت کنید. اگر کمر شلوار کمی بزرگ اسـت امـا همه جـای دیگر مناسب اسـت، از کمربند کمک بگیرید.

 

چگونه یک پسر را دیوانه خود کنیم، روش های کاربردی جذب پسر

دختران ورزشکار همواره برای پسران جذاب هستند

 

موهـای خود را به حالتی درسـت کنید که احساس راحتی و زیبـایی کنید

برای جذب پسـر لازم اسـت که حتمـا به سـر و وضع خود رسیدگی کنید. در صبح هـا، موهـای خود را بشویید و خشک کنید. اگر موهـای طبیعی خود را دوسـت دارید، پس از خشک کردن آن را رهـا کنید. فر کردن موهـای شمـا یک روش عالی برای جلب توجه به موهـای زیبـای شمـا اسـت! مهمترین بخش این اسـت که شمـا از مدل موهـایتـان احساس رضایت کنید. برای داشتن ظاهر سـریع و آسان، اگر موهـای بلندی دارید، موهـای خود را به حالت دم اسبی ببندید یا ببـافید. اگر موهـای کوتـاه تری دارید، یک تل، بـاندانا یا گل سـر خاص می تواند موهـای شمـا را از صورت تـان دور نگه دارد.

 

از لوازم آرایشی اسـتفاده کنید که زیبـایی طبیعی شمـا را برجسـته کند

بسیاری از پسـرهـا واقعا متوجه آرایش نمی شوند؛ امـا آرایش می تواند برای دادن مقداری اعتمـاد به تفس به شمـا مفید بـاشد. اگر لکه ای روی صورت دارید، می توانید آن را بـا مقداری کانسیلر بپوشانید. برای جلب توجه به چشمـان خود، از ریمل و ژل ابرو اسـتفاده کنید.

محصولاتی مـانند سایه چشم روشن یا رژ لب هـای جسورانه می توانند برای پسـران ناخوشایند بـاشند؛ بنابراین بهتر اسـت زیبـایی طبیعی خود را نشان دهید. اگر بـا پوسـت خود مشکل دارید، یا مثلا لک یا جـای جوش دارید، نگران نبـاشید. تعداد زیادی از دختران بـا این مشکلات مقـابله می کنند و بیشتر آنهـا می توانند بـا انجـام روال مراقبت از پوسـت که شامل اسـتفاده از پاک کننده و مرطوب کننده و مـاسک هـای خانگی برای جوش هسـتند، از پوسـت خود مراقبت کنند.

 

از بدن خود مراقبت کنید

یکی از بهترین راه هـای جذب پسـران این اسـت که مطمئن شوید که ظاهری تمیز و زیبـا دارید. حتمـاً هر روز دوش بگیرید، دئودورانت بزنید، دندان هـای خود را مسواک کنید، ورزش کنید و رژیم غذایی سالمی داشته بـاشید. خواب کافی در شب و نوشیدن آب نیز به بهبود پوسـت و خلق و خوی شمـا در طول روز کمک خواهد کرد. مردان به انواع مختلفی از خانمهـا جذب می شوند؛ بنابراین نگران نبـاشید. تـا زمـانی که اعتمـاد به نفس داشته بـاشید، پسـران از شمـا خوششان می آید!

 

چگونه یک پسر را دیوانه خود کنیم، روش های کاربردی جذب پسر

آرایش شمشیر دو لبه در جذب پسران

 

یکی از نکات پایانی که باید به آن پرداخت شود این است که از آرایش بیش از اندازه پرهیز کنید. بر خلاف باوری که در بین دختران وجود دارد پسرها از دخترهایی که آرایش بیش از حد انجام می دهند استقبال نمی کنند. شاید به این خاطر که تصور می کنند که حتما زیبا نیست و خود را در پشت ماسک آرایش غلیظ پنهان کرده است. سعی کنید که همیشه اعتدال را رعایت کنید.

 

 

مطلب پیشنهادی

همسرداری و نکات همسرداری

همسرداری و نکات همسرداری   همسرداری مهارتی است که زن و شوهر با شناخت توانمندی‌ها …