نارضایتی از بدن, مجله اینترنتی چارگوشه

نارضایتی از بدن

 

مدت زیادی اســت که پزشـکان در خصوص خطرات مرتـبط با اضـافه وزن و چاقی هـشدار می‌دهند. اضافه وزن و اضـافه وزن مفـرط فرد را در معرض بیماری‌هـایی قلبی و عروقی، قند خـون، سکـته و ..قرار می‌دهـند. اما تعـدادی تحقـیق تازه (که تعدـاد آنها رو به افزایـش اســت) می‌گوینـد اینکه فرد نسبت به بدنش چطور فکر می‌کند می‌تواند به اندازه میـزان وزنـش در سـلامتش مهـم باشد.

عدم رضـایت از وزن یا آنچه تصـویر منـفی ما از بدنـمان خوانده می‌شـود، در چند دهه گذشـته و با همه‌گیر شـدن تبـلیغات در انواع و اقسـام رسـانه‌ها، از چاپی گرفـته تا تلویزیونـی و اینـترنتی، به شدت افزایـش پیدا کرده اســت.

محققان می‌گویـند که این عدم رضـایت از بدن می‌‌تواند خطر بیـماری‌هایی چون فشـار خون بالا، مـیزان قند خون و بیـماری‌های دسـتگاه گوارش، و بالا رفتن شـاخص توده بدنی را افزایـش دهد. اعتمـاد به نفـس پایـین که نشـات گرفته از این تصـویر منفی از بدن اســت،‌ باعـث «افت کیـفیت زندگی» می‌شـود. دکتر کریـستین بلیـک، اســتاد دانـشگاه کارولیـنای جنـوبی و متخـصص حوزه سـلامت عـمومی با بیان این مـطلب می‌گوید حـتی اگر در دوره‌هـای کوتاهی از زندگی، فرد از تصـویر بدنـش رضـایت نداشـته باشـد، میـزان ریسـک‌پـذیری‌اش در ابتـلا به دیابـت نوع ۲،‌ بیشـتر می‌شـود.

با آنکه می‌شـود به عنوان توضیحی برای این پدیده گفت که افرادی که اضافه وزن دارند همان کسـانی هستـند که از تصویر بدنـشان رضایت ندارند و بنابراین تعجبـی ندارد که در معـرض بیماری‌های بیشـتری باشند.

نارضایتی از بدن, مجله اینترنتی چارگوشه

 

افرادی که نسبـت به بدنشـان حـس خوبی دارند، از آن بهتر محافظـت می‌کنـند.

در تحقیـقی در بیـن دختـران نوجوان ، مشـخص شـده که آنها که از وزنشـان ناراضـی هسـتند کمـتر ورزش می‌کـنند و بیشـتر به بیتماری‌های مربوط به اختلال خوردن دچار هـستند.

تحقیق دیگری نشـان می‌دهد که ورزش کردن، حتی اگر اصلا در میزان وزن تاثیری نداشـته باشد،‌ باز هم به افراد حس بهتـری نسبت به بدنشان می‌دهد.

با آنکه تصور می‌شود نارضایتـی از میزان وزن باید باعث شود که افراد به ورزش کم کردن و سـالم‌تر غذا خوردن روی بـیاورند،‌ اما در واقع کاملا بر عکـس این امر اتفاق می‌افتـد. «عدم رضایت از تصـویر بدن باعث می‌شـود که افراد رفتار ناسـالم‌تری در پیـش بگیـرند. آنها کمتـر ممکن اســت به برنامه‌هایی در خصوص کنترل وزن،‌ یا ورزش کردن پاسخ مثبت نشان دهند. به سادگی می‌گویند: ولش کن!»

رابطه بین وزن، سلامت و تاثیر روانی این دو بر یکدیگر بسیـار پیچیده اســت.

اما محققان باور دارند که با شرمگین کردن انسـان‌هایی که از اضافه وزن رنج می‌برند،‌ حرکت مثبـتـی صورت نخواهد گرفت بلکه تصویر منفی باعث بالاتر رفتن خطراتی می‌شود که سـلامت آنها را هدف گرفته اســت.
راه بهتر این اســت که دکترها به یاد داشته باشند که تاکید بر وزن، میزان اســترس افراد و در نتیجه اضافه وزن آنها را افزایش می‌دهد. در صورتیکه تاکید باید بر عوض کردن راه و روش زندگی و سالم‌تر بودن باشد نه کم کردن وزن.

نارضایتی از بدن, مجله اینترنتی چارگوشه

 

چگونه با احـساس نارضایتی از بدن خود مـقابله کنیم؟

تحقیقات نشـان می‌دهد بـسیاری از انسـان‌ها در سـراسر جهان از شـکل بدن خود رضـایت ندارند و به همـین دلیل با مـشکلات روحـی زیادی روبه‌رو می‌شـوند. در صورتی که شما هـم با این مـشکل رو به رو هسـتید کافی اســت از همیـن امروز شـروع به ورزش کردن کنید حتـی اگر فقط چند دقیقه در روز باشد.

ورزش کردن حتی درصورتی که بسـیار ساده و در حد چند دقیقه باشد، می‌تواند به انـسان‌ها در داشـتن تصور بهـتری از خود و شـکل بدنشان کمک شـایانی کند.

بسـیاری از انسـان‌ها فقط در صـورتی تصور مثبـتی در مورد خود و شـکل بدنشان پیدا می‌کـنند که به صورت حرفه‌ای اقدام به فعالیـت‌های ورزشـی کنند اما تحقیقات چیز دیگری را نشان می‌دهد. نتیجه روانی حاصل از ورزش کردن بسیار با نتیجه فیزیکی آن متفاوت اســت و ذهن انسان نسبت به فعالیت‌های ورزشی بـسیار سریع‌تر از بدن او پاسخ مثبـت می‌دهد.

در تحقـیقی که در سـطح کشـور آمریکا به انجام رسـیده اســت مشخص شد نزدیک به ۶۰ درصد از انسـان‌ها از شـکل بدن خود رضـایت ندارند. دقیقاً به همین دلیل اســت که انسان‌ها در سطح جهان سالانه میلیاردها دلار صرف رژیم‌های غذایی، قرص‌های کاهش اشتها و محصولات آرایشی می‌کنند و هزاران نفر در سراسر جهان خود را به تیغ جراحان می‌سپارند تا شکل بدن خود را تغییر دهند.

در حقیقت نارضایتی از شکل بدن تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه امروز شده و اثرات روانی حاصـل از تصور منفی نسـبت به شکل بدن سبب شده اســت میلیون‌ها نفر در سراسـر جهان مدتـی از طول زندگی خود را دچار افسردگی شوند.

اما بررسی‌های دانشمندان نشان مـی‌دهد فواید روانی ورزش کردن از محصولات آرایـشی، اعمال جراحی و رژیم‌های غذایـی سخت و دشـوار بسیار بهتر اســت. در حقیقت این تحقیقات دانشـمندان نشان می‌دهد هیچ چیز مانند ورزش کردن نمی‌تواند ذهـنیت منفی انسان نسـبت به شکل بدن خود را از بین برده و یا کاهش دهد.

نارضایتی از بدن, مجله اینترنتی چارگوشه

دانشمندان طی این تحقیقات متوجه شدند اثرات روانی ورزش کردن روی زنان بیش‌تر از مردان اســت به طوری که این زنان احساس بهتری در مورد خودشان در مقایسه با مردان پیدا می‌کنند. هاسـنلاس در این مورد گفت: فاصله بین احسـاس رضایت در مردان و زنان بسیار از آن‌چه تصور می‌کردیم بالاتر اســت. زنان در این مورد از مردان خوش‌بین‌تر هسـتند و با ورزش کردن احسـاس بهتری از خودشـان پیدا می‌کنند. همچنیـن این تحقیقات نشان می‌دهد افراد مسن نسبت به جوانان نتیجه بهتری از ورزش کردن می‌گیـرند که یکی از دلایل آن نگرانی بیش‌تر آن‌ها در مورد سلامت خودشان اســت.

نارضایتی نسبت به شکل بدن محدود به بزرگسالان نیست بلکه طی دهه‌های گذشـته کودکان نیز به این گروه از انسـان‌ها در ســطح جهان اضافه شده‌اند. علاقه‌مندی کودکان به لوازم آرایش و پایین آمدن سن اعمال جراحی مانند عمل جراحی بینی و مانند آن گواه این مدعاســت.

اما با وجود اثرات ثابت شده ورزش کردن روی بهـبود تصور انسـان‌ها نسبـت به شـکل بدن، هنوز هم بـسیاری از افراد ورزش را به عنـوان آخرین گزینـه انتخاب می‌کـنند. نظرسنـجی‌ها نشـان می‌دهد افرادی که از شـکل بدن خود راضی نیـستند هنوز هم به ورزش کردن علـاقه خاصـی نشـان نمی‌دهـند.

تحقـیقات نشان می‌دهد اعمال جراحـی ، رژیم‌هـای غذایی سخت و دشـوار، محصـولات آرایشـی و بهداشـتی تأثیـر بسـیار کمی روی روحیه انـسان‌ها دارد. اثرات روحی این اعـمال موقتـی اســت و بعد از مدتی فرد دوباره به سـمت این روش‌ها باز می‌گردد. برای این که به درسـتی این موضـوع پی ببـرید کافی اســت به افرادی توجـه کنـید که تاکنـون چـندین بار تحــت عـمل جراحی قرار گرفتـه‌اند و باز هم از چهـره و بدن خود رضـایت نـدارند.

در حـالی که با ورزش کـردن به صـورت منظـم می‌توان رضـایت بسـیار بهتـری نسـبت به شـکل بدن پیـدا کرد و نتیـجه بهتـری گرفـت.

مطلب پیشنهادی

آزمون مزاج شناسی, مجله اینترنتی چارگوشه

آزمون مزاج شناسی

آزمون مزاج شناسی   تعریف مزاج : حتما بارها و بارها کلمه مزاج  را شنیده …