هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

یـوگـا ورزشی بـا قدمت بسیار زیاد اســت. حتی قدیمـی تر از ثبت تـاریخ به صورت کتبی و نوشتـاری. یـوگـا در بین رشته هـای ورزشی نوظهور توانسته همچنان جـایگاه خود را حفظ کند. یـوگـا ترکیبی از حرکات کششی و تنفس صحیح اســت و کمک شـایانی برای کسب آرامش مـی کند. بـا چارگوشه همراه بـاشید تـا بیشتر بـا یـوگـا این ورزش بی نظیر آشنا شوید.

یـوگـا چیست ؟

تعریف یـوگـا یک نظم و انضبـاط فیزیکی و معنوی بـاســتـان و شـاخه ای از فلسـفـه اســت که به نظر مـی رسد بیش از ۵۰۰۰ سال پیش در هند آغاز شده اســت.

کلمه یـوگـا از کلمه یوج سانسکریت مـی آید، یعنی یوغ، پیوستن یا متحد شدن اســت. مدرسه يوگا ايجنگر يوژ را به عنوان « پيوستن يا ادغام تمام جنبه هـاي فردي – بـدن بـا ذهـن و ذهـن بـا روح » براي رسيدن به يک زندگي شـاد، متعادل و مفيد تعريف مي کند.

آن هـا ادعا مـی کنند هدف نهـایی یـوگـا، رسیدن به کالیالی (رهـایی یا آزادی نهـایی) اســت.

هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

یوگا یعنی تعادل

چه کسی ورزش یـوگـا را اختراع کرد؟

هیچ تـاریخ ثبت شده ای برای ورزش یـوگـا وجود ندارد، زیرا تمرین کنندگان یـوگـا در گذشته بسیار دور پیش از اینکه هرگونه توضیحی از آن مـی تواند وجود داشته بـاشد، انجـام شده اســت.

یوگ هـا طی هزاره هـا این رشته را به دانش آموزان خود منتقل کردند و بسیاری از مدارس مختلف آموزش یـوگـا گسترش یافتند.

اولین اثر ضبط شده حرکات یـوگـا و یکی از قدیمـی ترین متون موجود، به طور کلی تصور مـی شود که توسط پاتـانجـالی، مریم یوجی هند که در حدود ۲۰۰۰ تـا ۲۵۰۰ سال پیش زندگی کرده بود، نوشته شده اســت.

پاتـانجی بـا نوشتن سوتـاتـای یـوگـا ( sutra به معنای «موضوع» در سانسکریت) اســت که اصول، فلسـفـه و شیوه آموزش یـوگـا هستند که هنوز هم دنبـال مـی شوند.

اگر چه بسیاری از مدارس یـوگـا در طول قرن هـا تکامل یافته اند، همه آنهـا از همان اصول اساسی پیروی مـی نمایند. بودیسم و ​​دیگر سنت هـای روحانی شرقی از بسیاری از تکنیک هـای یـوگـا یا مشتقات این تکنیک اســتفاده مـی کنند.

هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

یوگا می تواند به عنوان ورزشی مکمل برای ورزشکاران سایر رشته ها استفاده شود.

حرکات یـوگـا چگونه کار مـی کنند؟

حرکات یـوگـا بـا اســتفاده از asanas (حالت هـا)، تمرکز متمرکز بر قسمت هـای خـاص بـدن و پرانایاما (تکنیک هـای تنفس ) را به منظور پیوستن بـدن بـا ذهـن و ذهـن بـا روح به پیش مـی رود.

بـدن
یـوگـا آسانا (حالت هـا یا عضلات) به بـدن شما کمک مـی کند. هزاران یـوگـا وجود دارد و در سانسکریت، این گونه هـا کریا (اعمال)، mudras (مهر و موم) و bandhas (قفل) نامـیده مـی شود.

کریا بر تلاش لازم برای حرکت انرژی تـا ستون فقرات تمرکز دارد؛ یـوگـا mudra ژست یا حرکت برای نگه داشتن انرژی و یا تمرکز آگاهی اســت؛ و یک بـاندا از تکنیک انقبـاض عضلانی برای تمرکز آگاهی اســتفاده مـی کند.

ذهـن
تمرینات یـوگـا بـا توجه به تمرکز بر قسمت هـای خـاصی از بـدن تمرکز دارد. به عنوان مـثـال، شما ممکن اســت از مربی پرسید که عمـیقا روی ستون فقرات خود تمرکز کند یا ذهـن شما را از بین ببرد و بـدن شما را به زمـین بیاورد.

این آگاهی اتصال بـدن ذهـن را تیز و زمان زیادی را برای پچ پچ هـای خـارجی اجـازه نمـی دهد (مانند نگرانی در مورد آنچه که شما برای شـام یا ارائه در دفتر که آماده مـی کنید).

در عوض، تمرکز داخلی بین سر و بـدن شما اســت. یک مـثـال، خودسونا اســت (جنبه ی بـدن) که تقریبـا تمام کلاس یـوگـا تمرین مـی کند.

در طول خودتـانا، بـا چشمان بسته خود را پشت سرتـان مـی گذارید و فقط تمام بـدن خود را به کف مـی کوبید. ایده این اســت که بـا هر گونه افکار بـا شما مبـارزه نکنید، اما اجـازه دهید آنهـا را بیرون بیاورند و در حالی که مربی شما را از طریق تصاویر بصری هدایت مـی کند تـا به شما در تمرکز بر احساس عضلات خود کمک کند.

نتیجه دلخواه و اغلب به دست مـی آید که به یک کشور صلح آمـیز، آرام و آرام تبدیل شود. ساواسانا عموما نهـایی یـوگـا اســت قبل از تمرین نهـایی و تنفس.

روح
ورزش یـوگـا از تنفس کنترل شده به عنوان راهی برای ادغام ذهـن، بـدن و روح اســتفاده مـی کند. تکنیک هـای تنفس پارانایاما نامـیده مـی شود؛ پرانا به معنای انرژی یا نیروی زندگی اســت و یاما به معنای اخلاق اجتماعی اســت.

اعتقاد بر این اســت که تنفس کنترل شده پرانایاما جریان انرژی را در بـدن شما کنترل مـی کند. تجربه من این اســت که تنفس کنترل شده به من کمک مـی کند تـا تمرکز بر عضلات که در حال کار هستند، و در طول خودشـان، ضربـان قلب من را کاهش مـی دهد، ذهـن من را آرام مـی کند، منجر به آرامش عمـیق، درونی و احساس آرامش مـی شود.

هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

یوگا به طور همزمان جسم و روح را درگیر می کند.

انواع یـوگـا کدامند؟

کلاس یـوگـا از چندین نوع یا مکتب تشکیل شده اســت. آنهـا در طول قرن هـا تکامل یافته بودند، زیرا یوگ هـای مختلف فلسـفـه هـا و رویکردهـای خود را توسعه دادند و به دانشجویان مشتـاق آموزش دادند و سپس آنهـا را به دانش آموزان و شـاگردان خود گذراندند.

به عنوان مـثـال، یـوگـا هـاتـا، که مسلما محبوب ترین نوع کلاس یـوگـا در آمریكا اســت، توسط یوگ سواتـامارما در هند در قرن ۱۵ و توسط سوآتمارمارا به عنوان “راه آهن به ارتفاعات راج یـوگـا” از ۶ مدرسه از فلسـفـه هندو، مشخص شده توسط پاتـانجـالی در سوتراس یـوگـا خود را مرحله آماده سازی از تصفیه فیزیکی اســت که بـدن را مناسب برای تمرین مدیتیشن بـالاتر مـی داند.

به همـین ترتیب، حرکات یـوگـا کندالینی، که گزارش شده اســت بیش از ۵۰۰۰ ساله اســت، در سال ۱۹۶۹ توسط یوگ بجـان به غرب معرفی شد زمانی که او از هند سفر کرد.

اساسا، تمام انواع یـوگـا تلاش برای نتیجه یکسان، هماهنگی ذهـن و بـدن و روح، هر چند آنهـا ممکن اســت در فلسـفـه خود و حتی در asanas متفاوت بـاشند.

آموزش یـوگـا و لاغری

آیا این واقعا درست اســت؟ حرکات یـوگـا به عنوان راهی برای ” سوختن چربی بدون شکستن عرق” مورد اســتفاده قرار مـی گیرد!

بله. ورزش یـوگـا مزایای بسیاری دارد، از جمله کمک به کاهش وزن شما!

به جز جنبه جسمـی آن که به شما کمک مـی کند کالری را نیز مـی سوزاند، دلیل اصلی آموزش یـوگـا مـی تواند به شما کمک کند وزن خود را کاهش دهید که در واقع از طرف روانی آن اســت.

همه ما مـی دانیم که اســترس منجر به رژیم غذایی نامناسب مـی شود. اما تمرینات یـوگـا بـاعث کاهش شدید اســترس مـی شود که نه تنهـا به تصمـیمات شما کمک مـی کند بلکه بـاعث کاهش سطح کورتیزول مـی شود.

کورتیزول هورمون اســترس اســت که بـاعث افزایش وزن مـی شود . کاهش سطح کورتیزول شما به طور طبیعی بـاعث کاهش وزن خواهد شد.

تـا جـایی که از جنبه فیزیکی آن ما مـی خواهیم به شما یادآوری کنیم که از آن چیزی که در آن قرار داده اید خـارج خواهید شد.

حرکات یـوگـا در مورد چالش ذهـن و بـدن شما اســت و آن را به طول هـای جدید اســت. اگر خودتـان را به چالش بکشید، کالری بیشتری خواهید سوزاند و وزن بیشتری را از دست خواهید داد.

هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

یوگا هم برای زنان مفید است و هم برای مردان

چه کسانی تمرینات یـوگـا را انجـام مـی دهند؟

ظاهرا بسیاری از مردم تمرین یـوگـا را انجـام مـی دهند. طبق بررسی ۲۰۰۳ توسط انجمن تولید کنندگان محصولات ورزشی، حدود ۱۳٫۴ مـیلیون آمریکایی تمرین یـوگـا و یا تمرین هـای ذهـنی دیگر مانند تـای چی را انجـام مـی دهند.

از آن هـا، تقریبـا ۱٫۶ مـیلیون نفر از آنهـا ۵۵ ساله یا بـالاتر بودند. طبق داده هـای منتشر شده در سال ۲۰۰۴ در مجله Alternators Therapies in Health and Medicine ، حدود ۱۵ مـیلیون بزرگسال آمریکایی حداقل یک بـار در طول زندگی خود از یـوگـا اســتفاده کرده اند و افراد مورد نظر برای این مطالعه گزارش کرده اند که از یـوگـا برای سلامتی (کاهش اســترس ، کیفیت از زندگی)، شرایط بهداشتی، و بیماری هـای خـاص مانند درد برگشت و یا گردن و ۹۰٪ احساس داشتند یـوگـا شدیدا یا تـا حدودی برایشـان مفید بوده اســت.

فواید یـوگـا برای سلامتی

مطالعات فواید یـوگـا در حال تکمـیل شدن هستند و بنابراین شواهد در این مرحله قاطع نیستند.

یکی از مشکلات این مطالعات این اســت که آنهـا بـا تعداد کمـی از موضوعات انجـام مـی شوند و بنابراین ممکن اســت نماینده جمعیت عمومـی بـاشند و بسیاری از آنهـا در هند انجـام مـی شود و تنهـا در مجلات پزشکی خـارجی منتشر مـی شوند.

بدین ترتیب دانستن اســتـانداردهـای دقیق مجلات قرار دادن در محققان بـا این حال، این نبـاید بگوید که یـوگـا برای شما خوب نیست، و مطالعات انجـام شده ممکن اســت نشـان دهنده ی روند سود بـاشد. در زیر بررسی مختصر برخی از تحقیقات برای فواید یـوگـا در دسترس اســت.

کاهش فشـار خون بـالا بـا تمرینات یـوگـا :

بسیاری از مردم بر این بـاورند که تمرین یـوگـا و بـا آموزش یـوگـا صحیح به همراه تکنیک هـای تنفس و کاهش اســترس مـی تواند به کاهش فشـار خون کمک کند.

درست اســت که شیوه زندگی مانند فعالیت بـدنی منظم تغییر مـی کند و مدیریت اســترس مـی تواند فشـار خون را کاهش و کنترل کند، اما این کار در همه موارد انجـام نمـی شود.

همانطور که برای ورزش یـوگـا، تحقیقات کافی برای ایجـاد ادعاهـای ثابت وجود ندارد. گزارش انجمن قلب آمریکا در مورد پیشگیری ، ارزیابی و درمان فشـار خون حتی یـوگـا را حتی یک بـار نمـی داند.

بـا این حال، برخی از نشـانه هـایی وجود دارد که ورزش یـوگـا مـی تواند کمک کند. در یک مطالعه، کاهش اندک اما قابل توجهی در فشـار خون فقط در سه هفته یـوگـا روزانه نشـان داده شده اســت و در یک مطالعه دیگر، یک ساعت یـوگـا روزانه ۱۱ هفته نشـان داد که هر دو دارو و یـوگـا در کنترل فشـار خون موثر هستند.

در یکی از بهترین مطالعات کمـی، فشـار خون سیستولیک (شماره بـالا) از ۱۴۲ تـا ۱۲۶ مـیلیمتر جیوه کاهش یافت و فشـار خون دیاســتولیک (تعداد پایین) پس از ۴۰ روز رژیم یـوگـا از ۸۶ به ۷۵ مـیلیمتر جیوه کاهش یافت.

این نتـایج به این معنا نیست که اگر شما شروع به تمرین یـوگـا کنید، نبـاید داروهـای فشـار خون خود را متوقف کنید (هرگز نبـاید دارو را بدون تـایید دکتر خود بردارید).

هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

یوگا باعث افزایش اعتماد به نفس می شود.

بهبود روحیه ناشی از انجـام تمرینات یـوگـا :

پس از یک کلاس یـوگـا، مردان پس از انجـام تمرینات یـوگـا، کاهش تنش، خستگی و خشم را گزارش کردند و زنان از مزایای روحیه نسبتـا مشـابهی خبر دادند.

بهبود دیابت در اثر ورزش یـوگـا :

برخی شواهد نشـان مـی دهد که حرکات یـوگـا ممکن اســت گلوکز خون را کاهش دهد . پس از هشت روز تمرینات یـوگـا در ۹۸ مرد و زن سنین ۲۰-۷۴ ساله، گلوکز ناشتـا بهتر از ابتدای مطالعه بود، اما افراد مورد مطالعه در معرض مشـاوره رژیم و سایر مداخلات شیوه زندگی قرار گرفتند.

اســتحکام و انعطاف پذیری بـا انجـام ورزش یـوگـا :

در یکی از مطالعات محرک ترین آموزش یـوگـا، مردان و زنان ۱۸-۲۷ ساله که در دو جلسه کلاس یـوگـا در هفته به مدت هشت هفته شرکت کردند، ۱۹٪ تـا ۳۱٪ قدرت خود را افزایش دادند و ۲۸٪ در پاهـای خود انعطاف پذیری مچ پا، ارتفاع شـانه، گسترش تنه و نرمـی تنه به ترتیب زیر افزایش یافته اســت ۱۳٪، ۱۵۵٪، ۱۸۸٪ و ۱۴٪ !

کاهش علائم آسم بـا یـوگـا :

شواهدی وجود دارد که نشـان مـی دهد کاهش علائم آسم و حتی کاهش داروهـای آسم ، نتیجه فواید یـوگـا اســت.

بـاز هم این بدان معنا نیست که اگر شما شروع به تمرینات یـوگـا کنید، بـاید داروهـای آسم خود را متوقف کنید، اما این نشـان مـی دهد که ممکن اســت برخی از نتـایج مثبت وجود داشته بـاشد، و شما بـاید از پزشک خود بپرسید که آیا شما در مورد این سوال دارید یا نه.

مستقل از مطالعات، من فکر مـی کنم عادلانه اســت که بگوییم اکثر افرادی که تمرینات یـوگـا را مرتبـا از آن لذت مـی برند و آن را مفید مـی دانند.

داده هـای اولیه از مطالعات مورد بررسی به نظر مـی رسد نشـان مـی دهد که از تمرین منظم کلاس یـوگـا سود مـی برند. اگر مورد علاقه شما قرار گرفته اســت و شما مشکلات پزشکی مزمن دارید، در مورد ورزش یـوگـا بـا روان پزشک خود یا پزشک خود مشورت کنید.

هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

یوگا ورزشی قابل انجام در خانه

فایده های انجـام ورزش یـوگـا در منزل:

انجـام مرتب تمرینات یـوگـا در خـانه مـی تواند شرایط فیزیکی و ذهـنی شما را برای ادامه پایدار این حرکات مفرح آماده سازد.

هنگامـی که شما به طور منظم تمرین مـی کنید، اثرات هر جلسه شـانسی برای از دست دادن ندارند. برای کاری که شما مـی توانید در اتـاق نشیمن خود بدون هزینه ای انجـام دهید نه تنهـا بد نیست بلکه مـی مـی تواند بسار مفید هم بـاشد.

در ادامه تصاویری از آموزش حرکات اولیه و آسان تر را مشـاهده مـی کنید که مـی توانید بـا اســتمرار انجـام آن به نتـایج بزرگ تر و انجـام تمرینات پیچیده تر نیز بپردازید.

بـا برخی دیگر از مزیت هـای یـوگـا این ورزش پر طرفدار بیشتر آشنا شوید:

حالت و فرم بـدنی بـا یـوگـا بهبود مـی‌یابد

بـا افزایش انعطاف پذیری و قدرت، حالت بـدن بهتر مـی شود. یکی دیگر از مزایای یـوگـا افزایش آگاهی بـدن اســت. به این معنی که در صورت خمـیده شدن و قوز کردن، شما سریع متوجه حالت بـدن مـی‌شود و آن را اصلاح مـی‌کنید.

یـوگـا شما را خوش اخلاق تر مـی‌کند

بهبود توانایی تمرکز و خلق و خو از مزایای یـوگـا به شمار مـی‌رود. افرادی که یـوگـا کار مـی‌کنند اغلب خوشحال به نظر مـی‌رسند و تمرکز ذهـنی خوبی دارند. در تحقیقات اخیر، اثرات یـوگـا بر افسردگی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. این اثرات مثبت به دلیل افزایش سطح اکسیژن مغز در نتیجه تمرینات یـوگـا اســت.

یـوگـا تنفس را بهبود مـی بخشد

به دلیل تنفس عمـیق در حین تمرینات یـوگـا، ظرفیت ریه و توانایی ورزش افزایش مـی یابد، اثرات آدرنالین خنثی مـی‌شود و در نتیجه موجب تمدد اعصاب و ریلکسیشن مـی گردد. اما یـوگـا شـامل تمرینات هوازی مانند دویدن و دوچرخه سواری نیست.

یـوگـا بـاعث کاهش اســترس مـی‌شود

حتی پس از اولین جلسه کلاس یـوگـا، شما قادرید کم شدن اســترس را حس کنید. برخی تمرینات یـوگـا شـامل تکنیک‌هـای مدیتیشن اســت که موجب تنفس عمـیق، تسلط بر ذهـن و توقف صدای ذهـن که معمولا به دلیل اســترس ایجـاد مـی شود، مـی گردد.

هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

یوگا باعث افزایش انعطاف می شود

یـوگـا برای قلب مفید اســت

یـوگـا موجب کاهش فشـار خون و آرام شدن ضربـان قلب مـی‌شود که برای بیماران مبتلا به پرفشـاری خون، بیماری‌هـای قلبی- عروقی و سکته یک اثر درمانی به شمار مـی‌رود. در مطالعات بیوشیمـیایی، از یـوگـا به عنوان یک عامل آنتی اکسیدان یاد شده اســت که موجب کاهش کلسترول و تری گلیسرید خون و همچنین تقویت سیستم ایمنی مـی‌شود.

یـوگـا اعتماد به نفس را تقویت مـی‌کند

بر مبنای نظر مجله «شِیپ» (Shape)، «اعتماد به نفس برای هر کسی یک امتیاز به شمار مـی‌رود، به شما احساس خوبی مـی‌دهد و بـاعث مـی‌شود اطرافیان‌تـان احساس آرامش و اطمـینان کنند.»
بعضی از حرکت‌هـای یـوگـا به طور خـاص روی اعتماد به نفس شما کار مـی‌کنند. وقتی تـازه شروع به کار مـی‌کنید این حرکات ساده هستند و به ترتیب پیشرفته‌تر مـی‌شوند. فراموش نکنید هیچ کس از کمـی اعتماد به نفس بیشتر ضرر نمـی‌کند.

هر جـایی مـی‌توانید یـوگـا کار کنید

شما هر جـایی مـی‌توانید تمرین یـوگـا کنید. اگرچه خوب اســت که زیرانداز مخصوص به خودمان را داشته بـاشیم، به کلاس یـوگـا برویم یا در خـانه‌مان فضایی راحت برای این کار داشته بـاشیم؛ اما بدون اینهـا هم، در هر جـایی مـی‌توانید یـوگـا کار کنید. من در یوتیوب ویدئوهـایی از کسانی دیده‌ام که در سفر، محل کار، کنار ساحل و… حرکات یـوگـا را انجـام مـی‌دهند. ویدئوهـای آموزشی برای من بسیار مفید بوده‌اند، من به کمک آنهـا حرکات بسیاری آموختم. اما اکنون که به اندازه‌ی کافی حرکت یاد گرفته‌ام، مـی‌توانم هر جـایی تمرین کنم. من نیازی به موسیقی، زیرانداز مخصوص یا مربی ندارم.

 تنفس درست را یاد مـی‌گیرید

بر اساس مقاله‌ای در سایت «یـوگـا و سلامتی» (health and yoga) یادگیری تنفس به روش یـوگـا اثرات مثبت ملموسی به همراه دارد. اثراتی از جمله موارد زیر:

فشـارهـای حاد و مزمن را در اطراف قلب و اعضای گوارشی از بین مـی‌برد.
به بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی مانند آسم یا آمفیزم (emphysema) کمک مـی‌کند تـا بر نگرانی ناشی از نفس‌تنگی غلبه کنند زیرا یـوگـا ظرفیت ریه‌هـا را افزایش مـی‌دهد.
محرک‌هـای عصبی مربوط به عروق قلبی را تقویت مـی‌کند.
اضطراب عصبی و حسی را به طور چشمگیری کاهش مـی‌دهد.
بـا افزایش تبـادل اکسیژن و دی‌اکسید کربن، مـیزان سم‌زدایی را بهبود مـی‌بخشد.
بـا توزیع انرژی مـیان غدد داخلی، سیستم ایمنی بـدن را تقویت مـی‌کند.
ذهـن را آرام و تعادل ذهـنی و جسمـی ایجـاد مـی‌کند.

هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

یوگا تمرینی برای تمام سنین

شما را از حالت بـدن‌تـان آگاه مـی‌کند

از زمانی که یـوگـا کار مـی‌کنم، حالت بـدنی‌ام به شکلی قابل توجه بهبود یافته اســت. حرکات یـوگـا به من آموخته‌اند بـا قامتی راســت بـایستم، به طوری که سرم در راســتـای قلب، و قلبم در راســتـای لگن‌ خـاصره بـاشد. حتی هنگامـی که نشسته‌ام اگر حالتی خمـیده به خود بگیرم، متوجه مـی‌شوم و طرز نشستنم را درست مـی‌کنم. نکته‌ی دیگری که متوجه شدم این اســت که بـا اصلاح حالت بـدن، نفس‌هـایم عمـیق‌تر و در نتیجه تنفسم بهتر شده اســت.

یـوگـا لزوما ورزش گرانی نیست

من هیچ وقت برای یـوگـا هزینه‌ای پرداخت نکردم. برای شروع، یکی از دوستـانم زیرانداز یـوگـایش را به من داد و پس از مدتی خواهرم یک زیرانداز به من هدیه داد. من برای یـوگـا لبـاس‌هـایی را که از پیش داشته‌ام، مـی‌پوشم. به مکان خـاصی نمـی‌روم و معمولا در خـانه یـوگـا کار مـی‌کنم. من هرگز بـابت کلاس‌هـای یـوگـا پولی خرج نکردم. گاهی در بعضی کلاس‌هـای مجـانی شرکت کرده‌ام. من معمولا همراه بـا سایت یـوگـا بـا آدرین (Yoga With Adriene) پیش مـی‌روم. این روزهـا انبوهی از ویدئوهـای آموزشی در دسترس شما اســت که مـی‌توانید از آنهـا اســتفاده کنید.

بیشتر درنگ مـی‌کنید

بـا انجـام یـوگـا، یاد مـی‌گیرید در لحظه زندگی کنید. زمانی که تـازه یـوگـا را شروع کردم، کم‌طاقت بودم و دلم مـی‌خواســت حرکات را بـا عجله انجـام بدهم. به علاوه اینکه مرتب زمان را چک مـی‌کردم. مدام چک مـی‌کردم تـا ببینم چقدر از ویدئو بـاقی مانده اســت. بـا ادامه‌ی تمرینات یـوگـا، آموختم که ذهـنم را آرام و بر حرکت و تنفسم تمرکز کنم. گاهی بدون انجـام هیچ حرکتی تنهـا بر تنفس تمرکز مـی‌کنم. توانایی آرام کردن ذهـن و در آن واحد بر یک چیز تمرکز کردن، در تمام ابعاد زندگی‌ام مفید بوده اســت.

هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

یوگا و تندرستی

لاغر و قوی‌تر مـی‌شوید

از همان شروع یـوگـا متوجه شدم در بیشتر حرکات از وزن خودِ شخص به عنوان وزنه و مقاومت اســتفاده مـی‌شود. مثلا در پلانک یا حرکت سگِ سرپایین، شما بـاید وزن بـدن‌تـان را تحمل کنید. انجـام این حرکات بـا تمرینات بیشتر برای من آسان‌تر شد زیرا من قوی‌تر مـی‌شدم. همچنین لاغرتر شده‌ام و لبـاس‌هـایم کمـی گشـاد شده‌اند. به گفته‌ی مجله‌ی سلامت (Health)، اگر به دنبـال لاغر شدن و در عین حال داشتن ظاهری زیبـا هستید، سریع‌ترین روش، انجـام منظم حرکات یـوگـا اســت.

یـوگـا اســترس را از بین مـی‌برد

بنا بر نظر مجله‌ی «پریوِنشِن» (Prevention )، در دوره‌ی گذار، مثل زمان تعطیلات، یا هر زمانی که اوضاع زندگی کمـی پیچیده اســت، تمرینات کوتـاه یـوگـا (حتی به اندازه‌ی ۱۰ دقیقه، اگر بیشتر از این وقت ندارید) بـاعث کاهش تنش مـی‌شوند.
من بر پایه‌ی تجربه‌ی شخصی‌ام تأیید مـی‌کنم که یـوگـا اســترس را کاهش مـی‌دهد.در مورد من، آثار اســترس معمولا در شـانه‌هـایم خود را نشـان مـی‌دهند و بـا شگفتی تمام، بعد از تنهـا یک حرکت یـوگـا، شـانه‌هـایم آرام مـی‌گیرند و از نظر ذهـنی سبک‌تر و از نظر فیزیکی رهـاتر مـی‌شوم.

به دلیل های گوناگون، یـوگـا ورزش شگفت انگیزی اســت و فایده های آن بسیار بیشتر از آن چیزی اســت که در این مقاله بیان شد. اگر تـا کنون سراغ یـوگـا نرفته‌اید، تقاضا داریم که آن را امتحان کنید. حتی تمرین‌هـایی به مدت تنهـا ۱۰ دقیقه هم می توانند بسیار مفید واقع شوند و اثرگذارند. اگر قبل از این یـوگـا کار کرده‌اید، سعی کنید آن را به طور پیوسته و منظم دنبال کنید. شک نکنید که اثرات مثبت یـوگـا ارزش هزینه وقت و انرژی را دارد.

هدف از یوگا چیست و همه چیز درباره ورزش یوگا

نحوه انجام بعضی از حرکت های یوگا

مطلب پیشنهادی

تیپ بدنی مزومورف (mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ بدنی مزومورف (mesomorph) رژیم غذایی و برنـامه تمرینی تیپ بدنی مزومورف (mesomorph) دارای اســتخوان …