عجب لبی! شکرستان که گفته اند، اینست از حسین منزوی, مجله اینترنتی چارگوشه

عجب لبی! شکرستان که گفته اند، اینست از حسین منزوی

 

عجب لبی! شکرستان که گفته اند، اینست از حسین منزوی

عجب لبی! شکرستان که گفته اند، اینست
چه بوسه! قند فراوان که گفته اند اینست

به بوسه حکم وصال مرا موشح کن
که آن نگین سلیمان که گفته اند اینست

تو رمز حسنی و می گنجی ام به حس اما
نگنجی ام به بیان آن که گفته اند اینست

مرا به کشمکش خیره با غم تو چه کار ؟
که تخته پاره و توفان که گفته اند اینست

کجاست بالش امنی که با تو سر بنهم
که حسرت سر و سامان که گفته اینست

نسیمت آمد و رؤیای دفترم آشفت
نه شعر ، خواب پریشان که گفته اند اینست

غم غروب و غم غربت وطن بی تو
نماز شام غریبان که گفته اند اینست

 

عجب لبی! شکرستان که گفته اند، اینست از حسین منزوی, مجله اینترنتی چارگوشه

حسین منزوی

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی, مجله اینترنتی چارگوشه

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …