غصه نخور! اعتمادبه‌نفست را تقویت کن, مجله اینترنتی چارگوشه

غصه نخور! اعتمادبه‌نفست را تقویت کن

 

غصه نخور! اعتمادبه‌نفســت را تقویت کن

عدم اعتمادبه‌نفس یا اعتمادبه‌نفس پایین به زنــدگی‌ات لطمه می‌زنــد. هر کسی که چنین موردی را تجربه کرده اســت، خبر دارد که چقدر اوضاع برایش سخت می‌شود. محیط کاریِ تو جهنم می‌شود، هر نوع مصاحبه‌ای حکم کابوسی را برایت پیدا می‌کنــد، به‌خاطر عدم‌ مهارت شغلی از ارتقا مقام هم خبری نخواهد بود، در جمع بودن و معاشرت کردن برایت زجرآور اســت، خلاصه زنــدگی اجتماعی تو که قرار اســت از آن لذت ببری و کیف کنی، غیرقابل تحمل می‌شود.

آشنا شــدن با افراد جدید، برایت چالش‌آفرین می‌شود و حتی حوصله نــداری که با دوســتانت هم بیرون بروی. حتی اگر خیلی با خودت کلنجار بروی که تمام امور را به روال عادی انجام دهی، جرقه‌های امید در زنــدگی‌ات کم‌نور می‌شود، وقتی هر چیزی برایت زجرآور باشــد. اما فکرش را نکن، اوضاع به این منوال نخواهد مانــد و تو تغییر می‌کنی…

خوشبختانه، تقویت اعتمادبه‌نفس و غلبه بر عزت‌نفس پایین خیلی راحت و آسان اســت. وقتی که راه و رسم آن را یاد بگیری! این‌که عده‌ای از مردم با اعتمادبه‌نفس هســتنــد، تصادفی و شانسی نیســت. فقط آنها بلد هســتنــد که چه‌ کار کننــد. کافی اســت خودت را باور داشته باشی و بدانی که توانایی‌های تو یعنی مهارت‌هایت.

قبل از هر چیز مهم اســت که معنی اعتمادبه‌‌نفس را بدانی. در غیر این‌صورت خودت هم نمی‌دانی که اعتمادبه‌نفس لازم را داری یا نه.

غصه نخور! اعتمادبه‌نفست را تقویت کن, مجله اینترنتی چارگوشه

اعتمادبه‌نفس یعنی:

آرام باش

در هر موقعیتی از زنــدگی، لازم اســت که میزان مناسب عواطف و احساسات را در کنترل و اختیار داشته باشی. احساسات بیش از حد در هر موردی، آن را تباه می‌کنــد. وقتی در هر وضعیتی چه مثبت یا منفی آرام باشی، درواقع گامی بزرگ به سوی اعتمادبه‌نفس برداشته‌ای.

خونسردی‌ات را حفظ کن

وقتی از آخر و عاقبت وضعیتی خبر نــداشته باشی به‌جای این‌که به خودت اســترس وارد کنی و افکار منفی به ذهنت بیاوری، کافی اســت خونسردی‌ات را حفظ کنی. وقتی بتوانی هر نوع عدم‌اطمینان را تحمل کنی و دم برنیاوری، می‌توانی کوه را هم جابه‌جا کنی.

نگران این‌که مردم در مورد تو چه می‌گوینــد، نباش

تا به‌حال شــده از جایی که می‌خواســتی بروی، تصور ذهنی داشته باشي و کاملا عکس قضیه برایت پیش آمده باشــد؟ پس تجسم و تصور تو تا این حد قابل اعتماد اســت. پس این‌قدر به تصور ذهنی‌ات اعتماد نکن. پس از این تصور ذهنی که مردم راجع‌به من چه فکر می‌کننــد یا چه می‌گوينــد، دســت بردار.

در جایی که اعتمادبه‌نفس نیاز داری، دقیق باش

اعتمادبه‌نفس بی‌مفهوم اســت تا این‌‌که آن را به موردی دقیق مرتبط کنی. البته در این مورد مطمئن هســتی که این مقاله را تا آخر می‌خوانی و این‌که می‌توانی چراغی را روشن و خاموش کنی. یعنی در هر موردی آن‌قدرها هم؛ اعتمادبه‌نفس نیاز نــداری. اما برای رسیدن به خواســته‌های زنــدگی‌ات باید دقیقا بدانی که چه می‌خواهی و در کدام مرحله زنــدگی‌ات باید اعتمادبه‌نفس درســت و حسابی داشته باشی. همین حالا به مواردی به‌خصوص فکر کرده و آنها را یادداشت کن. در این وضعیت اســت که بذر اعتمادبه‌نفس را در ذهنت می‌پاشی.

غصه نخور! اعتمادبه‌نفست را تقویت کن, مجله اینترنتی چارگوشه

دقیقا همان چیزی را که انتظار داری، نصیب خودت می‌کنی

تو باید اهدافی شفاف به ذهنت القا کنی. وقتی وظیفه‌‌ای را به ذهنت محول کردی، این ذهن خود را به هر آب و آتشی می‌زنــد تا وظیفه را به بهترین وجهی انجام دهد. اگر سعی کردی اسم کسی را كه فراموش کرده‌ای، به یاد بیاوری اما نمی‌توانی، چنــد ساعت بعد، اسم آن فرد به ذهنت می‌آید!!!

به این نکته توجه شود که همین تجربه سعی در یادآوری درواقع تلاش‌های ضمیر ناخودآگاه اســت که حتی وقتی تو در چنــد ساعت بعد به یادآوردن آن اسم را فراموش کردی، باز هم این ضمیر آگاهانه، پیگیر کار اســت!!‌ پس تو با اســتفاده از این مکانیزم طبیعی و خدادادی می‌توانی عزت نفس بیشتری را احساس کنی، ولی باید حواســت باشــد که وظیفه‌ای بجا و مثبت برای ضمیر ناخودآگاهت تعیین کنی.

هیچ مورد منفی‌ به ذهنت نیاور

به‌جای این‌که بگویی؛ دلم نمی‌خواهد در این مورد (هر موردی که داری)‌ سرخورده شوم، نقشه دقیقی از اهدافت را که چه می‌خواهی و چه باید بشود به ضمیر ناخودآگاهت بده. در حقیقت ذهن تو کار خودش را انجام می‌دهد و صبر نمی‌کنــد که تو به آن بفهمانی این کار را بکن یا نکن و فقط با نقشه شفاف ذهنی‌ات، خواه مثبت یا منفی، کار را دنبال می‌کنــد. در این زمینه، خداونــد به تو موهبتی الهی عطا کرده اســت که با دادن نقشه صحیح زنــدگی به ضمیر ناخودآگاهت، زنــدگی‌ات را به سوی موفقیت پیش می‌‌برد.

از هدف‌نمای خدادادی‌ ات اســتفاده کن

حالا که متوجه شــدی، وظیفه‌ای بجا و مناسب را برای ذهنت تعیین کنی، لازم اســت طریقه آن را هم بدانی. روش آن فقط و فقط از طریق تجسم اســت. به هر موقعیتی که می‌خواهی برسی؛ شغل خوب، ازدواج موفق، مسافرت، سلامتی و… هر روز به مدت 10دقیقه در جایی خلوت قرار بگیر و خودت را در وضعیت دلخواه مجسم کن، صداها را بشنو، رنگها و مناظر را ببین و همه چیز را مثل فیلمی که خودت هم در آن نقش داری در ذهنت مجسم کن. در این صورت این تصویر ذهنی، در ضمیر ناخودآگاه ثبت می‌شود و از آن به بعد وظیفه ضمیر ناخودآگاه اســت که پیگیر قضیه شود و آن را عملی کنــد.

غصه نخور! اعتمادبه‌نفست را تقویت کن, مجله اینترنتی چارگوشه

سه راهکار برای کسب اعتماد به‌ نفس سریع و فوری

1- دقیقا به زمان، مکان و وضعیتی که دلت می‌خواهد در آن اعتمادبه‌نفس داشته باشی، فکر کن. یادت باشــد تا زمانی که به چیزی دقیقا مرتبط نشوی و حال و هوای آن را حس نکنی، اعتمادبه‌نفس بی‌معنی اســت.

2- حواســت را روی حرف‌هایی که دلت می‌خواهد در آن مکان یا وضعیت بزنی،‌ متمرکز کن… اگر دلت می‌خواهد آرام، خونسرد و سراپاگوش باشی، همین کلمات را در ذهنت بیاور، یادت باشــد که ذهن تو، فقط و فقط روی دستــور العمل‌های مثبت شفاف کار می‌کنــد.

3- چشمانت را ببنــد و در مورد حال و هوای کلمات در آن وضعیت به‌خصوص فکر کن. دقیقا همان وضعیت را تجسم کن و حال و هوای آرامش، خونسردی و اعتماد به‌ نفس را حس کن. در این حالت وظیفه شفاف و دقیق ضمیر ناخودآگاهت را مشخص کردی.

مطلب پیشنهادی

معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست, مجله اینترنتی چارگوشه

معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست

معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست استفاده از دست برای بیان …