چگونه جذاب باشیم، نکته ها و رازهای طلایی جذابیت

چگونه جذاب باشیم، نکته ها و رازهای طلایی جذابیت

یکی از دغدغـه های امـروزی در دنـیای جدید که هر روز هـم بر میـزان آن افـزوده می شـود جذاب بودن اســت. این مسئله قبلا فقط بـه بازیگران و خواننده ها و سلبریتی ها اختصاص داشت اما با گسترش دنیای تکنولوژی و فراگیر شدن اســتفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی این مسئله بـه یک دغدغه عمومی تبدیل شد. اکنون اکثر مردم تلاش می کنند در اجتماعی که در آن حضور دارند جذاب بـه نظر برسند. البته نا گفته نماند که این مقوله در روابط اجتماعی،کاری و زندگی روزمره بسیار تاثیر گذار اســت. پس با ما همراه باشید تا بـه این موضوع مهم بیشتر بپردازیم.

چگونه و چطور می توانیم جذاب باشیم و بمانیم؟

چگونه جذاب باشیم، نکته ها و رازهای طلایی جذابیت

حالت چهره و جذابیت

1- حالـت چهره

در سـال 2011 تعدادی از دانشمـندان در طـی تحـقیقی بزرگ تلاش کـردند تا مشـخص کنند که کدام چـهره می تواند باعـث جـلب توجه آقـایان و کدام چهره می تواند باعث جلـب توجه خانم ها شـود.این مـطالعه بیـش از هزار نفر را شامل می شـد که هر یک از آنها دارای چـهره ای خاص و همراه با احساسـات متفاوت بودند.

نتیجه آزمایش این شـد که آقایان بیشـتر جذب خانم هایی می شـوند دارای لبـخند آرام و چشـمان بشاش هسـتند.از طرفی خانم ها نیز بیـشتر جذب آقایان مغـرور با چهـره ای ساده می شوند.

پس از این آزمایـش جامع ، دانشـمندان صحت آن را تایـید کردند و بیان کردند که این شـواهد کاملا با علـایق هر جامـعه ای مطابقت دارد.

چگونه جذاب باشیم، نکته ها و رازهای طلایی جذابیت

عکس العمل های جذاب برای جذابیت بیشتر

2- عکـس العمـل های جذاب

در سال 2016 دانشـمندان برای اطلاع از اینـکه چه چـیزی منجـر بـه جذب هر دو طـرف می شوند،تحقـیق را در پی گرفتـند که در طـی آن ، آنها دریافتنـد که زوجیـن بـه عکـس العـمل های جدی و جذاب علـاقمـند هسـتند چرا که آنها پـس از ملاقات اول با افراد این چنـینی،درخواســت ملـاقات مجـدد می دادند.

چگونه جذاب باشیم، نکته ها و رازهای طلایی جذابیت

عطر و بوی خوب یکی از رازهای جذابیت

3- بو

عطرها و ادکلن ها یکی از گزیـنه های جذاب بودن هستند که می توان از آنها برای جذب افراد زیادی بـه خود اســـتفاده نمود.بنابر تحقیـقات انجام شـده ، یکی از موارد جذابیـت اســـتفاده از عطرها و ادکلن ها خوشبو است.

چگونه جذاب باشیم، نکته ها و رازهای طلایی جذابیت

موی آراسته برای افزایش جذابیت

4- مو

طبق آخرین آمار و اطلاعات مردان بیشـتر عاشق خانم هایی می شـوند که موهای بلند و درخشـان دارند و از سـویی دیگر خانـم هایی که دارای موهای بلند و درخشان هسـتند،نشان دهـنده سلـامت جسـمانی وی اسـت .

اما در مقابل خانم ها بـه مدل موهـای آقایان زیاد اهمـیت نمی دهنـد چرا که برخی مدل موهـای کوتاه و برخی مدل موهـای بلند در آقایان را دوسـت دارند و بنابراین برای آقایان هیچ تفاوتـی وجود ندارد و می تواننـد مدل موهای خواســـته خود را عملـی نمـایند.

چگونه جذاب باشیم، نکته ها و رازهای طلایی جذابیت

حیوانات خانگی نشان دهنده مهربانی و تعهد شماست

5- حیـوانات خانگـی

در طی آزمایشی ، برخی از محقـقان از خانم ها خواســـتند تا آقایان مورد علـاقه خود را در طی متـنی کوتاه توصـیف نمـایند.در طی این آزمایش بیشـترین حالتـی که برای یک مـرد ایده آل توصـیف شـده بود،همراه داشـتن حیـوانات خانگـی بود که بیشـترین آن متـعلق بـه سـگ هایی با سـایز بزرگ بودند.بنابراین یکی از راه های اصلـی جذابیـت،همراه داشـتن حیوانات خانگی است . اما برای آقایان همراه داشـتن حیـوان خانگـی اهمـیت زیادی ندارد.

چگونه جذاب باشیم، نکته ها و رازهای طلایی جذابیت

ارتباط اندازه پا و جذابیت

6- اندازه پا

برای شـما قطعا چنـدین بار پیـش آمده اســت که در هنگـام خرید کفـش ها برایـتان سـوال می شـود که کفـش هایی با سـایز بزرگ تهیـه نماییـد یا سایز کوچک؟!جالب اســـت بدانید که آقایان بیشـتر جذب خانم هایی می شـوند که از کفـش هایی با سـایز کوچک اســـتفاده می کـنند اما در مقـابل برای خانم ها هیـچ فرقی ندارد که مرد مورد عـلاقه اش از کفـش هایی با چه سـایز بـزرگ و کوچـک اســـتفاده می کننـد.

بنـابراین خوش تیـپ بودن باید در اولویـت هر شـخصی که قصـد دارد جـذاب شود،باشـد و باید بـه میـزان بـسیار زیـادی بـه آن اهمـیت داد.

مطلب پیشنهادی

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart)

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart) این روزها شاهد گسترش روز افزون استفاده از شبکه …