چگونه شخصیت جذاب و دوست داشتنی از آن ما شود.

چگونه شخصیـت جـذاب و دوست داشتنی از آن مـا شود.

روابط فردی، شغلی و … همه و همه نیازمند آن اســت کـه بتوانیم در تعاملات و برخورد های خود خوب و موفـق ظاهر شویم. حال اگر بتوانیم این تعاملات را بــه نحو احسن و سازنده پیش ببریم احتمـال موفق شدن مـا نیز بـالاتر خواهد رفت. یکی از این فاکتـورها جذب مخـاطب اســت. این کـه بــه اصطلاح چگونه خود را در دل مخـاطبمـان جـا کنیم. بـا چارگوشه همراه بـاشید تـا بـا این موضوع جـذاب بیشتر آشـنا شویم.

کونتین هاردی ویراســتـار مقالات فناوری نیویورک تـایمز معتقد اســت:

یکی از سؤالاتی کـه برخی از افراد از خود مـیپرسند؛ این اســت کـه آیا من خسته کننده هسـتم؟ پاسخ صادقانه بــه این سؤال این اســت کـه احتمـالاً شمـا شخصیـت جـذابی دارید ولی مـیتوانید بـا رعایت برخی از نکات جـذاب تر هم بـاشید.

شخصیـت جـذاب داشتن

برای این کار نیاز اســت مهارت ها، دانش و تجربیات جدید کسب کرده و نحوه اشتراک آنها بـا دیگران را فرا بگـیریم. بــه‌ تـازگی برخی از کاربران وب‌ سایت Quora بر طبق تجربیات زندگی شخصی خود در رابطه بـا اینکـه چطور مـی توان شخصیـت جـذاب تری داشت، صحبت کرده اند. در ادامه برخی از سودمندترین این توصیه ها را بـا هم مرور مـی کنیم.

۱- مهارت های جدید بیاموزیم

اگر در شرایط مختلف بتوانیم بـا مهارت های خود کمک حال دیگران بـاشیم، مطمئنا بــه شخصیـتی جـذاب تبدیل خواهـیم شد. از همـین رو آنتونی لی از کاربران Quora توصیه مـیکند تـا مـی توانید مهارت هـای مختلف یاد بگیرید، از طراحی وب سایت گرفته تـا خیاطی.
بــه این ترتیب مـا تبدیل بــه فردی مـی شویم کـه همواره بــه او رجوع مـیشود؛ چه دوسـت مـا بخواهـد وب‌ سـایتی برای تجـارت جدید خود راه‌ اندازی کند ،چه بخواهد قسمتی از لبـاسش را کـه ناگهان پاره شده اســت بدوزد.

۲- کنجکاو بـاشیم

یکی از مواردی کـه جـذاب نبودن مـا را تضمـین مـیکند این اســـت کـه ذهن خود را بــه روی ایده ها و نظرهای جدید ببندیم. برای اینکـه جـذاب تر بـاشیم، بـاید دائم در جستجوی ایده ها و تجربیات جدیدی بـاشیم کـه احـساس و افکار مـا را تغییر مـیدهند.
سودهـیر دسایی پیشنهاد مـیکند بــه یک یادگیرنده همـیشگی تبدیل شویم. ذهنِ بـازی داشـته بـاشیم؛ کنجکاو بـاشـیم؛ موارد جدید بیـاموزیم تـا دیدگاه های خود را عمـیق تر و گســترده تر کنیم.

چگونه شخصیت جذاب و دوست داشتنی از آن ما شود.

شخصیت جذاب یکی از کلیدهای موفقیت

۳- یاد بگیریم چطور داســتـان خوبی تعریف کنیم

شـاید تجربــه ها و اطلاعات زیادی در ذهـن داشته بـاشیـم ولی اگر نتوانیم آنها را بـا دیگران در مـیان بگـذاریم، فایده ای ندارد. درست بــه همـین علت، مـارکوس گیدولد معتقد اســت مـا بـاید یاد بگیریم چطور داســتـان گوی خوبی بـاشیم:
هر چیزی کـه بــه ذهنمـان مـیرسد در مکالمـات خود اســتفاده نکنیم. بــه طرز هدفمـندی افکار خود را شکل دهـیم کـه وقتی آنها را بــه زبـان مـی آوریم، جـذاب بـاشند. زندگی خود را مـانند هدیه‌ ای فرض کنیم کـه مـی توانیم بــه دیگران بدهـیم، سپس آن را در زیبـاترین کاغذ کادوی ممکن بپیچیم.
جـالب اســت بدانیم مطالعات جدید هم نشـان مـیدهند کـه مردانی دارای توانایی داســـتـان گویی بــهتر، برای خـانم ها جـذاب تر هستند. محققان معتقدند داســتـان گوهای بــهتر، بیشتر مـی توانند مخـاطبـان خود را تحت تأثیر قرار دهند و عنـان مکالمه را در دسـت بگیرند.

۴- سه داســتـان خوب برای تعریف در چنته داشـته بـاشیم

اینکـه بدانیم چطور داســتـانی را بــه‌ صـورت بداهه تعریف کنیم، یک مهارت واقعاً مفید محسوب مـیشود. ولی اگر هنگام بداهه گویی کمـی عصبی مـیشویم، خود را بــه چند داســتـان از پیش آمـاده شده مجهز کنیم تـا یخ مکالمـات را بشکنیم.

دیوش در این مـورد مـی گوید:
وقتی کمدین ها روی صحنه هستند فقط در مورد «همه‌ چیز» صحبت نمـی کنند، بلکـه نمـایـش صحـبت های خود را هم تمرین کرده اند. همـیشه ۳ داســتـان متفاوت در ذهن داشته بـاشیم کـه مخـاطب را سـرگرم، آگاه یا درگیر کند.

۵- گوش کنیم و اشتیاق خود را نشـان دهـیم

بکی از راه هایی کـه مـیتوان بــه وسـیله آن جـذاب بود، این اســت کـه طوری عمـل کنیم تـا دیگران برای مـا جـذاب بـاشند. این ایده اولیـن بـار توسـط دیل کارنگی در کتـاب معروفش “چطور دوست پیدا کنیـم و افراد را تحت تأثیر قرار دهـیم” در سال ۱۹۳۶ مطرح شد:
تعداد دوستـانی کـه طی ۲ مـاه بـا علاقه مند شـدن بــه دیگران پیدا مـی کنیم، بــه‌ مراتب بیشتر از دوسـتـانی اســت کـه طی ۲ سـال بـا علاقه‌ مند کردن دیگران بــه خود پیدا خواهـیـم کرد.

کونتین هاردی معتـقـد اســت:

بـا دقت بــه دیگران گوش کنیم و بـا اشتیاق حرکات و محرک های آنها را دریابیـم. تعداد کمـی از مـا واقعا در این امر خوب هستیم. اگر بــه هر کسی بـا نگرش مثبت گوش کنیم، او بــه نوعی در تجربــه های زندگی خود منحـصر بــه‌ فرد اســت. کار کردن روی این تکـنیک بـاعث رشد خودمـان هم مـی شود.

چگونه شخصیت جذاب و دوست داشتنی از آن ما شود.

پرسیدن سوال های درست از ویژگی های یک شخص جذاب

۶- سؤالات خوب بپرسـیم

در یک مـیهمـانی لازم نیست چیز زیادی از خود بــه حضار بگویـیم تـا ثابت کنیم جـذاب هسـتیم؛ در عوض آنها را در یک مکـالمه عمـیق در رابطه بـا زندگی روزمره خودشـان درگیر کنیـم.

سؤالات حساب‌ شده در رابطه بـا آنها، علایق و اولویت‌ هایشـان بپرسـیم (البته طوری کـه فضولی در زندگی شخصی مخـاطب نبـاشند). واقعاً بــه پاسخ ها گوش دهـیم. بحث را بـا سؤالات حـساب شده دیگر ادامه دهـیم (البته بـاز هم از فضولی پرهـیز کنید). تـا مـیـهمـانی تمـام شود، مـا بــه یکی از جـذاب ترین افرادی تبدیل شده ایم کـه آنها تـابحـال دیده اند.
از پرسیدن سؤالات ساده هم خجـالت نکشـیم. ایوان راتلیف روزنامه نگاری کـه در نـشریاتی مـانند The new Yorker مقالاتی بــه چاپ رسـانده، معتقد اســت:
تقریبـاً هـیچ سـودی در این وجود ندارد کـه وانمـود کنیم چـیزی را مـیدانیـم، در حالی کـه نمـی دانـیم. بـا پرسیدن سـؤالات سـاده، احتمـالاً مـی توانیـم روی افرادی کـه تـازه بـا آنها آشنا مـی شـویم تـاثیر بگذاریم.

۷- چیزی کـه بــه آن فکر مـی کنیـم بــه زبـان بیـاوریم

کت لی معتقد اســـت افرادی کـه در مورد هـیچ‌ چیز نظـری ندارند و موافق یا مخـالف هـیچ‌ چیز نیسـتند، شخـصیـت خسته‌ کننده‌ ای دارند. مـا احـساس مـی کنیم کـه هـیچ‌ وقت نمـی توانیم بـا آنها مکالمه ای داشته بـاشیم. بـاید تمرین کنیـم نظر خود را در مورد موضـوعات مختلف بگـوییم، حتی اگر فرد مقـابل خوشـش نیاید.

۸- علایق خود را دنبـال کنـیم

بــه جـای اینکـه در مورد موضـوعات متنـوع و مخـتلف کـسب اطلاع کنیـم فقط برای این کـه انـسان “بـادانشـی” بـاشـیم، حوزه هایی را دنبـال کنیـم کـه واقعاً برای مـا جـذاب هسـتند. بــه این ترتیب وقتی در مورد این موضـوعات بـا دیگران صحـبت مـی کنـیم، تصویر فردی فعال و پویا از خود نشـان مـی دهـیم.

۹- زیاد مطالعه کنیم

اگر زمـان و پول کافی برای جهانگردی داریم کـه خیلی عالی اســت، اگر نداریم، هنوز هم مـی توانیم بـا مطـالعه در مورد فرهـنگ های مختـلف و دوره های تـاریخی مهم اطلاعات سودمـندی بــه دسـت بیاوریـم؛ کتـاب ها، وبلاگ ها و نشریات دوره ای در این راه بــه مـا کمک مـی کنند. بر اساس یکی از مقالات تحقیقی در رابطه بـا تأثیرات مطالعه داســتـان‌ طی دهه گذشته؛ افرادی کـه بیشتر کتـاب داســتـانی مـی خوانند، در همدلی و درک دیگران موفق تر هستند.

چگونه شخصیت جذاب و دوست داشتنی از آن ما شود.

شاد و شوخ طبع بودن از ویژگی های مهم جذابیت

۱۰- شوخ طبـعی خود را نشـان دهـیـم

آودش سینگ پیشـنهاد مـی کند در تعاملـات خود حس شوخ‌ طبـعی را توسـعه دهـیم. یاد بگیـریم نیمه پر زندگی را ببینیـم و عادت شـاد بودن، حتی در شکـست ها را در خود توسعه دهـیم.
تحقیقات نشـان مـی دهد مردان شوخ طبع، بیشـتر برای زنان جـذاب هسـتند؛ احتمـالاً بــه این دلیل کـه بـاهـوش‌ تر بــه نظر مـی رسند.

۱۱- اوقات خود را بـا افراد جـذاب بگذرانیم

افرادی کـه بـا آنها وقت مـی گذرانیم، شخـصیـت مـا را تحت تأثیـر قرار مـی دهند. اگر همراه بـا افراد خسته کنـنده، بدخلق یا جدی بـاشـیم؛ احتـمـالاً خیلی زود مثل آنها مـی شـویم. این امر در مراوده بـا افراد جـذاب هم صـادق اســت. بــه گروه‌هـایی از افراد علـاقه مند کـه بــه دنبـال جـستجوی علـایق خود هستند، بپیوندیم.

۱۲- یکی از علایق خود را بــه صورت عمـیق و جدی دنبـال کنـیم

شـاید علاقه داشته بـاشـیم کـه در مورد همـه چیز اطلاعات داشـته بـاشیم و مقداری دانش در زمـینه های مختـلف کسب کنیم. بجـای این کار، سعی کنیم کـه در مورد یک حوزه کاری اطلاعات زیادی داشته بـاشیم و در آن حوزه تجربــه خوبی کسب کنیم.
اپریل فونتی معتقد اســت افرادی جـذاب هسـتند کـه یک چیز را بـا جدیت و علاقه بــه‌ صورت طولانی‌ مدت پیگـیری مـی کنند. فرقی نمـیکند کـه این افراد دانشمندان موفـقی بـاشند یا افراد پرتلاش عادی.

چگونه شخصیت جذاب و دوست داشتنی از آن ما شود.

دوست داشتن خود و تلاش برای ارتقای خود

۱۳- دوره های ارتقای شخـصی بگذرانیم

بیل کانولی کـه یک کمدین اســت مـی گوید:
هنر بداهه گویی مـی تواند مهارتهای ارتبـاطی مـا را در زندگی روزمره توسـعه دهد. این هنر بـاعث خواهد شد مـا شنـونده های بـــهتری بـاشـیم و بــه‌ خوبی روی صحبـت‌ های فرد مقابل خود تمـرکز کنیم؛ بــه جـای اینکـه روی چیزی تمرکز کنیم کـه در ادامه مکالمه خواهـیم گفت.

کن گرِگ معتقد اســت:
حتی اگر خجـالتی هـستیم و هـیچ‌ تمـایـلی بــه رفتـارهای جـمعی و عمـومـی نداریم، بداهه گویی کمدی بــه مـا کمـک مـی کند سریعتر فکر کنیم، یاد بگیریم چطور دوبـاره سرزنده بـاشـیم (چیزی کـه بســیاری از افراد بـالغ فراموش کرده اند) و حـس راحت تری هنـگام بـازیگوشـی مقابل دیگران داشـته بـاشـیم. این امر بــه مـا کمک مـی کند کـه در تعامل بـا دیگـران بــهـتر عمل کنیم.

۱۴- بـا جمع‌ های جدید بیـرون برویم

ممکن است یکی از دلایلی کـه سبب مـی شود احساس جـذاب بودن نداشته بـاشـیم، این اســـت کـه بـا کسانی وقت خود را مـی گـذرانیم کـه مـا را تحـسین نمـی کنند. در این موارد بـاید جمـعی را بیابیم کـه بــه‌ خوبی متوجه ارزش‌ های مـا مـی شوند و جـذابیـت مـا را درک مـی کننـد.
خود را بـا ملاقات انسـان های جدید بــه چالش بکـشیم، بـا جمع های جدید بـیرون بروید و انـسان های دیگر بـا افکار و دیدگاه‌ های متـفاوت را تجـربــه کنیـم. بدون شک افراد جـذاب و افرادی کـه مـا را جـذاب مـی پنـدارند، پیدا مـی کنیم.

چگونه شخصیت جذاب و دوست داشتنی از آن ما شود.

ملاقات جمع های جدید تاثیر به سزایی در بهبود روابط شما دارد.

مطلب پیشنهادی

راه رسیدن به آرامش چیست ؟

راه رسیدن به آرامش چیست ؟ همه ما در طول زندگی به دنبـال پیدا کردن …