چرا ما بعضـی از غذاها را دوست نمیداریم و به برخی از غذاها علاقه بسیار زیادي داریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

چرا ما بعضـی از غذاها را دوست نمیداریم و به برخی از غذاها علاقه بسیار زیادي داریم؟

 

۵ راه دوست داشتن غذاهایی که ازآنها متنفرید 

این سوالی است که  من درطی این چنـد مـاه بارها و بارها ازخود پرسـیم تا بلکه بتوانم نتیجه گیري کنم که غـذاهاي خوشـمزه چه مزه اي هسـتند. منبا یـک رژیم غـذایی معمولی بزرگ شـدم که در آن گوشت،سـیب زمینی، پاي،چیپس وحبوبات وجود داشت. از بچگی سبزیجات نمیخوردم و به همین دلیل هم احساس میکردم که سبزي ها طعم خوبی ندارنـد. این آداب غذایی به دوره بزرگسالی من نیز امتداد پیـدا کرد. احساس میکردم که غذاهاي مورد علاقه من تشـکیل شده اند از پاسـتا،سـیب زمینی،چیپس، و گاهی سالادهاي مختلف. نوشـیدنیهایم عبارت بودند ازشـیر و قهوه با شـکر و نوشابه رژیمی. البته اصـلا ادعا نمیکنم که من بهترین رژیم غذایی را داشـتم. تقریبًا ماه خرداد بود که احساس کردم نیاز دارم که غـذاهاي سالم تري را مصـرف کنم و میزان اسـتفاده از سبزیجات را نیز در رژیم غـذایی خـود افزایش دهـم، امـا از طعـم سبزیجـات اصـلا خـوشم نمی آمـد به همین دلیـل تصـمیم گرفتم که تحقیقـاتی را در مـورد رژیم هـاي غـذایی مختلف انجـام دهم تـا به مزایـا و مضـرات هر یـک از مواد غـذایی پی ببرم.

چرا ما بعضـی از غذاها را دوست نمیداریم و به برخی از غذاها علاقه بسیار زیادي داریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

علم طعم و مزه زمانی که تحقیقات مرا انجام میدادم، هیـچ گاه فکر نمیکردم که میتوانم تا این حد در این رشـته پیشـرفت کرده و جذب آن شوم. من به شدت مجذوب دانش مربوط به طعم و مزه شـدم. دکـتر لزلیاسـتین معتقـد است که فاکتورهـاي مختلفی براي افراد در انتخـاب طعم و مزه دخـالت دارند که عبارتند از :محیط ، ژنتتیک،سن،روش تربیت اگر بخواهم به طور جامع در مورد این علم بحث کنم، اطلاعات بسـیار زیادي وجود دارد که فکر میکنم در این مقاله کوتاه نگنجد. اما مسـئله اي که میخواهم در این مقاله به آن بپردازم این است که به شمـا آموزش دهم چگونه میتوانیـد آداب غـذایی خود را تغییر دهیـد و غـذاهاي را اسـتفاده کنیـد که هیـچ تمـایلی به خوردن آنها نداریـد. همچنین در این مقـاله یاد میگیریـد که چطور میتوانیـد علاقه خود را از غـذاهایی که به آنها عشق میورزیـد،کم کنیـد. مدیریت مزه ها مانند تمام چیزهاي دیگري که در این دنیا وجود دارند، باید دانست که مزه نیز داراي ابعاد روانشناسانه میباشد. یادم می آیـد که در دوران جوانی عـاشق طعم شـیرینی زنجبیلی بودم و روزي آنقـدر از آن خوردم که دلدرد گرفتم، امـا امروزه نه تنها علاقه اي به این نوع شیرینی ندارم بلکه حتی بوي آن نیزحال مرا بد میکند. اتفاقی که میافتد این است که بوي ان شیرینی حالم را بـد میکند با توجه به این مطلب ما میتوانیم احساسات خود را طوري کنترل کنیم که از غذاهایی که خودمان میخواهیم خوشـمان بیاید. دوست داشتن غذاهایی که بدتان می آید اگر بخواهید میتوانید به راحتی بر عادات نادرست غذایی خود فائق آیید و به آداب غـذایی جدیـد عادت کنید. ما در اینجا شـما را با ۵ مرحله متفاوت به منظور آشـنایی با این تکنیک آشـنا میکنیم. این کار قـدري زمـانبر میباشـد که البته میزان آن براي غـذاهاي مختلف، متفاوت میباشـد و ممکن است براي برخی از انواع خاص غـذاها بیش از سایرین نیاز به زمان داشـته باشید. به هرحال تمرینی است که شاید براي بسیاري ازشما جالب باشد.

چرا ما بعضـی از غذاها را دوست نمیداریم و به برخی از غذاها علاقه بسیار زیادي داریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

مرحله ۱

لیستی از غذاهایی که احساس میکنید هیچ گونه علاقه اي به آنها ندارید تهیه کنید.حداقل سعی کنید که لیست شما تقریبًا از ۱۰ مورد تشکیل شده باشد.

مرحله ۲

حالا از این لیست یکی از مواردي را که احساس میکنیـد از همه بدتر است را انتخاب کنید.

مرحله ۳

براي چند روز آینده این غذا را همواره در ذهن خود داشـته باشـید. به عنوان مثال میتوانم به شما بگویم که من چه کاري انجام دادم که از ذرت شیرین خوشم آمـد.چرا که از این غـذا به شـدت متنفر بودم. نشسـتم و از مزایاي این ماده براي خودم تعریف کردم براي سـلامتی ات مفید است، مزه خوبی دارد و این امرسـبب میشود که در ذهن شـما نوعی خواسـتن براي خوردن این غـذا بوجود آیـد و انگار ذهن شمـا تمایـل دارد که طعم آن غـذا را بچشـد. در این لحظه بایـد ازشـناخت درونی به شـدت پرهیزکنیـد چراکه درظـاهر تمایل به مصـرف این غذا دارید، اماچیزي از درون به شما میگوید که این غذاطعم خوبی ندارد. میتوانید با تکرار مزایاي غذایی که قصد خوردن آنها را داریـد،جلوي این امر را بگیرید.

چرا ما بعضـی از غذاها را دوست نمیداریم و به برخی از غذاها علاقه بسیار زیادي داریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

مرحله ۴

اینجـا دقیقًا همان جایی است که قوه تخیل شـما وارد کار میشود. پس از چنـد روز که به طور مـداوم به خود گفتم این غذاطعم خوبی دارد،خودم را درحین خوردن آن فرض میکنم و به خودم میگویم که مزه اش آنقدرها هم که تصور میکردم بد نیست، و بعد خودم را میبینم که تمایل دارم تا مقدار بیشتري از آن را مصـرف کنم. بعـدهم بـاخودم فکر میکنم که چه غـذاهاي دیگري را بـا آن میتوانم بخورم. این امر هم میتوانـد تمایـل شـما به مصـرف آن را افزایش دهـد.

چرا ما بعضـی از غذاها را دوست نمیداریم و به برخی از غذاها علاقه بسیار زیادي داریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

مرحله ۵

غـذاهایی را که به آن علاقه اي نداریـد را همراه با غـذاهایی میل کنیـد که ازخوردن آنها لـذت میبریـد. به عنوان مثال چون من علاقه اي به ذرت شـیرین نداشـتم آن را با یک بشـقاب گوشت و سـیب زمینی مخلوط کردم. اینکار را تاچند هفته ادامه دادم تا به آن عادت کردم و از آن به بعد هم دیگر هیچ علاقه بدي نسبت به مصرف ذرت شیرین نداشتم و میتوانستم به راحتی آن را بخورم و از طعمش لذت ببرم. موارد بیشتري را به لیست غذاهاي مورد علاقه خود اضافه کنید من از این ۵ مرحله براي اضافه کردن این مواد غـذایی نیز بهره گرفتم هویج،شـلغم،کلم،گوجه فرنگی،کرفس،چاي سبز، اسـفناج، وچاي بدون شـکر. در طول یک سال من موفق شدم که غذاهاي بسـیار زیادي را که براي سلامتیم مفید بودند به رژیم غذایی خود اضافه کنم. با این روش لیست غذاهایی که از آنها استفاده میکردم نیز افزایش پیداکرد.

مطلب پیشنهادی

کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide خواب آور و ضداظطراب, مجله اینترنتی چارگوشه

کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide خواب آور و ضداظطراب

کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide خواب آور و ضداظطراب نام تجاری: Librium، Libritabs، Poxi، Mitran نام علمی: Chlordiazepoxide …