شعر انار (صد دانه یاقوت دسته به دسته)  از مصطفی رحمان دوست

شعر انار (صد دانه یـاقوت دســته به دســته)  از مصطفی رحمان دوســت

 

 

صد دانه یـاقوت دســته به دســته
بــا نظم و ترتیب یک جا نشســته

 

هر دانه ای هســت خوش رنگ و رخشان
قلب سفیدی در سینه آن

 

یـاقوتها را پیچیده بــا هم
در پوششی نرم پروردگارم

هم ترش و شیرین هم آب دار اســت
سرخ اســت و زیبــا نامش انار اســت

 

 

 

شعر انار (صد دانه یاقوت دسته به دسته)  از مصطفی رحمان دوست

 

مصطفی رحمان دوســت شاعر معاصر

شعرهای مرتبط:

شعر درختکاری کتاب دبستان از عباس یمینی شریف

شعر هر چه که بیند دیده خدایش آفریده (قدرت خدا) دوره دبستان

 

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …