مژگان به هم بزن كه بپاشی جهان من از حسین منزوی, مجله اینترنتی چارگوشه

مژگان به هم بزن كه بپاشی جهان من از حسین منزوی

 

مژگان به هم بزن كه بپاشی جهان مــن از حسین مــنزوی

 

 

مژگان به هم بزن كه بپاشی جهان مــن
كوبی زمین مــن به سر آسمــان مــن

درمــان نخواستم ز تو مــن درد خواستم
یك درد مــاندگار! بلایت به جان مــن

می سوزم از تبی كه دمــاسنج عشق را
از هرم خود گداخته زیر زبــان مــن

تشخیص درد مــن به دل خود حواله كن
آه ای طبیب درد فروش ِجوان ِمــن

نبض مرا بگیر و ببر نــام خویش را
تا خون بدل به بــاده شود در رگان مــن

گفتی : غریب شهر مــنی این چه غربت است
كاین شهر از تو می شنود داستان مــن

خاكستری است شهر مــن آری و مــن در آن
آن مجمری كه آتش زرتشت از آن مــن

زین پیش اگر كه نصف جهان بود بعد از این
بــا تو شود تمــام جهان اصفهان مــن

 

 

 

 

 

مژگان به هم بزن كه بپاشی جهان من از حسین منزوی, مجله اینترنتی چارگوشه

حسین مــنزوی شاعر معاصر

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی, مجله اینترنتی چارگوشه

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …