والدین زورگو، کودکان زورگو تر!

 

بچه هایی که اسبـاب بازی بقیه را می گیرند، دوسـتان شـان را هل می دهند و گریه هـمه را در می آورند، برای خود و دیـگران مشـکل آفرین اند. هر چه زودتر باید به این بچـه ها توجه کنید؛
برای بسـیاری از والدین پی بردن به این که کودک آن هـا به سـختی می تواند با هم سـالان خود کنار بیاید و پرخاشـگر اســت، ناراحت کننده اســت. پرخاشگری کودکان چه لفظی و چه فیزیکی می تواند به بروز رفتارهای خشـونت آمیز و ناتوانی کودک در برقراری ارتـباط صحیـح با هم سالان منجر شود.

برچسـبی که روی رفتار فرزندتان می زنیـد زمینه شکل گیری رفتار بعدی بچه هاســت. همان قدر که ممکن اســت پرخاشـگری بچه ها باعث نگرانی خانواده شود، این احتمال هم وجود دارد که خانواده فکر کند، فرزند زرنگـی دارد و به کارهایـش بخندد و به آن افتخار کند.
رفتارهـای زورگویی کودکان تان را خیلی جدی بگـیرید و آن را رفع کـنید.

والدین زورگو، کودکان زورگو تر!

چگونه کودکمان زورگو می‌شود؟

کودکان معمولا رفتار خشـونت و زورگویی را در خانواده از والدین خود می آمـوزند ، در واقع ما اغلب شـاهدیم که این کودکان قربانی رفـتارهای والدین خود می شـوند یا بعضا از همسـالان خود این رفتار را یاد می‌گیـرند.

دروغـگویی، دزدی، فرار از منزل، آزار و اذیت حیوانات و فعالیـت های جنسی زودهنگام از جمله رفتارهایی اسـت که کودکان زورگو و خشن دارند.

زورگویی و پرخاشـگری کودکان به سه شـکل کلامی، جسمی و رابطه ای بروز می کنـد. به والدین عزیز توصیه می‌شود که رفتار های زورگویی کودکان را خیلی جدی بگیرند و در مقابل این گونه رفتار ها قاطعانه بایـستند و اگر برای آن ها تنبیه و یا تـشویقی در نظر گرفته می شود حتما به آن عمل کنند.

محروم کردن کودکان از تفریحاتـشان می تواند از تنبیـه های این افراد باشد.

از سن یک و نیم سالگی تا سن سه سالگی، کودکان در حال رشد هسـتند و تغییرات مغزی و فیزیولوژیک در آن ها رخ می دهد.
کودکان در این رنج سنی خیلی کنجکاو هستند، جیغ می کـشند، پرت می کـنند، مالکیت در آن ها خیلی زیاد اسـت و همین باعث می شود که اغلب والدین به اشـتباه فکر کنند که کودکان آن ها پرخاشـگر و زورگو هـستند.
تا سن سه سالگی، اغلب این رفتار در کودکان، به علت ناکام ماندن آن ها از به دسـت آوردن چیزی اســت و یا اینکه آن ها رفتار والدین خود را تکرار می کنند.  نسبت به این رفتارها از جمله پرت کردن، جیغ کشـیدن، مو کندن و غیره سریعا واکنش نشـان دهید به طور مثال اگر برادرش را زد، باید از آن محیط دورش کنید.

تا جایی که ممکن اســت نسبت به رفتارهای تهاجمی هر دفعه به شکل یکسـانی پاسخ نشان دهید به عنوان مثال دور کردنـش از موقعیت می تواند پاسخ یکسانی نسبت به رفتار تهاجـمی کودک باشد.

بعد از اینکه کودک را کنار کشـیدید صبر کنید آرام شود و به او بگویید کاملا طبیـعی‌ اســت عصبانی شوی اما درست نیـست بزنی یا گاز بگیری.
زمان دیدن تلویزیون را برای کودکان زیر دو سـال کم کنید یعنی همراه کودک آن را تماشـا کنید مخصوصا اگر کودک مسـتعد تهاجم اســت.

والدین زورگو، کودکان زورگو تر!

کمک های اولیه برای اصلاح رفتار کودک زورگو را با ما تمرین کنید:

بچه باید زرنگ باشه!

برچسبی که شما روی رفتار فرزندتان می زنیـد زمینه شکل گیری رفتار بعدی بچه هاسـت. مثلا «صف شلوغه اما اگه زرنگ باشی می تونی زود خرید کنی و بیای.» یا اگر وقتی کودکتان توانسته کار بد همـسالش را جبران کند و مثل او کتکش بزند بگویید:« آفرین خوب حق ات را گرفتی» این نمونه ها به کودک پیام می دهد که زورگویی یا شبیه زورگو ها شدن نامش زرنگی اســت و خوب اســت. رشـد رفتار منفی بچه ها در اینجا تمام نمی شود ممکن اســت قدم بعدی همـان کتک کاری با کوچک ترها، افتخار دانستن مخالـفت با بزرگ تر ها و… باشد.

آیا فردای پرخاشگری را دیده اید؟

1-اغلب فرزندانی که رفتار پرخاشـگری آنها اصلاح نشود ممکن اســت از پیشرفت درسـی در حد اســتعـدادشان عقب بمانند.2- روابط اجتمـاعی ضعیفی با خانواده و جمع همـسالان پیدا کنند.
3- علاقه مندی آنها در گروه های مختلف مردم به سـمت افراد قلدر مـسلک برود یا بخواهند در کنار افراد ضـعیف قرار بگیرند تا به حرف شـنوی، آنها دست پیدا کنند. 4- آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهـکاری و… در بین بزرگـسالان زیاد پیش می آید از اهمیت پیـشگیری در دوران کودکی،کودک زورگو خبر می دهد.

والدین زورگو، کودکان زورگو تر!

خواســتن توانستن نیست!

اینکه می گویید کودکتان حرفش را با زور به کرسـی می نشاند یعنی چه؟ چند بار در هفته؟بیشتر به چه کسانی؟ در مورد یک موضوع یا همیشه؟ اگر تعداد رفتارهای زورگویی او دائمی شده اســت و نه فقط حساس بودن به بعضی مسـائل، به این فکر کنید که منبع قدرت اش کجاســت؟ ممکن اســت فرزندتان بدن قوی دارد پس با فرستادن به ورزش، اســتفاده از لقب های مثبت مثل پهلوان، بیان داسـتان های قدیمی مانند زندگی پهلوانان در کمـک به دیگران و… به زور جسمی اش جهت بدهید. اگر به خواســته اش نمی رسـد داد و بیداد و گریه راه می اندازد، یعنی فکر می کند این نقـطه ضعف شماســت پس شروع به بی اعتـنایی کنید.

راه حل های عملی برای تربیت بچه پرخاشــگر

اگر پرخاشـگری های کودک تلافی جویانه اســت بایسـتی کودک را از آزار و اذیت کردن دور کنیم تا مجبور نباشـد برای تلافی و انتقام، افراد دیگر را اذیت کند.اگر کودک شما سعی می کند پرخاشگری را وسیله جلب توجه قرار دهد باید راه های دیگری را برای شاخص شدن به او نشان دهیم تا ناچار نباشد از روش خشونت برای جلب توجه اســتفاده کند.

گاهی احساس فقدان، کودکان را عصبانی و خشن می کند. اگر این فـقدان جایگاه عاطفی کودک باشد سـخت تر می تواند آن را درک کند تا از دست دادن یک اسباب بازی. روان شناسان دلایل پرخاشگری را اغلب بیـرونی می دانند. اگر کودکان شما به این حد از پرخاشـگری رسیده اند توصـیه می شود رفتار و روش های خود را نیز بررسـی کنید. شاید شما هم تغیـیراتی در رفتار خود داده اید که کودک احـساس افسـردگی می کند. اگر او احساس کمبود توجه می کند و فکر می کند دوسـتش ندارید، سـعی کنید با رفتار خودتان این حـس را از بین ببـرید.

والدین زورگو، کودکان زورگو تر!

یک برنامه ضد پرخاشگری داشته باشید

اعمال محدودیت برای کنـترل پرخاشگری از توصیه هایی اســت که مشاوران خانواده و روان شناسـان کودک پیشنهاد می کننـد. مثلا چیزی را به کودک می دهید که باید بدهید و او با صدای معمـولی درخواســت کرده اسـت، یا این که در صورتی او را به یک گردش روزانه ببرید که رفتار رضایت بخشی از خود نشـان داده اســت و… .

انجام تمرین های آرامش بخش

رفتارهای منطـقی و آرام کودکتـان را تشـویق و خیلـی به آن توجه کنید.
فیلم های خشـن یا بازی های جنگی و… را با جایگزین های جذاب دیـگر عوض کنید.
روش درست جذاب شـدن و زرنگی را با حرف زدن و الگو معرفـی کردن در واقعیـت یا داسـتان به او یاد دهید.
هرچه مشاجره، کشـمکش و… کمتری در خانه رخ دهد، فرزندتان میل به آرامـش بیشـتری نشـان خواهـد داد.
با او منطقی باشید و در برابر او به زور متوسـل نشـوید تا او به جبران رفتار شـما با دیگران قلـدری نکند.
ارتباط با مدرسـه فرزندتان را بیـشتر کنید تا کودکـتان بداند مراقبـش هسـتید.

مطلب پیشنهادی

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟   ما ادم ها  ها بر اساس سرشتمان  طوری افریده …