شعر های عاشقانه برای روز ولنتاین

 

شعر های عاشقانه برای روز ولنتــاین

ولنتــاین بهترین روز برای تجدید دوباره عـشـقتــان اســت. بهانه ای برای دوباره گفتن دوستت دارم، ولنتــاین بهانه ای برای دوست داشتن و دوست داشته شــدن، ولنتــاین روزی برای همه عاشقان دنیا. این روز را با فرستــادن شعری به عـشـق تــان تبریک بگویید و در قلب او رخنه کنید. با چارگوشه همراه باشید.

ترا می‌خواهم و دانم که هرگز
به کام دل در آغوشت نگیرم
تــوئی آن آسمان صاف و روشن
مــن این کنج قفس، مرغی اسیرم

****

مــن از نهایت شب حرف میزنم
مــن از نهایت تــاریکی
و از نهایت شب حرف میزنم
اگر به خانه‌ی مــن آمدی برای مــن ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه‌ی خوشبخت بنگرم

****

مرا تــا دل بود، دلبر تــو باشی

“نظامی”

****

ایمان مــن در حلقه هنــدسه انــدام تــوست

****

“تــو را دوست دارم”
و این دوست داشتن
حقیقتی اســت که مرا
به زنــدگی دلبسته می کنــد …

“احمدشاملو”

****

این سینه پرمشغله از مکتب اوست
و امروز که بیمار شــدم از تب اوست

پرهیز کنم ز هرچه فرمود طبیب
جز از می و شکری که آن از لب اوست

“مولانا”

*****

آمدم یاد تــو از دل به برونی فکنم
دل برون گشت ولی یاد تــو با ماســت هنوز …!

“مهدی اخوان ثالث”

****

مرفین آغوشت را
نه هلال احمر دارد
نه کوچه هاى ناصر خسرو !!
و این ..
بدترین تجویز شب هاى مــن اســت

******

مــن در تــو گریزان شــدم از فتنه خویش
مــن آن تــوام مرا به مــن باز مده

“مولانا”

****

جان دلم…
غرور مردانه و این حرفها…
بمانــد برای غریبه ها…!
به مــن که رسیدی…
ورد زبانت باشــد دوستت دارم…

****

آزرده دل از کوی تــو رفتیم و نگفتی
کی بود؟ کجا رفت؟ چرا بود و چرا نیست!؟

“شهریار”

****

گفته بودی با قطار اینبار خواهم رفت و مــن!
مانــده ام باید چطور این چرخ را پنچرکنم؟!

*****

از پریدن‌های رنگ و از تپیدن‌های دل
عاشق بیچاره هرجا هست رسوا می‌شود …

****

تــو باید بتــابی به دنیای مــن
که بی‌تــاب مانــدم، که دلواپسی
ببین! زنــدگی تــاب بازی شــده
که هی میروی و به مــن میرسی

****

هر که در عاشقی قدم نزده اســت
بر دل از خون دیده نم نزده اســت

او چه دانــد که چیست حالت عـشـق
که بر او عـشـق، تیر غم نزده اســت

خاقانی

****

مطلب پیشنهادی

متن شعر “آمد بهار جان ها” -مولوی

متن شعر “آمد بهار جان ها” -مولوی     آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر …