پرده برداری از اسرارمربوط به غذاهای فست فود

فست فود ها

در آمریکا بیش از ۳۰۰ نوع رسـتوران زنجیره ای فست فود وجود دارد. این رستوران ها بیش از ۴۰ درصد فروش کل رستوران های آمریکـا را دارنـد. مثـل اینکه بایـدعلاقه ی این ملت به برگرها وسـرخکردنی ها راکاهش داد. ازطرف دیگر، دولت برای مبارزه با چـاقی و بیماری هـای مربـوط به آن دست به عملیات هـای مختلف زده است و مردم را تشویق میکنـدتـا بیشـتر از میوه وسبزیجـات اسـتفاده کنند. اما آمریکایی ها سالانه بیش از ۱۱۰ بیلیون دلار برای غـذاهای فست فودخرج میکنند.فکر نمیکنم که این طرح هـاکارآمـدباشـند. بله، این غـذاها ارزان است و انـدازه اش هم میتوانـدهرگرسـنه ای را سـیرکنـد. امـاکمی صبرکنیـد. این راهنمایی ها و اسرار را در مورد غذاهای فست فود بخوانیدو بعدقضاوت کنید.

پرده برداری از اسرارمربوط به غذاهای فست فود

رازهای سیب زمینی سرخ شده

ببینید رستوران فست -فود مورد علاقه ی شماچطور غذایتان را آماده میکند.سیب زمینی سرخ کرده تان طعم سیب زمینی نمیدهد!طعم گوشت میدهد.همه میدانندکه خوردن یک برگر بدون سیب زمینی سرخ کرده درکنارش اصًلامزه نمیدهد. به همین دلیل است که همه ی رستوران های زنجیره ای فست -فود درطی این سالهاسـعی کرده اندکه هنرسـرخ کردن را به خوبی یاد بگیرند.تا بتوانندمشتریان شان را راضـی وخوشحال نگاه دارند.

چیزی که انسانهای متوسط متوجه نمیشونـداین است که طعم سـیب زمینی سـرخ کرده شان به طعم خودسـیب زمینی برنمیگردد، بلکه مربوط به طریقه ی سـرخ کردن آن است. تا همین چندسال پیش،سـیب زمینی ها در رستوران های مک دونالدبا ۹۳ درصد پیه گاوسـرخ میشـدو در سـیب زمینی سـرخ کرده هایشان روغن اشـباع بیشتری حتی نسـبت به برگرها وجود داشت. به خاطر تبلیغات منفی کـه بر علیـه بالاـ بـودن حجم کلسـترول غـذاهای مـک دونالـددر آمریکـاشـد، این رسـتوران ها درسـال۱۹۹۰ بـه اسـتفاده از روغن هـای گیاهی روی آوردنـد. هرچنـدمک دونالـدهنوز هم از ترکیبی به اسم چاشـنی طبیعی که از یک حیوان به دست میآید اسـتفاده میکند(تا به حال فاش نشده است که کدام حیوان) .

پرده برداری از اسرارمربوط به غذاهای فست فود

رازهای میلک شیک ها

در میلک-شیک ها، از فراورده های جانبی حیوانات استفاده میشود . یـک میلـک-شـیک متوسط توت فرنگی در یک رسـتوران فست -فود از ۵۰ نوع ماده ی شـیمیایی مختلف درست شـده است که برای شـناسایی بیشتر آنهـا نیاز به یک دانشـمنداست. به جزچهار پنـج ترکیبی که روی خود محصول نوشـته میشود، آنهاچیزی به اسم طعم دهنده های طبیعی نیز استفاده میکنند.که همانطورکه در بالاذکرشدممکن است از یک ماده طبیعی گرفته شده باشند، اما نه به آن صورت که شـما انتظار داریـد.

اداره ی کل دارو و غـذاها اصـرار داردکه حتمًا در محصولات غذایی ازطعم دهنده هایی اسـتفاده شودکه واقعـًا منبعی طبیعی داشـته باشـند. منـابع طبیعی شامـل گیاهـان، ادویه جـات، مخمرها، ریشه ها، میوه ها،سبزیجات، گوشت گـاو، مرغ وسـایر حیوانـات میباشـد. بنـابراین، ممکناست طعم دهنـده ی طبیعی که در میلـک-شـیک توت فرنگی شـما اسـتفاده شده است، واقعًا از توت فرنگی نباشد.

پرده برداری از اسرارمربوط به غذاهای فست فود

طعم دهنده ها و چاشنی ها

در واقع، متوجه شده ایم که بیشتر رسـتورانهای فست -فود از فرآورده های حیوانی مثل ژلاتین برای طعم دادن به میلک-شـیک های شان اسـتفاده میکننـد. در برگر مرغ تان ممکن است گوشت گاو پیداکنید.شواهد بسـیاری هست که میگویدهمبرگرهای رسـتوران های فست -فود واقعًا از گوشت گاو درست نمیشوند. اینجا میخواهیم کمی به رستوران های فست – فود اعتبار بدهیم .اکثر این رستوران ها امروزه ۱۰۰ درصداز گوشت گاو استفاده میکنند.

اماچیزی که متوجه شـده ایم این است که بسـیاری از محصولات بـا گوشت مرغ این رسـتوران ها نیزحـاوی گوشت گـاو است، به خصوص ناگت ها و ساندویچ ها. در این غذاها هم برای مزه دارکردن از گوشت گاو اسـتفاده میشود. به اسـتثنای ساندویچ های نیم مرغ- نیم گوشت. در بیشتر محصولات دیگر از افزودنی های طعم دهنـده اسـتفاده میشود. وقتی یک چیزبرگرسـفارش میدهیـد، ً احتمالا همان چیزی نخواهیـدبودکه انتظار داشتید.

پرده برداری از اسرارمربوط به غذاهای فست فود

رعایت بهداشت و نظافت در رستوران های فست فود

همه چیز در رسـتورانهای فست -فود در یک روغن سـرخ میشود، به همین دلیل ممکن است همه چیزطعم یکسـانی داشـته باشـد. الان میپرسـیدکه پس چطور این رسـتوران ها اینقـدر پولـدارشده انـد؟! وقـتی همه چیزطعم روغن میدهـد. بله، این رسـتورانها به غـذاها افزودنی هـای طعم دهنـده میزننـد. این افزودنی هـا توسط دانشـمندان در آزمایشـگاه هاساخته میشـودکه درکـارخودخـبره هسـتند. ممکن است فردی که برگرشـما را درست کرده است، دسـتهایش را نشسـته باشـد.

مجله داتلین که معروف به فـاش اسـرارصـنعت های بزرگ است، اولین رسـانه ای بـودکه درمورد نظـافت کلی رسـتورانهای فست -فود تحقیقاتی انجام داد. روزنامه نگار انداتلین به طورسری و مخفی برای کشف کثیفی۱۰ تا از بهترین رستوران های زنجیره ای فست – فود رفتند. بعداز تحقیق در مورد ۱۰۰۰ رستوران در ۳۸ ایالت آمریکا، متوجه شدندکه تعدادکمی از آنها مسائل نظافتی را رعایت میکرده اند.

در این تحقیقات،کارکنان این مجله حتی حشرات وجانورهایی(مرده و زنده) وکثافت و آشغال هم در این غذاها پیدا کردنـد. در تاکوبـل کالیفرنیـا مردی در غـذای خـود آدامس جویـده شـده پیـداکرده بود. در ونـدی شـیکاگو، یـک موش مرده در آشپزخانه ی رسـتوران دیده شده بود. در بیش از ۶۰ درصدرسـتورانها تخلفات بحرانی که در تشخیص نظافت یک رستوران مورد توجه قرار میگیرد، داشـته اند. میدانیدمتداول ترین این تخلفات چه بوده است؟ بله،شسـته نبودن دستهای کارکنان رستوران(در بیشتر این رسـتورانها حتی در دسـتشویی هاصابون وجود نداشـته است) ، دمای نامناسب برای نگاهـداری مواد غـذایی،گوشت های نپخته و نگاه داشـتن غذاها توسط کارکنان بدون اسـتفاده از دسـتکش.

پرده برداری از اسرارمربوط به غذاهای فست فود

فست فود های آلرژی زا

غذاهای فست -فودحاوی مواد آلرژی زا هسـتند، اما به شما نمیگوینـدکـدام مواد در غـذاهای فست -فود از مواد مختلفی اسـتفاده میشود. بنابراین اگر آلرژی غذایی دارید، بهتر است از در سوسیس بوریتوی رستوران مک دونالدبیش از ۵۰ نوع مواد مختلف استفاده میشودکه شامل شیر، تخم مرغ،گندم،شیره ی ذرت و گروهی از موادشـیمیایی و نگاه دارنده ها است. بعضی از این رستوران ها اعلام میکنندکه ممکن است بعضی از غذاهای شان حاوی مـواد آلرژی زا باشـندولی هیچگـاه نمیگوینـدکه کـدام مواد آلرژی زا.

سـیب زمینی سـرخ کرده هـا، ۱۰۰ درصد از سـیب زمینی درست نشده اندوقتی رسـتوران های فست -فوت تازه شروع به کارکردند، درسیب زمینی سرخ کرده ها ۱۰۰ درصداز سیب زمینی اسـتفاده میشـدکه هر روزصـبح پوست کنده شده وخلال میشد. اما امروزه دیگر ازسـیب زمینی های منجمداسـتفاده میشود. از آنجاکه با منجمدشدن رنگ سیب زمینی ها تغییر میکند(وقتی در دمای۴۵ درجه فارنهایت انبار میشوند) برای جلوگیری از تغییر رنگ، در موقع عملیات کاشت بایـدسولفیت به آنها افزوده شود. پوست کنـدن وخلال شدن آنها هم که دیگر همه توسط دسـتگاه انجام میگیرد.

برای سـفیدکردن سـیب زمینی ها هم از دی اکسیدسولفور استفاده میشود. همچنین گاهًا ازشکر نیز برای شیرین تر کردن سـیب زمینی ها اسـتفاده میشود. به علاوه ی این مواد نگاه دارنده،سـیب زمینی ها در روغن های هیدروژن دار نیزسـرخ میشوند که به دوام و مانـدگاری سـیب زمینی هـاکمـک میکنـد. امـا این روغن ها منجر به بیماریهای قلبی، دیابت وسـرطان میشود. ملت فست -فودخورحال که پرده از اسـرار مربوط به غـداهای فست -فود برداشـته شـد، دیگر میدانیـدکه چه میخوریـد. پس قبل از اینکه غذای فست -فود بعدی خود راسفارش دهید،کمی بیشترفکرکنید.

مطلب پیشنهادی

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart)

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart) این روزها شاهد گسترش روز افزون استفاده از شبکه …