چگونه یک مرد جذاب باشیم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

چگونه یک مرد جذاب باشیم؟

 

چگونه از نظر زنان مــردان جــذاب و حنتلمن بــاشیم؟

جــذابیت فاکتور های مختلفی دارد و این که از چه کسی جــذاب بــاشیم هم خودش موضوعی بسیار پیچیده اســت. اما ما در اینجا دربــاره ی جــذابیت برای پسران و مــردان صحبت میکنیم. می خواهیم بدانیم که آیا مــردی هســتیم که زنانی که میخواهیم به ما توجه کنــد را جذب خودمان کنیم. برجــذابیت مــردان عوامل مختلفی تاثیر گذار اســت از جمله ظاهر مــرد، نوع حرکات و زبــان بدن او، گفتار و رفتار مــرد می توانــد در جــذاب بودن یا نبودن او تاثیر به سزایی داشته بــاشــد.

چه چیز هایی بــاعث می شود که از نگاه زنان مــردانی جــذاب بــاشیم؟

رفتار

شاید در نگاه اول ظاهر شما بیشترین تاثیر را بر طرف مقابل بگذارد اما هر چه بیشتر پیش می رود، رفتار شماســت که ادامه رابطه تان را تعیین می کنــد. لازم نیســت که در این دیدار نقش بــازی کنید، اما سعی کنید که خود واقعی تان را به بهترین شکل ممکن نشان دهید. بی شک، شما زیر ذره بین هســتید و ممکن اســت که دیگر هیچوقت این فرصت خودنمایی را به دســت نیاورید، بنابراین سعی کنید که رفتار و حرف هایتان کاملا سنجیده بــاشــد.

صاف بــایســتید

برای جــذاب بودن بــاید اول از همه به ظاهر خود توجه کنید زیرا که ظاهر شما اولین چیزی اســت که به چشم طرف مقابل می آید. صاف و درســت ایســتادن یکی از چیزهایی اســت که بــاید آن را رعایت کنید. روان شناسان می گوینــد:«زبــان بدن سیگنال های زیاد و قدرتمنــدی را به طرف مقابل منتقل می کنــد.» به عنوان مثال اگر شما قوز کنید، حس خســتگی و ناتوانی را به دیگران انتقال می دهید. بنابراین از خمیده ایســتادن یا نشســتن به شــدت خودداری کنید و به جای آن سعی کنید نشان دهید که قدرت بدنی بــالایی دارید.

شخصیتی تصنعی نــداشته بــاشید

 اگر دوســت دارید که تاثیری بلنــد مدت بر دیگران داشته بــاشید، بــاید جوری رفتار کنید که دیگران شخصیت شما را بــاور کننــد، نه این که حالتی تصنعی داشته بــاشید و فقط برای جلب توجه دیگران ماننــد یک جنتلمن رفتار کنید. شما بــاید این نکته را به دیگران ثابت کنید که یک آدم آهنی بــا برنامه ای از پیش تعریف شــده، نیســتید.

چگونه یک مرد جذاب باشیم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

جــذاب راه بروید

بــاید کمی بین پاهای شما فاصله بوده و به آرامی راه بروید. این روش راه رفتن نشان دهنــده اعتماد به نفس بوده و در نگاه دختران جــذاب اســت.

غرور نــداشته بــاشید

درســت اســت که شما بــاید بــا زبــان بدن، قدرت تان را نشان دهید اما در این کار هم نبــاید افراط کنید. شما بــا غرور و تکبر روی هیچ یک از اطرافیان تان تاثیر مثبتی نخواهید داشت. بنابراین کلید موفقیت شما اعتدال اســت. سعی کنید که در عین قدرتمنــدی و اعتماد به نفس، بــا تن صدای آرام سخن بگویید، بــا دیگران مهربــان بــاشید و به آنها کمک کنید. این اعمال در کنار هم شما را تبدیل به فردی جــذاب خواهد کرد که هر کسی دوســت دارد بــا شما هم صحبت شود.

لبــاس و وضعیت ظاهری

مسلما انــدام ورزیده و چهارشانه مــردان، مورد پسنــد خانم هاســت اما اگر در انتخاب لبــاس دقت نکنید، تمام زحمات تان نقش بر آب خواهد شــد. به عنوان مثال اگر دوســت دارید که از طریق انــدام ورزشکاری تان جلب توجه کنید، لازم نیســت که شلوار یا بلوزی تنگ به تن کنید. این تیپ نه تنها زیبــا نیســت بلکه خانم ها را نیز فراری می دهد. بنابراین همیشه لبــاسی به تن کنید که کاملا سایز تن تان بــاشــد.

سعی کنید لبــاسی به تن کنید که نشان دهنــده سبک زنــدگی، شخصیت و شرایط فعلی تان بــاشــد. فرقی نمی کنــد که چه تیپی را می پسنــدید، اسپورت، کلاسیک یا رسمی، در هر صورت شما بــاید خود واقعی تان بــاشید. اگر به دنبــال یک شریک زنــدگی بلنــد مدت برای خود می گردید، شیوه لبــاس پوشیدن خود را عاقلانه انتخاب کنید.

شلوار جینی که کاملا انــدازه شماســت به تن کنید

هر فردی در کمد لبــاس خود شلوار جین دارد و همه نیز می داننــد که شلوار جین تا چه انــدازه راحت و جــذاب اســت. اما بر خلاف کفش و پیراهن که انتخاب شان راحت اســت، پیدا کردن شلوار جینی که کاملا سایز تن تان بــاشــد ساده نیســت.

کاپشن چرم بپوشید

این روزها مدل های متنوع و زیادی از کاپشن ها برای آقایان وارد بــازار شــده اســت اما از میان آنها هنوز هم کاپشن های چرم محبوبیت خود را حفظ کرده و همچنان شیک و زیبــاینــد. در قدیم، کاپشن های چرم تنها توسط ثروتمنــدان مورد اســتفاده قرار می گرفت اما حال همه مــردم می تواننــد از آنها اســتفاده کننــد. این مدل کاپشن ها علاوه بر زیبــایی، کارایی بــالایی نیز دارنــد و از بدن به خوبی در مقابل بــاد و سرما محافظت می کننــد.

عینک آفتابی را درســت انتخاب کنید

درســت اســت! عینک آفتابی از چشم و پوســت شما در برابر اشعه های مضر آفتاب جلوگیری می کنــد اما علاوه بر کارایی، شما بــاید به زیبــایی آن هم اهمیت دهید. یک عینک مناسب، چهره و به تبع ظاهر شما را تکمیل می کنــد اما نکته اصلی انتخاب مدلی مناسب بــا صورت شماســت. مدل های مختلفی از ویفر گرفته تا پلیس و غیره.. وجود دارنــد و شما بــاید بــا توجه به فرم صورت تان بهترین را انتخاب کنید.

خوش بویی و انتخاب عطر

یکی از عواملی که بر انتخاب خانم ها تاثیر زیادی می گذارد، عطر تن آقایان اســت. بنابراین اگر می خواهید که جــذابیت بیشتری برای اطرافیان تان به خصوص فردی که بدان علاقمنــدید بگذارید، به دنبــال یک عطر خوشبو بــاشید. از آنجا که برخی عطرها ایجاد حساسیت و آلرژی می کننــد، در انتخاب آنها نهایت دقت را به خرج دهید.

چگونه یک مرد جذاب باشیم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

نبــاید بــا عطر دوش بگیرید! اما می بــایســت مرتبــا به حمام بروید، دئودورانت بزنید، و دهان خوش بویی داشته بــاشید. هر چقدر هم که خوش هیکل و خوش تیپ بــاشید، اگر بوی عرق داده یا دهان تان بوی بدی بدهد هیچ کس به سمت تان نمی آید.

کلام و گفتار

خانم ها به تک تک کلامتی که شما به زبــان می آورید، دقت می کننــد، بنابراین کلام تان از اهمیت زیادی برخوردار اســت. قدم اول این اســت که بــاید از به کار بردن کلمات زشت یا فحش، تحت هر شرایطی، خودداری کنید.  قدم بعدی کتاب خوانــدن اســت. به دنبــال کتابی بــاشید که موجب رشــد و پیشرفت شما بــاشــد. کتابی که بــا خوانــدن آن تاثیر مثبتی در زنــدگی تان ایجاد شود و حرفی برای طرف مقابل تان داشته بــاشید.

بــا دیگران ارتبــاط برقرار کنید

ارتبــاط برقرار کردن بــا دیگران نه تنها به شما که به دیگران نیز حس خوبی را منتقل خواهد کرد. زمانی که وارد اتاقی می شوید، اعتماد به نفس داشته بــاشید، برای صحبت کردن بــا دیگران پیش قدم شوید، به چشم هایشان نگاه کنید و بــا آنها سخن بگویید. همین رفتار شما را در چشم دیگران جــذاب خواهد کرد.

آوای صدای جــذابی داشته بــاشید

لازم نیســت مثل گوینــدگان رادیو یا مجری ها حرف بزنید، اما می توانید آوای مــردان جــذاب در فیلم ها را تقلید کنید. بــا داشتن آوای صدایی جــذاب، در هنگام حرف زدن در هر جمعی می توانید نظر دخترها را به سمت خود جلب کنید. آن ها نیز در هنگام صحبت کردن بــا شما محوتان خواهنــد شــد.

چگونه یک مرد جذاب باشیم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

لبخنــد بزنید

لازم نیســت که مدام بخنــدید، یک لبخنــد کافی اســت تا دیگران را به سمت خود جذب کنید. خنــده انرژی مثبت را به دیگران منتقل می کنــد و به تبع شما را فردی جــذاب تر می سازد.

شنونــده خوبی بــاشید

شاید شما حرف های زیادی برای گفتن داشته بــاشید اما آنچه شما را جــذاب تر می کنــد، جدا از حرف زدن، شنونــده بودن تان اســت. به همین دلیل سعی کنید که حرف های دیگران را به خوبی بشنوید، آنها را به حرف زدن بیشتر تشویق کنید و وسط حرف شان نپرید. همین رفتارهای به ظاهر کوچک، شما را در چشم دیگران جــذاب و خواســتنی خواهد کرد.

چگونه یک مرد جذاب باشیم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

در آخر

بــا رعایت کردن تمام موارد بــالا مــردی جــذاب خواهی شــد ولی این احتمال صد در صد نیســت و جــذابیت بخش کوچکی از آن در ذات و درون یک فرد اســت که او را خاص میکنــد. این جــذابیت درونی ممکن اســت در همه افراد یکسان نیســت و ممکن اســت زنی از این خصلت یک مــرد خوشش بیاید و جذب او شود و یا بر عکس آن زنی بــا دیدن این رفتار یا گفتار و هر چیز دیگر جذب شما نشود و ممکن اســت به درخواســت شما پاسخ منفی بدهد بنابراین این مورد را نم شود به کل تعمیم داد. 

مطلب پیشنهادی

اعتماد به نفس در زنان و عوامل افزایش واقعی آن در زنان, مجله اینترنتی چارگوشه

اعتماد به نفس در زنان و عوامل افزایش واقعی آن در زنان

  زنــان بسیاری با مهارت‌های فوق‌العاده در کشورمان زندگی می کنند که فقط به خاطر …