شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آبـاد خدا کتـاب دبسـتـان

 

در این مطلب یکی از شعرهـای کتـاب دبسـتـان دهه ۶۰ و قبل از آن را برای شمـا عزیزان قرار داده ایم. اینگونه شعرهـا فارغ از بـار معنایی که می توانند داشته بـاشند بیشتر یادآور دوران کودکی قشر از جـامعه هسـتند که دیگر از آن دوران فاصله گرفته اند. شعر و یادآوری هـایی مـانند این شعر (مسجد) می تواند برای این گروه نقطه وصلی به دوران کودکی بـاشد. در ادامه بـا چارگوشه همراه بـاشید.

 

 

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

 

 

مسجد !ای خانه ی آبـاد خدا

مسجد !ای جـایگه یاد خدا

مسجد ! ای نهر خروشان صفا

چشمه ی رحمت جوشان خدا

از بلندی مناری پرنور

می زنی بـانگ ز نزدیک و ز دور

می کنی دعوتمـان بـا صد شور

که بیایید به درگاه غفور

بشتـابید که شد وقت نمـاز

وقت معراج و زمـان پرواز

بشتـابید به سویم به نمـاز

بهترین کار نمـاز اسـت نمـاز

مسجد ! ای راهنمـای انسـان

ای صدای تو ، صدای ایمـان

خیمه ی نور به دنیا زده ای

سـایبـان در دل صحرا زده ای

سـایه ی رحمت تو بر سر من

در خطرگاه زمـان سنگر من

مهد پاکیزگی جـان و تنی

وعده گاه من و الله منی

 

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شاعر: حبیب الله چایچیان

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …