پیلاتس چیست و همه چیز درباره این رشته جذاب و هیجان انگیز

پیلاتـس چیست و همه چیز دربـاره این رشته جذاب و هیجـان انگیز

امروزه اهمیت ورزش در زندگی روزمره بسیار مشخص تر شـده اســت. همه تلاش می کنند که ورزش را در برنامه روزانه خـود جـای دهند، برخی کمتر و برخی بیشتر. ورزش های مختلفی بـا توجه به زمان افراد،فیزیک افراد و سلیقه های افراد به وجـود آمده اســت. در این بین یکی از این رشته ها رشته جذاب و پر هیجـان پیلاتـس اســت. بـا ما همراه بـاشید تـا بـا پیلاتـس بیشتر آشنا شویم.

پیلاتـس چیست؟

پیلاتـس به معنای ایجـاد هماهنگی کامل بین جسم، ذهن و روح اســت. ورزش پیلاتـس ورزشی اســت که تمام تمرکز خـود را بر روی پیشرفت بدن بر اساس توازن معطوف می‌کند و این توازن از طریق اســتحکام ماهیچـه ها، انعطاف پذیری و آگاهی لازم به منظور پشتیبـانی از حرکات موثر و دلپذیر انجـام می‌شود. اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ اینگونه اســت ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪاﻣ‌های ﺑﺪن اســت ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن‌ها را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. همانطور که گفته شـد اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه‌ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌ﺑﺮد. هشت اصل مرکز گرایی، کنترل، جریان داشتن، تمرکز ، تنفس، دقت، قدرت اجرایی و صحیح نگه‌داشتن در ورزش پیلاتـس برای کیفیت عملکرد و نتیجه موفقیت آمیز آن، عناصر حیاتی هستند.

پیلاتس چیست و همه چیز درباره این رشته جذاب و هیجان انگیز

تفاوت ورزش پیلاتـس بـا یوگا

شـاید از منظر افراد معمولی این دو ورزش یکسان بـاشند ولی در اصل تفاوت‌های بسیاری بـا یکدیگر دارند. یکی از تفاوت های خـاص میان پیلاتـس و یوگا این اســت که تمرین های پیلاتـس، روی قدرت و حرکت های موثری متمرکز اســت که در زندگی روزمره کاربرد زیادی دارند. نشستن، راه رفتن، حمل کردن بـار، خم و راســت شـدن، بـا تمرینات ورزشی پیلاتـس طرز صحیح انجـام حرکات روزانه در بدن ثبت می‌شود. ورزش پیلاتـس حرکات ورزشی را در دامنه های طبیعی بدن به شکلی آموزش می‌دهد که مانع ایجـاد صدمات ورزشی گردد. پیلاتـس به افراد کمک می کند تـا بتوانند وضعیت ایستـادن و نشستن خـود را بهتر کنند. این در حالیست که در یوگا، در حالی که بدن در وضعیت ثابتی حفظ می‌شود، تنفس، حواس جسمی و احساسات تقویت می‌گردد. بـا نگه داشتن بدن در وضعیت‌های مورد نظر، افزایش انعطاف پذیری حاصل می شود. پیلاتـس برنامه ی تمرینی اســت که بر اســتفاده از مغز در کنترل عضلات در سراسر تمرین تأکید می‌نماید. برنامه ی پیلاتـس در هر جلسه تمرینی به تعداد کمی تکرار می‌شود و بر کنترل دقیق و حفظ شکل بدن در هنگام اجرای حرکت تأکید دارد. در چنین تمریناتی، از طریق حرکاتی که هدف آنها تقویت گروهی از عضلات اســت، انعطاف پذیری نیز حاصل می‌گردد.

۱. کشش جفت پا به صورت عمودی

به پشت دراز بکشید و پاهایتـان را به صورت صاف (عمودی) به سمت سقف بـالا ببرید. پاشنه های پا را به هم بچسبـانید و انگشتـان شصت را از هم دور کنید به طوریکه به کف پاهایتـان یک V بسازید. دستـانتـان را زیر سر قرار دهید و سر و گردن خـود را بلند کنید. همانطور که سرتـان را بـالا نگه داشته اید٬ پاهایتـان را به آرامی پایین بیاورید و مجددا بـالا ببرید. سعی کنید تـا جـایی که ممکن اســت پاها را پایین بیاورید بدون آنکه پششتـان از زمین بلند شود. زمان پایین بردن پا تنفس کنید (دم) و هنگام بـالا بردن پا بـازدم انجـام دهید. این عمل را ۸ تـا ۱۰ بـار انجـام دهید سپس سر و پشتتـان را روی زمین قرار داده و اســتراحت کنید.

۲. کشش گردن

در حرکت بعد٬ روی زمین دراز بکشید و پاهایتـان را صاف به اندازه عرض بـاسن بـاز کنید. دستـانتـان را پشت سر قرار داده و آرنج ها را از هم بـاز کنید. بـا تنفس دم، به کمک عضلات شکم نیم تنه بـالایی خـود را از زمین بلندکنید و بنشینید. سپس بـا بـازدم و به کمک عضلات شکم دوبـاره به بدن را به عقب برده تـا زمانیکه ستون فقرات شما بر روی زمین قرار گیرد و هوا را کاملا از ریه خـارج کنید این حرکت را ۴ تـا ۶ بـار انجـام دهید.

۳. چرخش از پهلو

بر روی آرنج چپ خـود بلند شوید و پاهایتـان را در امتداد سرشـانه تـان دراز کنید و پای راســتتـان را بر روی پای چپ قرار دهید. دست چپ را زیر بدن محکم کنید و نیم تنه خـود را از زمین بلند کنید. دست راسستـان را به بدن چسبـانده و به روبرو نگاه کنید. هنگام بـازدم نیم تنه خـود را بچرخـانید و بـازوی راســتتـان را زیر بـازوی چپ قرار دهید. مرکز ثقل بدن را بـالا نگه دارید و دست راســت خـود را به سمت پاها ببرید. دوبـاره نفس بگیرید و به حالت اول برگردید. این حرکت را ۶ تـا ۸ بـار انجـام دهید.

پیلاتس چیست و همه چیز درباره این رشته جذاب و هیجان انگیز

ورزش پیلاتـس برای چـه افرادی مناسب نیست؟

از آن جـایی که می توان شـدت تمرینات پیلاتـس را از آرام تـا چالش برانگیز تغییر داد، هر کسی می تواند بدون مشکل این تمرینات را انجـام دهد. این تمرینات هم برای افراد تـازه کار و هم افرادی که از قبل به طور منظم ورزش کرده اند مناسب می بـاشـد.

در صورتی که تـازه کار هستید می توانید در ابتدا بر روی تمرینات پایه کار کرده و پس از کسب مهارت در آن ها به سراغ تمرینات پیشرفته تر بروید.

در صورتی که به تـازگی شروع به انجـام تمرینات پیلاتـس کرده اید رفتن به یک کلاس تمرین پیلاتـس و یا داشتن مربی خصوصی ایده خـوبی به نظر می رسد.

به این طریق مربی می تواند از انجـام شـدن تمرینات به صورت درست و دوری از آسیب دیدن مطمئن شود. در صورتی که مسن، بـاردار یا مبتلا به یک مشکل سلامتی هستید و یا حتی برای مدتی ورزش نکرده اید توصیه می شود که برای بررسی وضعیت خـود به یک پزشک مراجعه کنید.

در صورتی که یکی از شرایط پایین را دارید، ممکن اســت انجـام تمرینات پیلاتـس برای شما توصیه نشود:

فشـار خـون ناپایدار
فتق یا پارگی دیسک کمر
پوکی شـدید اســتخـوان
خطر ایجـاد لخته خـونی

ورزش پیلاتـس و لاغری

از آن جـایی که پیلاتـس یک ورزش تقویت کننده عضلات اســت می تواند به کاهش چربی و افزایش تون عضلانی نواحی از بدن مخصوصا شکم، پا ها و بـاسن کمک کند.

کلاس های تمرینی می توانند به گونه ای طراحی شوند تـا یک تمرین ملایم برای افزایش قدرت مرکزی، انعطاف و تعادل به فرد ارائه دهند. همچنین، می توان تمرینی کامل برای انجـام یک برنامه ورزشی شـدید به فرد ارائه داد.

لازم به ذکر اســت، به دلیل اینکه پیلاتـس در دسته ورزش های هوازی قرار نمی گیرد بـاید برای داشتن کاهش وزنی موثر تمرینات پیلاتـس را بـا یک رژیم غذایی سالم و برخی فعالیت های هوازی معمول مانند راه رفتن، شنا کردن یا دوچرخه سواری ترکیب کرد.

پیلاتس چیست و همه چیز درباره این رشته جذاب و هیجان انگیز

ویژگی های ورزش پیلاتـس

هنگامی که در ارتبـاط بـا پیلاتـس صحبت می شود بزرگ ترین دلیلی که افراد دربـاره این ورزش سوال می پرسند این اســت که چـه مزایایی برای سلامتی دارد؟

از آن جـایی که پیلاتـس بر روی قدرت مرکزی، وضعیت بدن و انعطاف تمرکز دارد مزایای آن برای سلامتی شـامل موارد زیر می شوند:

درست ایستـادن و وضعیت بدنی مناسب: پیلاتـس به افراد یاد می دهد تـا چگونه وضعیت بدنی مناسبی به دست آورده و آن را حفظ کنند. این تمرینات همواره به درست ایستـادن بدن نیاز دارند. این ورزش مخصوصا برای افرادی مفید اســت که از درد ناحیه پایینی کمر خـود رنج می برند.

توان عضلانی

این تمرینات شـامل اســتفاده از عضلاتی می شوند که ممکن اســت به صورت روزانه از آن ها اســتفاده نشود. پس از رفع شـدن درد های اولیه، فرد متوجه خـواهد شـد که عضلات او تون بیشتری داشته و سفت تر شـده اند.

از آن جـایی که بـا افزایش سن و بی تحرکی تون عضلانی از دست می رود این مزیت مخصوصا برای افراد مسن تر و آن هایی که به طور معمول در زندگی روزانه خـود بی تحرک هستند مفید می بـاشـد.

پیلاتس چیست و همه چیز درباره این رشته جذاب و هیجان انگیز

عضلات شکمی صاف

از آن جـایی که پیلاتـس بر روی تقویت مرکز بدن که شـامل عضلات شکم نیز می شود تمرکز دارد، فرد متوجه خـواهد شـد یکی از مزایای پیلاتـس این اســت که بـا داشتن تمرینات فیتنس بـانوان، شکمی صاف را برای فرد ممکن می سازد.

انعطاف

بـا افزایش سن، افراد انعطافی را که در جـوانی داشته اند از دست می دهند. پیلاتـس به آرامی در اولین دوره این انعطاف را بـاز می گرداند.

پس از مدتی، فرد از انعطاف بدنی که به دست آورده اســت شگفت زده خـواهد شـد. این مورد مخصوصا برای دوری از آسیب های ناشی از افتـادن مفید می بـاشـد.

بهبـود تعادل

به وسیله ارتبـاط ذهنی و بدنی که در تمرینات پیلاتـس آموزش داده می شود فرد از حرکات و کار های بدن خـود بسیار بیشتر آگاه می شود. به همین ترتیب، پیلاتـس نه تنها تعادل جسمی را از طریق وضعیت دست بدنی بهبـود می بخشـد بلکه تعادل ذهنی و بدنی را نیز بـاز می گرداند.

پیلاتس چیست و همه چیز درباره این رشته جذاب و هیجان انگیز

کاهش اســترس

در هنگام انجـام این تمرینات، فرد به طور کامل مجذوب آن ها شـده و قادر نخـواهد بـود به مسئولیت های دست و پا گیر روزمره فکر کند. بـا این تمرینات فرد بر روی تنفس و حرکاتی که بـا بدن خـود انجـام می دهد تمرکز بیشتری خـواهد داشت. این تمرینات راهی عالی برای کاهش اســترس می بـاشند.

احساس عمومی سلامتی

از آن جـایی که پیلاتـس بر روی ایجـاد یک تعادل بین ذهن و بدن تمرکز می کند، احساس عمومی سلامتی را به فرد می بخشـد.

پیلاتس چیست و همه چیز درباره این رشته جذاب و هیجان انگیز

تجهیزات پیلاتـس

آیا به تجهیزات خـاصی نیاز اســت؟

هنگامی که فرد به تـازگی شروع به انجـام تمرینات می کند، تنها چیزی که نیاز دارد یک زیر پایی یا تشک اســت. بسیاری از تمرینات ابتدایی می توانند بر روی این تشک انجـام شوند.

پس از اینکه مهارت فرد افزایش پیدا کرد می تواند به دنبـال عضویت در یک بـاشگاه بدن سازی یا اســتودیویی بـاشـد که کلاس های خصوصی پیلاتـس در آن ارائه می شوند. ما نیز کلاس های پیلاتـس را در هر کدام از بـاشگاه های بدنسازی خـود ارائه می دهیم.

در برخی اســتودیو ها تجهیزات خـاص پیلاتـس مانند ریفورمر، کادیلاک یا میله های مخصوص و صندلی یافت می شود. در ادامه مطلب این تجهیزات را بـا جزئیات توضیح می دهیم اما برای شروع به بسیاری از تجهیزات خـاص نیازی نیست.

1-ریفورمر چیست؟

ریفورمر به صورت کلی چارچوبی مانند یک تخت اســت که بخشی رونده داشته و این بخش از یک انتها به مجموعه ای از فنر ها وصل می شود.

این فنر ها قابل تنظیم هستند تـا سطوح مختلفی از مقاومت را ارائه دهند. همچنین، مانع هایی وجـود دارند که بر روی شـانه های فرد قرار می گیرند و از افتـادن او در هنگام کشیدن یا فشـار دادن جلوگیری می کنند.

یک میله پایی به انتهای فنر های ریفورمر متصل اســت. این میله پایی می تواند به وسیله دست ها یا پا ها در هنگام جـابه جـایی بخش رونده اســتفاده شود.

تسمه هایی بلند همراه بـا دسته هایی به انتهای دیگر این تخت متصل هستند و می توانند به وسیله دست ها یا پا ها کشیده شـده و بخش رونده را به حرکت درآورند.

برای اســتفاده از این ریفورمر، فرد می تواند بر روی آن خـوابیده، نشسته و یا بـایستد و تمریناتی را انجـام دهد که در آن ها بخش رونده را فشـار داده، کشیده و یا نگه می دارد.

در حین این تمرینات، فنر ها مقدار معین و مناسبی از مقاومت را ارائه می دهند. یکی از مزایای ریفورمر این اســت که می تواند در حینی که عضلات در برابر فشـار فنر ها مقاومت می کنند، آن ها را کشیده تر کند.

این وضعیت، انقبـاض اکسنتریک عضله نامیده شـده و شیوه ای عالی برای دست یابی به عضلاتی بلند و قوی بدون اضافه کردن حجم می بـاشـد.

از آن جـایی که در اســتفاده از دستگاه ریفورمر عضلات می توانند بـا اســتفاده از مقاومتی کم، کشیده و تقویت شوند، این دستگاه برای افرادی مفید اســت که به گونه ای آسیب دیده اند و یا در حال بهبـودی از یک آسیب عضلانی هستند.

2-کادیلاک چیست؟

کادیلاک یک وسیله جـالب اســت که در نگاه اول بیشتر از یک دستگاه ورزشی، به یک وسیله شکنجه مربـوط به قرون وسطا شبیه اســت.

این دستگاه شـامل یک تخت به همراه یک تشک بر روی آن و یک چارچوب سه ضلعی اســت که بـالای دستگاه قرار گرفته و به دو انتهای تخت متصل می شود.

ارتفاع این چارچوب حدودا 180 سانتی متر بـوده و بند های مختفی مانند فنر های پا، فنر های دست، حلقه های آویز، یک میله فشـاری و حتی یک تراپز به آن وصل هستند.

به دلیل اندازه بزرگ دستگاه تراپز، معمولا در کلاس های گروهی اســتفاده نمی شود بنابراین در صورتی که فرد بخـواهد از این دستگاه اســتفاده کند بـاید به دنبـال شرکت در کلاس های خصوصی در نواحی اطراف محل زندگی خـود بـاشـد.

برخی از این اســتودیو های خصوصی دستگاهی به نام واحد دیواری کادیلاک دارند که برای پایداری بیشتر یک سمت دستگاه به دیوار متصل شـده اســت.

دستگاه کادیلاک می تواند بـا تمامی انواع ورزش های کششی سازگار شـده و در صورتی که فرد از خـوابیدن طولانی مدت بر روی کمر خـود اذیت نمی شود می تواند برای او مفید بـاشـد. همچنین، در هنگام اســتفاده از دستگاه کادیلاک حس یک ژیمناســت به فرد منتقل می شود.

3-دیگر تجهیزات قابل اســتفاده در ورزش پیلاتـس چیست؟

دیگر انواع تجهیزات پیلاتـس شـامل صندلی پایدار، میله نردبـان، اصلاح کننده ستون فقرات و میله خم می شوند. این موارد همگی به عنوان وسایل کمکی اســتفاده شـده و فرد را در حین انجـام تمرینات مختلف حمایت می کنند.

تمامی این وسایل برای جدا سازی، تقویت و کشش عضلات مختلف مفید هستند. اغلب این وسایل را می توان در اســتودیو های خصوصی پیلاتـس یافت.

پیلاتس چیست و همه چیز درباره این رشته جذاب و هیجان انگیز

4- پیلاتـس بـا کش

یکی از مؤثرترین تجهیزات در ورزش پیلاتـس، کش های مقاوتی پیلاتـس هستند که می توان گستره متنوعی از حرکات را برای ران، شکم، بـازو و سرشـانه ها بـا این کش ها انجـام داد.

پیلاتـس چـه نواحی از بدن را هدف قرار می دهد؟

پیلاتـس به طور کلی بر روی مرکز بدن تمرکز می کند که شـامل ناحیه شکمی و ستون فقرات می شود. این همان دلیلی اســت که پیلاتـس می تواند برای افرادی که از درد ناحیه پایینی کمر رنج می برند بسیار مفید بـاشـد.

دیگر نواحی بدن که بـا انجـام تمرینات پیلاتـس تقویت شـده و سفت تر می شوند شـامل پا ها مخصوصا نواحی بـالایی ران و بـاسن می شوند.

از آن جـایی که پیلاتـس مفاصل را منعطف نگه می دارد برای افرادی که از التهاب مفاصل رنج می برند نیز مفید می بـاشـد. پیلاتـس عضلات ران را تقویت کرده و به همین دلیل می تواند در پیشگیری از التهاب مفصل و آسیب های زانو مفید بـاشـد.

مواردی که بـاید در هنگام انتخـاب کلاس پیلاتـس به دنبـال آن ها گشت :

در صورتی که فرد به طرز نسبی اندامی متناسب داشته و تمایل به انجـام پیلاتـس برای اولین بـار دارد، کلاس های گروهی پیلاتـس برای او مناسب خـواهند بـود.

این کلاس ها معمولا به مدت 60 دقیقه طول کشیده و می توان بـا اســتفاده از ((یک جلسه رایگان برای مهمان ها)) در آن ها شرکت کرد. مربیان بـاشگاه های ما صمیمی بـوده و جهت آموزش دادن تمامی سطوح تناسب اندام به طور تخصصی آموزش دیده اند.

شما می توانید در کلاس های تشکی پیلاتـس یا کلاس های گروهی ما شرکت کنید. مورد اول شـامل انجـام تمرینات مختلف بر روی تشک یا زیر پایی می شود و مورد دوم شـامل تمرین بـا یک یا چند تجهیزات مخصوص پیلاتـس می شود.

شرکت در یک کلاس تشکی، راهی عالی برای شروع تمرین اســت و می تواند شـامل مواردی دیگر از جمله وزنه های دستی، تسمه های کششی و رول های فومی شود.

کلاس های تشکی عمدتـا بر روی تمرین بر خلاف نیروی جـاذبه و اســتفاده از وزن بدن برای تحمل آن در وضعیت های مختلف تمرکز می کند. این تمرینات هم قدرت و هم اســتقامت را درگیر می کنند.

برای دریافت یک برنامه شخصی تر و یا در صورت نیاز به تغییرات بیشتر در تمرینات به علت سن یا آسیب های گذشته شرکت در کلاس های خصوصی می تواند مناسب تر بـاشـد.

بسیاری از کلاس های خصوصی در اســتودیو های پیلاتـس برگذار می شوند. این اســتودیو ها می توانند شـامل تجهیزات تخصصی پیلاتـس نیز بـاشند.

در صورتی که فرد آسیبی در گذشته دیده بـاشـد و یا نیاز به حمایت هایی بیشتر برای انجـام تمرینات داشته بـاشـد این کلاس ها برای او ایده آل خـواهند بـود.

در یک اســتودیوی خصوصی پیلاتـس، فرد توجهی شخصی دریافت خـواهد کرد و مربی قادر خـواهد بـود تـا تمرینات را به گونه ای تغییر دهد که مناسب نیاز های خـاص فرد بـاشند.

پیلاتس چیست و همه چیز درباره این رشته جذاب و هیجان انگیز

آیا پیلاتـس برای فیزیوتراپی مفید اســت؟

امروزه بسیاری از مراکز تندرستی و کلینیک های فیزیوتراپی تمرینات پیلاتـس را به عنوان یک فیزیوتراپی پیشنهاد می کنند. مطالعات دریافته اند که پیلاتـس می تواند به عنوان یک درمان موثر برای آسیب ها و بیماری هایی از جمله موارد زیر به کار رود:

درد مزمن کمر و گردن
جـایگزینی های زانو یا لگن
ام اس یا مالتیپل اسکروزیس
فیبرومیالژی
اسکولیوزیس
این تمرینات همچنین برای قهرمانان ورزشی، رقصنده ها و دیگر ورزشکاران حرفه ای مناسب اســت که به گونه ای آسیب دیده و برای بـازگشت به وضعیت آمادگی بیشینه خـود نیاز به توانبخشی دارند.

به دلیل اینکه پیلاتـس یک ورزش بـا سطح تماس پایین اســت، به شرط اینکه فرد یک مربی آموزش دیده و معتبر بـاشـد می تواند جهت تـاثیر بر روی نواحی خـاصی از بدن تمرینات را تغییر دهد.

 

ورزش پیلاتـس در خـانه

تمرینات پیلاتـس را نه تنها به صورت فردی بلکه می توان به صورت خـانوادگی نیز انجـام داد. همچنین، پدران و مادران پر مشغله ای که صاحب فرزند هستند نیز می توانند این تمرینات را انجـام دهند. همانند آموزش مسائل مهم زندگی به کودکان از جمله آموزش اقتصادی، بـاید به آن ها در ارتبـاط بـا نحوه تندرست ماندن آموزش داد.

شما می تواند این تمرینات را در خـانه نیز انجـام دهید. کتـاب های الکترونیکی بسیار خـوبی برای انجـام این کار وجـود دارند. ویدیو های آموزشی بسیاری وجـود دارند که می توانید از آن ها پیروی کرده و تمرینات را انجـام دهید. تمام مواردی که لازم دارید، یک زیر پایی و لبـاس هایی آزاد و راحت هستند.

بـا این حال، در صورتی که تـازه کار هستید توصیه می شود در ابتدا در چندین کلاس مختلف شرکت کنید تـا نحوه صحیح انجـام این تمرینات به شما آموزش داده شود.

این کار سبب می شود از آسیب هایی که ممکن اســت در هنگام انجـام نادرست حرکات مختلف به فرد برسد پیشگیری شود. همچنین، می توان یک مربی خصوصی اســتخدام کرد تـا به خـانه آمده و نحوه صحیح انجـام حرکات را به شما یاد دهد.

بنابراین، اگر به دنبـال یک ورزش برای تقویت عضلات و بدن می گردید که بتواند بـا سطح تناسب اندام شما سازگار شـده و به شما در حفظ انعطافتـان کمک کند، بهتره ورزش پیلاتـس را امتحان کنید.

آماده بـاشید! این نوع تمرینات نسبتـا اعتیاد آور هستند اما ورزشیست که به شـدت لذت بخش اســت.

پیلاتس چیست و همه چیز درباره این رشته جذاب و هیجان انگیز

مطلب پیشنهادی

تیپ بدنی مزومورف (mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ بدنی مزومورف (mesomorph) رژیم غذایی و برنـامه تمرینی تیپ بدنی مزومورف (mesomorph) دارای اســتخوان …