شعر پروین اعتصامی: سیر یک روز طعنه زد به پیاز

شعر پروین اعتصامی: سیر یک روز طعنه زد به پیاز

شعر سیر یک روز طعنه زد به پیاز یکی از اشعار معروف پروین اعتصامی است. پروین اعتصامی در این شعر به خوبی و زیبایی هرچه تمام تر توانسته عیب جویی کردن از دیگران و ندیدن عیب خود را به تصویر بکشد.

 

 سیر، یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بد بوئی 
 گفت، از عیب خویش بی‌خبری زان ره از خلق، عیب میجوئی 
 گفتن از زشتروئی دگران نشود باعث نکوروئی 
 تو گمان می‌کنی که شاخ گلی بصف سرو و لاله میروئی 
 یا که همبوی مشک تاتاری یا ز ازهار باغ مینوئی 
 خویشتن، بی سبب بزرگ مکن تو هم از ساکنان این کوئی 
 ره ما، گر کج است و ناهموار تو خود، این ره چگونه میپوئی 
 در خود، آن به که نیکتر نگری اول، آن به که عیب خود گوئی 
 ما زبونیم و شوخ جامه و پست تو چرا شوخ تن نمیشوئی

شعر پروین اعتصامی: سیر یک روز طعنه زد به پیاز

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …