چت نکنید!

یکی از روش های ارتباطی رایج دوران حاضر اسـتفاده از بخش نوشـتاری برنامه هـایی مانند تلگرام واتـس اپ، وایبر ونظیر این‌ها است.
اما این شـیوه ی ارتبـاطی(نوشـتاری صِرف) در بسـیاری از مواقع برای روابـط به ویژه روابـط عاطفی و نزدیک آسـیب زاست.

چت نکنید!

چرا چت نکنـیم؟

طبق تحقیـقات در ارتبـاطات بین فردی پیام های بیـن افراد از سـه طریق به هم منـتقل می‌شود:
-۷درصد از طریق لغـات
-۳۸ درصد از طریـق لحنـی که آن لغات ادا می‌شـوند
-۵۵ درصـد از طریق زبـان بدن

چت نکنید!

پیام ها ازدو مولفـه ی هیجانی ومنطقی تشـکیل شده اند در یک پیام رسـمی و اداری مثل پیـام به فلان اسـتاد شـاید لحن اهمـیتی نداشته باشـد زیرا آنجا لغات،شفـاف،بی ابهام و رسـمی هستند، وما فقط میـخواهـیم مولفـه ی منطـقی را منتقل کنیم.

اما زمانی که موضـوعات مهـم و حسـاس وهیـجانی رابـطه(چه عاطفـی و چه هر نوع رابطه ی نزدیک دیگری) را از طریق چـت کردن بیـان می کنید،بخـش مولـفه ی هیجـانی اهمیـت ویژه ای دارد و از آنجـایی که مولفـه های لحـن مانند تن صـدا،سکـوت ها،تنـدی وکنـدی ریتم صحبـت ومولفـه های زبان بدن ماننـد میزان تماس چشـمی،حالـت چـهره، نوع نگاه کردن وحـرکات دسـت وسـرو گردن،برای طرف مقـابل تان مشـخص نیـست. به ویژه در ارتباط با هیجانات منفی شـدت خشـم، غم، استرس، ترس، اضـطراب و… گاهـی کمـترو گاهـی بیـشتر تخمیـن زده می شـود وسـوتفاهم‌ها شـروع می‌شـوند.

چت نکنید!

راه حل چیـسـت؟

بهتر اسـت همـگی سـعی کنـیم برای جلوگیری از سـوتفاهم تا جایی که امـکان دارد، برای موضـاعات مهـم و حسـاس حضـوری صحـبت کنیم،تا علاوه بر لغات، از لحن و زبان بدنمـان هم برای انتـقال مطلـب کمـک بگیـریم، و اگر این امـکان وجـود ندارد، حداقل از امکاناتی مانند پیام صوتی یا تماس تلفـنی برای حل وفـصل مسـائل هـیجانی اسـتفاده کـنیم.

مطلب پیشنهادی

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟   ما ادم ها  ها بر اساس سرشتمان  طوری افریده …