چگونه در تعطیلات عید افزایش وزن نداشته باشیم, مجله اینترنتی چارگوشه

چگونه در تعطیلات عید افزایش وزن نداشته باشیم

۱۰نکته برای جلوگیری ازاضافه وزن درتعطیلات

تعطیلات پیش روی ماست و این یعنی میتوانیم ازخوش طعم ترین و محبوب ترین غـذاها و دسـرهای فصـلی که همه سال به دنبال شان بوده، لـذت ببریم. وقتی روزهای تعطیلات بیشتر باشـد، مطمئنًا میهمانی ها هم بیشترخواهدشد و باز مقدار این خوردنی های لذیذهم بیشتر میشود. مطمئن هسـتم که میدانید که خوردن این غذاهای خوشـمزه چه بلایی سـرمان خواهدآورد. بله درست حدس زدید؛ اضافه وزن.

تحقیقـات نشـان می دهد که مردم در دوران تعطیلات بیشتر از زمان های عادی وزن شان بالامیرود و این وزن اضافه طی سالها روی هم انباشته میشود و منجر به چـاقی میشود. اضـافه کردن وزن خیلی راحت تر ازکم کردن آن است به همین خـاطر وقـتی حتی فقط نیم یا یک کیلو هم وزن تان طی تعطیلات بالامیرود، این احتمال وجود داردکه نتوانیـدآن را پایین بیاوریـد. اما میتوانیـداز همین حالابرنامه ریزی کنیـدکه طوری از تعطیلاتتان لذت ببریدکه دورکمرتان یک سانت هم بیشتر نشود.این۱۰ نکته را دنبال کنیدتا از اضـافه وزن دوران تعطیلات در امان بمانیـد.

چگونه در تعطیلات عید افزایش وزن نداشته باشیم, مجله اینترنتی چارگوشه

طی روزها تعطیل به طور منظم از غـذا و تنقلات اسـتفاده کنیـد

ممکن است بخواهید یک روز ازصبح تا شب چیزی نخوریدتا بتوانید در مهمانی شب به اندازه کافی از غذاها و دسرهای خوشمزه استفاده کنید. با اینکه این فکر منطقی به نظر میرسـد، اما نخوردن غذا قبل و بعداز یک مهمانی هیچ کمکی به شـما نخواهدکرد. فقط متابولیسم شـما را کنـد میکنـد و اگر گرسـنه به مهمانی برسـید، مطمئنًا انتخابهای خوبی هم نخواهیـدداشت وخیلی خیلی بیشترخواهیدخورد.

برای جلوگیری از پرخوری از آشپزخانه بیرون بیایید

وقتی بشـقاب غذایی که کشـیده بودید راکامل خوردید، به اتاق دیگری بروید وخودتـان را مشـغول صـحبت بـاکسـی یا انجام فعالیتی کنیـدتا از فکر غـذا بیرون بیایـد. اگر مجبوریـدکه برای تمیزکردن در آشپزخـانه بمانیـد، یک تکه آدامس به دهانتان بیندازیـدتا دیگر به مانـده های غـذا ناخنک نزنیـد. با اینکار از مصـرف ۳۰۰ – ۲۰۰ کالری اضافه که فقط باکمی ناخنک زدن به غـذا ایجاد میشود،جلوگیری میکنید.

چگونه در تعطیلات عید افزایش وزن نداشته باشیم, مجله اینترنتی چارگوشه

از لیست غذای روز تعطیل انتخاب های سالمی داشـته باشـید

غـذاهای روز تعطیل لازم نیست حتمًا انباشـته از روغن وکره و پنیر وشـکلات باشدتاخوشـمزه به نظر برسد.خیلی از غـذاها ازسبزیجات تازه درست شده انـدکه انتخابی بسـیارسالم میتوانـدباشـد. تا آنجاکه میتوانیـدغـذاهایی را انتخاب کنیدکه کالری،چربی و قندکمتری داشـته باشـند.

ورزش کنید و کالری بسوزانید

برای سوزاندن کالری های اضافی ورزش کنید.درست است که همه برای روزهای تعطیل خود برنامه دارنداما اگر ۳۰ دقیقه در روزتان را برای فعالیت فیزیکی وقت بگذارید. با سوزاندن حداقل۳۰۰کالری در روز اضافه بر آن چیزی که میسوزانیـد، دیگر ازشـر اضافه وزن خلاص میشوید.

چگونه در تعطیلات عید افزایش وزن نداشته باشیم, مجله اینترنتی چارگوشه

به کیفیت غذاها توجه کنیـدنه کمیت آنها

لازم نیست حتمًا یک تکه از هر غـذایی که در مهمانی وجود دارد در بشقاب خود قرار دهید. دو تاسه مـدل غـذایی که به نظرتان خوشـمزه تر می آید،کافی می باشد. دقت کنیدکه از هر غذا مقدارکمی برای خود بکشیدچون این غذاها معموًلاپرکالری تر از غـذاهایی هسـتندکه به طور معمول اسـتفاده میکنیـد.

ازکشـیدن دوباره غـذاخودداری کنید

در مهمانی هاچون غذاها معموًلابه صـورت سـلف سـرویس عرضـه میشـود، ایـن احتمـال که به سـمت دوبـاره کشـیدن غـذاکشـیده شویـدخیلی زیـاد است. امـا اگر میخواهیـددچار اضافه وزن نشویـد، یک بار بشـقاب تان را پرکنیدو دیگرسـراغ میز غذاها نروید.

آخرصف غذاکشـیدن بایستید

اگر اول همه غذایتان را بکشیدزودتر از همه هم غذای تان را تمام میکنیدوچون میبینیدهمه هنوز مشغول خوردن هستند، امکان دارد دوباره وسوسه شویـدکه غذا بکشـیدتا با جمع هماهنگ باشید. اگرصبرکنیدو اجازه بدهیدتقریبًا بقیه افراد غذایشان را بکشـندو بعدشـماسـراغ غذاکشـیدن بروید،جای شما با آنها عوض خواهدشد.

چگونه در تعطیلات عید افزایش وزن نداشته باشیم, مجله اینترنتی چارگوشه

هدیه هایی سالم و غیر غذایی برای دوستانتان ببرید

آیا واقعًا لازم است که خودتان شـیرینی،شـکلات درست کنیـدتا هـدیه ببرید؟ با اینکار فقط کالری های مصـرفی خودتان را بیشتر میکنیـد. حین درست کردن این دسـرهای خوشـمزه وسوسه میشویـد،کمی از ته طرف وسـرظرف ناخنـک میزنیـد.حتی ممکـن است کمی هم برای خودتـان کنـار بگذاریـد.خیلی از افرادی که این هـدایا را هم میگیرنـدممکن است نگران اضـافه وزن دوران تعطیلات خود باشـندو اگرشـماچنین هـدایای چـاق کننـده ای برای شـان نبریـدمطمئنـًا ازشـما متشـکرخواهنـدبود. به جای خوراکی وخوردنی، یک هدیه کوچک برایشان ببریدمثل،شـمع،کتاب، یا از این قبیل.

برای خوراکی ها برنامه ریزی کنید

برای جلوگیری از وسوسه ها، از قبل برنامه بریزیـد.اگر در اداره ای کـار میکنیـد، مراقب خوراکی هـای پرکـالری که همکارانتان می آورنـدکه با هم بخوریـدباشـید.شـما هم تنقلات سالم خودتان راسـرکار ببریدتا از فرط گرسـنگی مجبور نشویددر تنقلات آنهاشریک شوید.

چگونه در تعطیلات عید افزایش وزن نداشته باشیم, مجله اینترنتی چارگوشه

مراقب نوشیدنی ها باشید

یادتان باشدنوشیدنیها هم درشـمارش کالری ها به حساب می آیندمراقب باشـیدکه چه میزان کالری هم از آب میوه ها، نوشابه ها و نوشیدنیهای حاوی قند و الکل وارد بـدنتان میکنید. این نوشـیدنی ها هم کالری اضافه وارد بدنتان میکنندو هم جلوی اشـتهایتان برای غذا را هم میگیرند. اگر میخواهیـدکمی بیشتر ازخوردن غـذاها لذت ببرید، با محدودکردن نوشـیدنیهای مصـرفی خود،کالری ها را برای غذا ذخیره کنیـد.

تعطیلات راجشن بگیریـدو از اضافه وزن هم جلوگیری کنیـدتعطیلات زمانی است که میتوانیـداز بودن کنار دوسـتانتان و بله، غذاهای خوشـمزه لذت ببرید. پس چرا معطل هستید، مشـغول شویداما یادتان باشدهر قدمی که برمیدارید را منطقی بردارید. فقط غـذاهایی را انتخاب کنیـدکه واقعًا دوست داریـدوکالری های بیشتری را برای خوردن غـذاهایی که به انـدازه ظاهرشان جالب نیسـتند، هـدر ندهیـد. با رعایت کردن نکاتی که در بالاذکرکردیم، مطمئن هسـتم که هم میتوانیـداز تعطیلاتتان لذت ببریدو هم دچار اضافه وزن نشوید.

مطلب پیشنهادی

اسراری در مورد چربی و اضافه وزن, مجله اینترنتی چارگوشه

اسراری در مورد چربی و اضافه وزن

  چـربـی و راز های آن چـربـی کلمه ای است که اکثرا ما نمی خواهیم …