ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم از وحشی بافقی, مجله اینترنتی چارگوشه

ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم از وحشی بافقی

ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم از وحشی بافقی

ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم
امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند
از گوشهٔ بامی که پریدیم، پریدیم

رم دادن صید خود از آغاز غلط بود
حالا که رماندی و رمیدیم، رمیدیم

کوی تو که باغ ارم روضهٔ خلد است
انگار که دیدیم ندیدیم، ندیدیم

سد باغ بهار است و صلای گل و گلشن
گر میوهٔ یک باغ نچیدیم، نچیدیم

سرتا به قدم تیغ دعاییم و تو غافل
هان واقف دم باش رسیدیم، رسیدیم

وحشی سبب دوری و این قسم سخنها
آن نیست که ما هم نشنیدیم، شنیدیم

وحشی بافقی

ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم از وحشی بافقی, مجله اینترنتی چارگوشه

امید ز هر کس که بریدیم بریدیم

ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم از وحشی بافقی, مجله اینترنتی چارگوشه

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی, مجله اینترنتی چارگوشه

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …