چرا به خوردن شیرینی جات اعتیاد پیدا میکنیم؟

 

آیا شما هم به شیرینی جات اعتیاد دارید؟

اضافه وزن مان را به آن نسـبت میدهیم و بهانه ي خوبی براي خوردن دومین تکه کیک شـکلاتی براي دسـر است .بله این معمولاً همان اعتیاد به شیرینی جات است. مردم معموًلا اعتیاد به شیرینی جات را مثل اعتیاد به سیگار یا الکل جدي تلقی نمیکنند. گذشته از اینها مگر یک تکه شـیرینی شـکلاتی چقدر میتواند خطرناك باشد؟ اما خبر بدي براي دوسـتداران شـکلات و شیرینی دارم برطبق تحقیقات و مطالعات علمی فراوان، اعتیاد به شـیرینی جات به همان انـدازه ي اعتیاد به مواد مخـدر یا الکل،خطرناك است. اگر همین یک جمله باعث نشد که ازخوردن باقی شـکلاتتان دست بکشـید، پس مقاله را با ما دنبال کنید.

 

چرا به خوردن شیرینی جات اعتیاد پیدا میکنیم؟

هوس شیرینی جات

همه ي ما تجربه اش کرده ایم صداي آرامی در مغزمان وادارمان میکند برویم و از یخچال بسـته ي دیگري شـکلات برداریم. البته قابل قبول است مواد قنـدي نشاط بخش هسـتند و همه ي افرادي که به شـیرینی جات اعتیاد پیـداکرده انـد هم این نکته را تصدیق میکنند. به نظرتان خنـده دار است؟ ولی باورکنید که همین طور است. تحقیقات جدید نشان میدهند که انسانها از بچگی به شـیرینی جات علاقه مندند. و زمانیکه بدن طعم شیرین مواد قندي را یک بار تجربه کرد، به سرعت به آن اعتیاد پیدا میکند. اعتیاد به شیرینی جات از زمان تولد آغـاز میشـود.شـیر مـادر مـایعی بسـیارشـیرینی است و انسـان اولین بـار لـذت طعم و مزه ي شـیرین را بـا آن تجربه میکنـد.

 

چرا به خوردن شیرینی جات اعتیاد پیدا میکنیم؟

هجـوم شیرینی جـات، امـا چه چیز این میـل و هـوس را به وجود می آورد؟

پس ازخوردن چیزي شـیرین، مغز مواد شـیمیایی طـبیعی را به نـام اوپیوئیـد ترشـح میکند که حس لذت وخوشـی زیادي در بدن ایجاد میکند. مغز این احساس را تشـخیص داده و میزان بیشتري از آن ماده طلب میکند. تحقیقات نشان میدهند که قسـمتهاي مشخصی در مغز وجود دارند (به ویژه هیپوکامپ، اینزولا، وکودات) که درچنین زمانه ایی که بـدن شـیرینی بیشتري طلب میکنـد، فعال میشوند. شواهدي نیز دال بر این است که این قسـمت هاي مغز وقتی معتـادین مواد مخـدرطلب مواد میکننـد نیز فعال میشونـد. این مسـئله گواه بر آن است که اعتیاد به شـیرینی جات واقعًا وجود دارد و حقیقی است.

پس از مصـرف موادشـیرین، در بدن چه اتفاقی میافتد؟

پس از ورود شیرینی به جریان خون،سطح قنـد خون در بـدن بالا میرود و باعث میشود لوزالمعـده انسولین ترشـح کنـد (انسولین براي تبـدیل قند به انرژي مورد نیاز است) . وقتی میزان زیادي مواد قندي مصرف شود، انسولین بیشتري تولید میشود. انسولین قند را به منبع فوري انرژي تبدیل میکند و همین دلیل آن شادي و خوشـی زودگـذر پس از مصـرف شـیرینی جات است. پس از ترشـح میزان بالایی انسولین،سـطح قندخون بدن به سرعت پایین می آیـد، از این رو به فاصـله ي کمی پس از آن احساس شادي و لذت، احساس ضـعف خواهید کرد. انسولین علاوه بر تبـدیل قند به انرژي، ذخیره ي چربی را نیز بالامیبرد. بنابراین، هرچه بیشتر مواد قندي و شـیرینی جات مصـرف کنید، بدن تان انسولین بیشتري تولیـد میکنـد، و احتمـال چـاق شـدن تان نیز بالامیرود.

 

چرا به خوردن شیرینی جات اعتیاد پیدا میکنیم؟

شـکر

شکر علاوه بر چاقی و خرابی دنـدانها، مضـرات دیگري نیز براي سلامتی شـما دارد، مثل نوسان و جا به جایی وضعیت روانی،ضعف سیستم دفاعی بدن و دیابت. مواد مخدر و مواد قندي همان طور که در بالا ذکرشـد، مواد قندي مرکز مربوط به احساس خوشـی و لذت را در مغز فعال میکند که باعث ترشح اوپیوئید میشود که میل و کشـش به سمت این مواد را افزایش میدهد. تحقیقات اخیر در رابطه با این میل و اعتیاد نشان میدهد که هروئین و مرفین نیز موادشـیمیایی مشابهی در مغز تولید میکنند. هنوز هم فکر میکنید اعتیاد به شـیرینی جات جدي و خطرناك نیست؟

همان تحقیقات نشان میدهد که مواد قندي قسـمتهایی از مغز را فعال میکند که باعث تحریک و تقویت رفتارها میشود. این به آن معناست که، مشابه با اعتیاد به هروئین، بـدن پیش از یک بار مصـرف، میل وکشـش بیشتري براي اسـتفاده ي دوباره از آن ماده پیـدا میکنـد. براي اثبـات این مطلب، دانشـمندان ترکیب یبراي انسـداد گیرنـده هاي اوپیوئیـد در مغز تهیه کردنـد. مـدت زمان کمی پس از دریافت این ترکیبـات، افراد علاقه و میـل کمتري به شـیرینی جات ازخود نشـاندادنـد.

دلایـل علمی این اعتیـاد تحقیقات دانشـگاه پرینسـتونو مین بر روي موشهاي صـحرایی،شدت این مسـئله را بیشتر میکند. وقتی به این موشها قند داده شد، آنها حالتهاي شبه اعتیاد ِ سوتا ازخود بروز دادنـد که شامـل میل و کشـش زیاد به این مواد، زیاده روي و گوشه گیري میشود. وقتی این مواد را موقتًا از آنها دور کردند، و پس از مدتی در اختیارشان گذاشـتند، همان علائم دوباره بروزکردند. علاوه بر تحقیقاتی که روي حیوانات انجام گرفته، اسـکن هاي مغز انجام شـده بر روي انسانها نشان داده که تصور بسـتنی در مغز بیماران نرمال همان لـذتی را ایجاد میکند که تصویر مواد مخـدر در مغز بیمـاران معتاد به مواد مخـدر ایجاد میکنـد.

 

چرا به خوردن شیرینی جات اعتیاد پیدا میکنیم؟

قنـد تحت نامهاي مختلف

نامهاي متداول آن،ساکروز، فراکتوز، دکستروز وشـیرهيذرت با فراکتوز بالا هسـتند و با اینکه هیچ شباهت ظاهري با قنـد ندارند، اما دقیقًا به همان مفهومند. ممکن است درطول زندگی تان پیش آمده باشد که زمانی بیش از مقداري که تصورکنیـد، مواد قنـدي مصـرف کرده باشـید و نتیجتًا بـدن تان به آن معتادشده باشد.

غذاهاي بسـیاري که درطول روز اسـتفاده میکنیـد،حاوي مواد قنـدي هسـتند، مثل آب میوه ها، قهوه ي سـرد،چاي، ماست، نان گندم، و اکثرسـیریال هاي صـبحانه،حتی اگر «سودايلایت» و بدون قند نیز مصـرف میکنید.قندچیزي جز افزایش آنی انرژي به شـما نمیدهد. عاري از هرگونه ویتامین، مواد معدنی، فیبر، و آنتی اکسـیدان است که در مواد غذایی طبیعی یافت میشود. بدتر از همه اینکه چاق تان هم میکند. هوس تان را زیر پا بگذارید درست است که حذف کامل مواد قندي از برنامه غذاي روزانه کاري غیر ممکن مینماید.

 

چرا به خوردن شیرینی جات اعتیاد پیدا میکنیم؟

راهنماییهایی براي کاهش مصـرف شیرینی جات

ازخوردن مواد غـذایی بسـته بنـدي شده اجتناب کنید و تا میتوانید مواد غذایی طبیعی مصـرف کنیـد. به جاي خوردن میوه هاي کمپوت وکنسـروشده، میوه هاي تازه بخورید. درطول روز میزان کافی آب بنوشـید چون ممکـن اسـت تشــنگی را بـا گرســنگی اشـتباه بگیریـد. در هر وعـده ي غـذایی از پروتئیـن اسـتفاده کنیـد. پروتئیـن بسـیارکنـدتر از کربوهیـدرات هاي سـاده هضم میشود و باعث میشود مـدت زمان بیشتري احساس سـیر بودن درشـما باقی بمانـد. به مـدت سه هفته خوردن ماده ي غـذایی شـیرین مورد علاقه تان را کنار بگذاریـد.  از هرگونه خورده خوري درطول روز اجتناب کنید. اگر دلتان پیراشـکی شـکلاتی هوس کرد، با این احساس مقابله کنید وخود را باکارهاي دیگرسرگرم کنید. 

مطلب پیشنهادی

کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide خواب آور و ضداظطراب

کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide خواب آور و ضداظطراب نام تجاری: Librium، Libritabs، Poxi، Mitran نام علمی: Chlordiazepoxide …